Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.”… Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn” (Giăng 19:28,30).

Người duy nhất hoàn thành mọi việc cần làm trước khi chết là Chúa Giê-xu.

Trong Giăng 4:34 Chúa Giê-xu phán, “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.”