“Đấng kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.” ITê-sa-lô-ni-ca 5:24

Chúa không bao giờ bảo bạn làm một điều mà không cho bạn những gì bạn cần đến để thực hiện. Sự xức dầu là một dấu hiệu của việc Chúa trang bị và ban quyền năng cho bạn để hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao.

Bạn muốn có được quyền năng phục sinh của Chúa hành động trong đời sống mình không? Nếu vậy, bạn cần hiểu được ý nghĩa của việc được Chúa xức dầu. Để hiểu được sự xức dầu của Đức Chúa Trời, bạn cần ghi nhớ một số điều.

1. Khi Chúa bảo hãy làm điều đó, bạn có thể cậy nơi sự xức dầu của Ngài. Nhiệm vụ cuối cùng Chúa Jêsus giao cho các môn đồ là việc không thể nào thực hiện được. Không cách nào các môn đồ có thể mang Phúc Âm đến tận cùng trái đất. Điều này chỉ có thể xảy ra dựa vào quyền năng Chúa. Đức Chúa Trời thường giao cho bạn một nhiệm vụ dường như không thể xảy ra, nhưng Ngài sẽ làm cho nó có thể thực hiện được.

“Đấng kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:24).

2. Sự xức dầu của Chúa khiến những nhiệm vụ khó khăn được dễ dàng hơn.  Tài nguyên, sức lực, kiến thức, sự khôn ngoan và tài năng của bạn đều có giới hạn — nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn. Với sự xức dầu của Chúa, bạn có thể giải quyết mọi việc tốt hơn, kết quả lâu dài hơn và làm được nhiều hơn.

“Tôi cầu xin Ngài [Đức Chúa Trời] tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền năng Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng” (Ê-phê-sô 3:16).

3. Sự xức dầu của Chúa biến điều không thể làm thành có thể. Trong công việc, hôn nhân, sức khỏe và các mối quan hệ, bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề dường như không thể vượt qua được. Đức Chúa Trời là Cha đầy thẩm quyền. Không một vấn đề nào vượt quá khả năng của Ngài.

“Việc loài người không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được cả!” (Lu-ca 18:27).

4. Chúa xức dầu trên đời sống để bạn đem phước hạnh đến cho người khác. Chúa Jêsus đến để an ủi những người đau khổ, mù lòa, lòng bị tan vỡ và những người đang làm nô lệ cho những thói hư tật xấu. Và Ngài cũng xức dầu cho bạn để bạn an ủi người khác.

“Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài” (Công 10:38).

5. Với mỗi thử thách mới, bạn cần sức lực mới từ nơi Chúa. Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh không thể nào để dành được. Bạn không thể giải quyết các vấn đề của ngày hôm nay với sự xức dầu của ngày hôm qua. Chắc chắn rằng bạn sẽ không thể giải quyết được những vấn đề mà bạn gặp phải ngày mai, tuần tới và năm tới bằng sự xức dầu của ngày hôm qua.

Hãy gắn liền, gần gũi với Thiên Chúa để Ngài có thể đổ tràn không dứt trên bạn với ân điển, tình yêu thương và quyền năng Ngài.  Gia-cơ 4:2 nói rằng, “Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin Chúa”. Hãy cầu xin sự xức dầu của Đức Chúa Trời lần nữa!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

  • Nếu bạn tin rằng Đức Chúa Trời muốn ban phước cho đời sống của mình, bạn sẽ xin Ngài điều gì?
  • Bạn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình dựa vào sức lực bản thân hay dưa trên quyền năng của Chúa? Điều này tạo nên sự khác biệt nào?
  • Qua những cách nào bạn thấy được rằng Đức Chúa Trời đã xức dầu cho mình — tức là trang bị bạn — để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào Ngài giao cho?

 

 

 


WHEN GOD APPOINTS YOU, HE ANOINTS YOU

BY RICK WARREN —

The one who calls you is faithful, and he will do it.” 1 Thessalonians 5:24 (NIV)

God never asks you to do something without providing what you need to do it. Anointing is a sign of God’s equipping and empowering you to fulfill an assignment he’s given you.

Do you want God’s resurrection power to work through your life? Then you need to understand what it means to have his anointing. To understand God’s anointing, you need to keep a few things in mind.

1. When God says to do it, you can count on his anointing. Jesus’ last assignment to his disciples was impossible. There was no way they could possibly take the Gospel to the ends of the Earth. It could only happen through his power. God will often give you an assignment that looks physically impossible, but he will make it possible.

“The one who calls you is faithful, and he will do it” (1 Thessalonians 5:24 NIV).

 2. God’s anointing makes difficult tasks easier. Your resources, energy, knowledge, wisdom, and talent are all limited—but God is not. With God’s anointing, you can handle things better, last longer, and go farther.

“I pray that from his glorious, unlimited resources [God] will empower you with inner strength through his Spirit” (Ephesians 3:16 NLT). 

3. God’s anointing makes the impossible possible. In your business, marriage, health, and relationships, you’re going to come up against seemingly insurmountable problems. God is a competent Father. No problem is beyond his ability to provide.

“What is impossible with man is possible with God” (Luke 18:27 NIV).

4. God anoints your life to bless others. Jesus came to comfort the afflicted, blind, broken-hearted, and those who are enslaved to bad habits. And he anoints you to comfort others as well.

“Jesus arrived from Nazareth, anointed by God with the Holy Spirit, ready for action. He went through the country helping people and healing everyone who was beaten down by the Devil. He was able to do all this because God was with him” (Acts 10:38 The Message).

5. For every new challenge, you need renewed power from God. Anointing by the Holy Spirit cannot be stored up. You cannot handle today’s problems with yesterday’s anointing. You certainly can’t handle the problems you’re going to have tomorrow, next week, and next year with yesterday’s anointing.

Stay in touch with God so that he can constantly fill you with his grace, love, and power. James 4:2 says, “You do not have because you do not ask God” (NIV). Ask for God’s anointing again!

Talk It Over

  • If you believed God wanted to bless your life, what would you ask of him?
  • Do you try to accomplish your tasks based on your own power or God’s power? What difference does it make?
  • In what ways do you see how God has anointed you—that is, equipped you—to fulfill whatever assignment he has given you?