0666“Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy” (Côl 2:6 TTHĐ).

Kinh Thánh thường so sánh cuộc sống với một cuộc bộ hành bởi vì đời sống là một hành trình — bạn không ngồi yên một chỗ.

Kinh Thánh Tân Ước nhiều lần nói rằng bạn nên bước đi trong sự khôn ngoan, tình yêu thương, ánh sáng và sự vâng lời. Kinh Thánh bảo bạn bước đi như Chúa Jêsus đã đi — bao gồm cả việc cùng đi với những người khác.

Dưới đây là ba lý do bạn cần phải đi cùng những người khác:

Giúp an toàn hơn. Bạn có bao giờ đi một mình vào ban đêm qua một con hẻm tối tăm hay một con đường quê vắng vẻ không? Nó khá đáng sợ phải không ? Nhưng nếu bạn có một người khác đi cùng, bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Được nâng đỡ. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua 50 thước; đó là một cuộc đua ma-ra-tông. Cùng đi với người khác cho bạn sức lực để tiếp tục đi cho đến cuối.

Thêm khôn ngoan. Bạn học được nhiều hơn qua việc cùng đi với người khác hơn là đi một mình. Nếu bạn đi một mình sai hướng, bạn có thể không bao giờ nhận ra được điều đó. Nhưng nếu bạn có một người bạn bên cạnh, một trong hai người sẽ có thể nhận ra là mình đã đi trật đường. Và rồi bạn có thể cùng nhau tìm lại đúng hướng.

Bạn được khôn ngoan hơn khi đi cùng với những người khác trong những điều khác. Bạn cùng nhau học được một số bài học quan trọng.

Bạn học cách hòa thuận và biết hợp tác với người khác.

Bạn cũng học cách yêu thương. Sáng 2:18 nói, “Con người ở một mình thì không tốt” (TTHĐ). Cộng đồng là câu trả lời của Chúa cho sự cô đơn. Khi bạn cùng đi với những người khác, bạn tìm thấy một cộng đồng nơi bạn học được cách yêu thương.

Cùng đi cạnh những người khác cũng dạy cho bạn có được lòng hiếu khách. Kinh Thánh dạy trong IPhi 4:9 rằng, “Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn” (TTHĐ).

Bạn lắm bằm về điều gì? Bạn có lý do gì để không mở cửa nhà mình ra cho bạn bè? Có thể bạn nói rằng, “Nhà tôi dơ bẩn lắm!” Vậy, hãy dọn dẹp nó hoặc có lẽ lý do của bạn là, “Nhà tôi không lớn lắm.” Bạn có thể có ba người trong nhà mình không? Chúa Jêsus nói rằng, “Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20 TTHĐ).

Mọi người đều khao khát được thuộc về bởi vì Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cho những mối quan hệ. Khi bạn cùng đi với những Cơ đốc nhân khác trong cộng đồng, bạn thấy khao khát đó được thỏa mãn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Cuộc sống của bạn đã trở nên phong phú như thế nào nhờ những người đã trung thành cùng đi với bạn trong quá khứ?

2.    Bạn đã dùng những lý do nào để tránh thực hành lòng hiếu khách? Một cách mà bạn có thể thực hành lòng hiếu khách trong tháng này là gì?

3.    Ai là những người bạn đang cùng đi trong đời sống mình? Bạn đang cùng nhau học cách bước đi như Chúa Jêsus như thế nào?

 

 

 


THREE REASONS TO WALK THROUGH LIFE WITH OTHERS

By Rick Warren —

“And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him” (Colossians 2:6 NLT).

The Bible often compares life to a walk because life is a journey—you’re not sitting still.

The New Testament repeatedly says that you should walk in wisdom, love, light, and obedience. It tells you to walk as Jesus walked—including walking alongside other people.

Here are three reasons you need to walk with other people:

It’s safer. Have you ever walked alone at night through a dark alley or down a lonely country road? It’s a little scary. But if you have another person with you, you feel safer.

It’s supportive. Life is not a 50-yard dash; it’s a marathon. Walking with other people gives you the energy to keep on going until the end.

It’s smarter. You learn more by walking with others than by walking alone. If you’re walking alone in the wrong direction, you may never realize it. But if you have a friend beside you, one of you is likely to recognize you’ve veered off the path. Then you can find the right direction together.

There are other ways you get smarter by walking with other people. You learn some important lessons together.

You learn how to get along and cooperate with others.

You also learn how to love. Genesis 2:18 says, “It is not good for the man to be alone” (NIV). Community is God’s answer to loneliness. When you walk alongside other people, you find a community where you learn how to love.

Walking alongside other people also teaches you hospitality. The Bible says in 1 Peter 4:9, “Offer hospitality to one another without grumbling” (NIV).

What’s your grumble? What’s your excuse for not opening your home to friends? Maybe you’ve said, “My home is dirty!” Well, clean it up! Or perhaps your excuse is, “My home isn’t big enough.” Can you put three people in it? Jesus says, “For where two or three gather in my name, there am I with them” (Matthew 18:20 NIV).

Everybody has a longing for belonging because God made us for relationships. When you walk alongside other Christians in community, you find that longing satisfied.

Talk It Over

  • How has your life been enriched by the people who have faithfully walked alongside you in the past?
  • What reasons have you used to avoid practicing hospitality? What is one way you can practice hospitality this month?
  • Who are the people in your life that you’re walking alongside today? How are you learning together to walk like Jesus?