0665“Tôi không cho Ngài đi đâu, nếu Ngài không ban phước cho tôi” (Sáng 32:26 TTHĐ).

Khi Đức Chúa Trời chúc phước cho Gia-cốp, Ngài hứa ban cho ông đất đai, tăng gia đình ông lên gấp bội, khiến ông thành một quốc gia hùng mạnh và sử dụng ông để ban phước cho thế giới. Chúa khiến Gia-cốp và gia đình của ông thành người được Chúa chọn.

Nhưng cũng giống như điều Ngài làm với bạn hôm nay, Chúa đã cho Gia-cốp một lời hứa và Ngài thử thách đức tin của ông trong lời hứa đó.

Trong Sáng Thế Ký đoạn 32, Gia-cốp đã vật lộn với Đức Chúa Trời suốt đêm trong một trận đấu vật để thử thách sự kiên nhẫn, đức tin, và sự trông cậy của ông. Sau đó, Chúa đã đánh trật xương hông của Gia-cốp và gây cho ông một bất lợi trầm trọng. Gia-cốp đau đớn và mệt mỏi, tuy vậy đến rạng sáng, ông vẫn nói rằng, “Tôi không cho Ngài đi đâu, nếu Ngài không ban phước cho tôi” (Sáng 32:26 TTHĐ).

Đó không phải là một điều thú vị để nói với người đang vật lộn với ông hay sao? Rõ ràng vào một thời điểm nào đó trong cuộc vật lộn suốt đêm này, Gia-cốp đã nhận ra rằng người đang vật lộn với ông không phải là một người bình thường — mà là Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là Chúa có thể ban phước cho ông. Và vì vậy, ông đã không chịu buông tay.

Có thể bạn cảm thấy như mình đang vật lộn với Chúa ngay lúc này và cơn vật lộn đã kéo dài quá lâu. Có thể bạn không muốn làm những điều Chúa bảo, chẳng hạn như dâng phần mười hoặc tuân theo những luật lệ của Chúa về tình dục hay phải đối xử tốt với kẻ thù của mình.

Chính Đức Chúa Trời mà bạn đang vật lộn là Đấng cho bạn giấc mơ của đời sống mình. Ngài là Đấng sẽ làm thành điều đó. Không phải Chúa đang cố gắng ngăn trở giấc mơ của bạn. Ngài đang khiến bạn sẵn sàng cho giấc mơ đó. Cơn vật lộn của bạn đem cho bạn khả năng chịu đựng, khiến bạn có thêm lòng kiên nhẫn và làm tăng sự bền bỉ của bạn.

Trận đấu vật của bạn cũng sẽ đem bạn đến sự cam kết. Ngay tại thời điểm mà bạn nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc, bạn cần hướng đến Chúa và nói rằng, “Con sẽ ở trong cơn vật lộn này cho đến khi Chúa làm xong công việc tốt lành của Ngài trong con và ban phước cho con.”

Cách bạn đáp lại với thử thách của Chúa sẽ cho Ngài thấy rằng bạn đang sẵn sàng cho giấc mơ Chúa dành cho cuộc đời bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn nghĩ rằng Chúa muốn ban phước những gì trong đời sống của bạn? Điều gì đang ngăn trở bạn nhận lấy những ơn phước đó của Chúa?

2.    Chúa giúp bạn như thế nào khi bạn cam kết vào công việc của Chúa trong đời sống bạn, ngay cả khi điều đó thật đau đớn?

3.    Cơn vật lộn của bạn với Chúa đã cho bạn có được khả năng chịu đựng, khiến bạn có thêm lòng kiên nhẫn, hay tăng sự bền bỉ của bạn trong những cách nào?

 

 

 


HOLD ON FOR GOD’S BLESSING

By Rick Warren — 

“I will not let you go unless you bless me” (Genesis 32:26 NIV).

When God blessed Jacob, he promised to give him land, multiply his family, make him a mighty nation, and use him to bless the world. He made Jacob and his family God’s chosen people.

But just like he does with you today, God gave Jacob a promise and then tested his faith in that promise.

In Genesis 32, Jacob struggled with God all night long in a wrestling match that tested his patience, faith, and trust. Then God injured Jacob at his hip and gave him a serious disadvantage. Jacob was hurt and tired, and yet, at dawn, he still said, “I will not let you go unless you bless me” (Genesis 32:26 NIV).

Isn’t that an interesting thing to say to somebody you’re wrestling with? Apparently sometime during this all-night struggle, Jacob became aware that the one he was wrestling with was no ordinary individual—but God. That meant God could bless him. And so, he refused to let go.

Maybe you feel like you’re wrestling with God right now, and the struggle is lasting way too long. Maybe you don’t want to do the things God has told you to do, like tithe or obey his rules for sex or be kind to your enemies.

The very God you’re wrestling with is the one who gives you your dream for your life. He’s the one who will make it happen! God’s not trying to thwart your dream. He’s getting you ready for it. Your struggle will build your stamina, deepen your patience, and increase your resilience.

Your wrestling match will also bring you to the point of commitment. Right at the moment when you think you’ve got to give up, you need to turn to God and say, “I’m in this struggle as long as it takes for you to do your good work in me and bless me.”

That kind of response to God’s test will show him that you’re ready for his dream for your life.

Talk It Over

  • What things in your life do you think God would want to bless? What things are keeping you from his blessing?
  • How does God help you when you commit to his work in your life, even when it is painful?
  • It what ways has your struggle with God built your stamina, deepened your patience, or increased your resilience?