0365“Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18 TTHĐ).

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển khi bước đi với Chúa Cứu Thế là yêu thương những người khó tính.

Dưới đây là bốn phản ứng yêu thương Chúa Jêsus đã làm gương khi Ngài gặp phải những người khó tính:

 • Nhận ra rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ngay cả Chúa cũng không thể làm được điều đó! Chúa Jêsus đã nói thẳng người Pha-ri-si là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Chúa đã nói với họ rằng,“Hỡi những kẻ đạo đức giả, tại sao các ngươi thử Ta?”(Ma-thi-ơ 22:18 TTHĐ). Chúa Jêsus đã không tham dự vào trò chơi mánh khóe của họ. Bạn cũng có thể làm như vậy.
 • Học cách trả lời không với những đòi hỏi, kỳ vọng không thực tế. Kinh Thánh nói bạn giống Chúa Jêsus khi bạn“nói ra sự thật trong tình yêu thương”(Ê-phê-sô 4:15 TTHĐ). Nói không cũng không sao cả — chỉ cần nói điều đó với tình yêu thương.
 • Đừng bao giờ trả đũa. Trả đủa chỉ hạ thấp bạn xuống mức độ của họ. Chúa Jêsus dạy. “Các con có nghe lời dạy rằng: 'Mắt đền mắt, răng đền răng.’Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy” (Ma-thi-ơ 5:38-39 TTHĐ).
 • Hãy cầu nguyện cho họ. Điều này sẽ giúp bạn và cũng giúp những người khó chịu, khó tánh đó. Những lời hướng dẫn của Chúa Jêsus rất rõ ràng và đơn giản:“Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con”(Ma-thi-ơ 5:44 TTHĐ). Hãy cầu nguyện cho những người khó tính, và rồi tin cậy rằng Chúa sẽ làm việc trong họ.

Bạn sẽ phải gặp những người khó tính, khó chịu mỗi ngày. Và bạn sẽ rất dễ bị cám dỗ để phản ứng lại qua những cách tiêu cực. Thay vào đó, hãy thử yêu thương họ qua bốn phản ứng này. Bạn sẽ thấy được các mối quan hệ của mình được vững mạnh hơn và tính cách của bạn càng trở nên giống Chúa Jêsus hơn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Nói ra lẽ thật trong tình yêu thương có nghĩa là gì? Có một người nào đó đã nói ra một sự thật khó nói trong tình yêu thương với bạn khi nào?

2.    Theo bạn tại sao Chúa Jêsus lại bảo các môn đệ của Ngài không được trả đũa? Chúa Jêsus đã làm gương về điều này như thế nào?

3.    Việc bạn cầu nguyện cho những người khó tính sẽ tạo nên sự khác biệt như thế nào?


 

 

 

LEARNING TO LOVE DIFFICULT PEOPLE

By Rick Warren — 

“If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone” (Romans 12:18 NIV).

One of the most important skills you can develop as you walk with Christ is to love difficult people.

Here are four loving responses Jesus modeled when he encountered difficult people:

 • Realize you can’t please everybody. Even God can’t do that! Jesus didn’t mince words when he was talking to a group of religious leaders called Pharisees. He said to them, “You hypocrites, why are you trying to trap me?” (Matthew 22:18 NIV). Jesus refused to play games. You can too.
 • Learn to say no to unrealistic expectations. The Bible says you’re like Jesus when you’re “speaking the truth in love” (Ephesians 4:15 NIV). It’s fine to say no—just say it with love.
 • Never retaliate. It only lowers you to their level. Jesus said: “You have heard that it was said, 'Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also” (Matthew 5:38-39 NIV).
 • Pray for them. It will help you and the difficult people in your life. Jesus’ instructions are simple and clear: “Love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44 NIV). Pray for difficult people, and then trust that God will speak to them.

You encounter difficult people every day. And you’ll often be tempted to react in negative ways. Instead, try loving them through these four responses. You’ll find your relationships strengthened and your character becoming more like Jesus.

Talk It Over

 • What does it mean to speak the truth in love? When has someone spoken a hard truth in love to you?
 • Why do you think Jesus tells his followers not to retaliate? How did Jesus model this?
 • What difference does it make when you pray for difficult people?