Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta.
Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá”
(Cô-lô-se 2:14).

Mỗi người chúng ta đều đang mắc nợ một ai đó. Có thể đó không phải là món nợ về tài chính mà là bạn đã gây thù chuốc oán, làm tổn thương hoặc phạm tội nghịch cùng một người nào đó. Tất cả chúng ta đều mắc những món nợ như vậy.

Thế nhưng bạn còn mang một món nợ lớn hơn. Thánh Kinh cho biết chúng ta nợ Chúa món nợ lớn nhất.