0366“Tên ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên” (Sáng 32:28 TTHĐ).

Bạn không cần cứ ở mãi trong tình trạng không thay đổi như thế. Thật ra, khi bạn trở thành một môn đồ của Chúa Jêsus, bạn không thể nào cứ giống như trước đây. Chúa đã ban cho bạn có được một danh tính mới.

Sách Sáng Thế Ký vẽ ra một bức tranh rõ ràng về việc Đức Chúa Trời có thể thay đổi một người như thế nào. Phần lớn cuộc sống ban đầu của Gia-cốp được đặc trưng bởi sự gian dối — nhưng một khi ông xưng tội về hành vi thao túng, lừa đảo của mình, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một tên gọi mới.

Trong một đêm đầy ý nghĩa mà Gia-cốp đã trải qua trong sự hiện diện của Chúa, ba điều đã xảy ra:

1. Chúa ban cho Gia-cốp một tên gọi hoàn toàn mới: “Tên ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên” (Sáng 32:28 BD NLT). Ở đây Chúa muốn nói với Gia-cốp rằng: “Ta biết con đã làm hỏng mọi việc. Ta biết con là con người lừa đảo, gian trá. Nhưng đằng sau tất cả những khó khăn ức chế về mặt cảm xúc, những cảm giác không được an toàn, tất cả những điều mà con đang muốn che giấu — Ta lại nhìn thấy con là một hoàng tử.” Chúa có thể đang nói điều đó với bạn ngày hôm nay: “Bên dưới tất cả những tội lỗi và bế tắc của con, Ta thấy con là người trong hoàng tộc. Con có khả năng trở thành một người tuyệt vời. Con có thể thành người sống theo ý mà Ta đã tạo dựng nên.”

2. Chúa ban phước cho Gia-cốp: “Rồi người ấy ban phước cho Gia-cốp tại đó” (Sáng 32:29 TTHĐ). Tận sâu đáy lòng chúng ta, ai cũng khao khát được nhận phước lành của Chúa. Và nếu bạn muốn nhận được ơn phước Chúa, hãy làm những bước mà Chúa muốn bạn làm.

3. Chúa cho Gia-cốp đi khập khiễng: “Khi ông đi qua Phê-ni-ên thì mặt trời đã mọc, bước chân ông khập khễnh vì bị trặc xương hông” (Sáng 32:31 TTHĐ). Chúa đã vật lộn với Gia-cốp suốt đêm và Ngài đã làm trật khớp xương hông của Gia-cốp. Sự khập khiễng của Gia-cốp là một lời nhắc nhở hằng ngày cho sự cần thiết của việc phụ thuộc vào Chúa.

Chúa làm công việc sâu sắc nhất của Ngài trong cuộc đời bạn khi Ngài giải quyết vấn đề danh tính của bạn — con người thật sự của bạn là gì chứ không phải cách nhìn của bạn về bản thân mình. Cách bạn nghĩ về bản thân mình quyết định cách bạn hành động. Vì vậy Chúa thay đổi cuộc đời bạn một cách sâu sắc nhất qua việc thay đổi cách bạn nhìn thấy chính mình — bằng cách cho bạn thấy cái nhìn của Ngài đối với bạn là thể nào.

Và khi bạn nhìn thấy mình như cách Chúa nhìn thấy, điều này sẽ thay đổi cuộc đời bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Cách nhìn của bạn về mình quyết định cách bạn hành động. Những hành động hiện tại của bạn cho thấy điều gì về cách bạn nhìn bản thân mình?

2.    Một vài sự khác nhau giữa cách nhìn của bạn về mình và cách Chúa nhìn thấy bạn là gì?

3.    Nếu bạn là một môn đồ của Chúa Jêsus, có được một danh tính mới trong Chúa Cứu Thế đã thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào? Nếu bạn không phải là môn đồ của Chúa, điều gì đang ngăn trở bạn theo Chúa hôm nay?


 

 

 

 

EMBRACE YOUR NEW IDENTITY

By Rick Warren — 

“Your name will no longer be Jacob . . . From now on you will be called Israel” (Genesis 32:28 NLT).

You don’t have to stay the same! In fact, when you become a follower of Jesus, you can’t stay the same. God gives you a new identity.

The book of Genesis paints a clear picture of how God can change someone. Much of Jacob’s early life was characterized by deceit—but once he confessed his manipulative behavior, God gave him a new identity.

During a significant night that Jacob spent in God’s presence, three things happened:

God gave Jacob a brand-new identity. “Your name will no longer be Jacob . . . From now on you will be called Israel”(Genesis 32:28 NLT). Essentially, God said, “I know you’ve blown it. I know you’re conniving. But—beneath all your emotional hang-ups, all your insecurities, all the stuff you don’t want anybody else to know—I see in you a prince.” God may be saying that to you today: “Beneath all of your sins and hang-ups, I see royalty. You can be something great. You can be what I made you to be.”

God blessed Jacob. “Then he blessed Jacob there” (Genesis 32:29 NLT). Deep down, each person desperately wants God’s blessing. And if you want God’s blessing, take the steps God requires of you.

God gave Jacob a limp. “The sun was rising as Jacob left Peniel, and he was limping because of the injury to his hip”(Genesis 32:31 NLT). God and Jacob had spent much of the night in a wrestling match, and God had dislocated Jacob’s hip. Jacob’s limp served as a daily reminder to depend on God.

God does his deepest work in your life when he deals with your identity—the person you truly are as opposed to the way you see yourself. The way you think about yourself dictates how you act. So God makes his deepest changes in your life by changing the way you see yourself—by showing you how he sees you.

And when you see yourself the way God sees you, it’s going to change your life.

Talk It Over

  • The way you see yourself dictates how you act. What do your current actions tell you about how you see yourself?
  • What are some differences between the way you see yourself and the way God sees you?
  • If you’re a follower of Jesus, how has your new identity in Christ changed your life? If you’re not, what’s keeping you from following him today?