0664“Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác; Còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng” (Châm 20:30 KTHĐ).

Hãy nghĩ đến xung đột hoặc nan đề lớn nhất mà bạn đang phải đối diện ngay bây giờ.

Ngay cả không cần biết điều đó là gì, bạn có thể tóm tắt điều đó xuống thành hai vấn đề căn bản. Thứ nhất, bạn sẽ vâng lời Chúa và làm điều nên làm trong tình trạng này hay không? Và, thứ nhì, bạn có tin cậy rằng Chúa sẽ giải quyết tình trạng này hay không?

Nguồn gốc của rất nhiều vấn đề thật sự đến từ việc bạn vật lộn với Chúa. Bạn muốn kiểm soát, bạn muốn mình là Chúa, bạn muốn mình là chủ của đức tin mình, bạn muốn nắm quyền, bạn muốn mình là người quyết định. Nhưng bạn không bao giờ được dựng nên để là hay để làm bất cứ những điều đó. Vì vậy Chúa dùng cơn khủng hoảng trong cuộc sống của bạn để buộc bạn phải quyết định vấn đề này.

Bạn có bao giờ cảm thấy việc giải quyết vấn đề của mình giống như đang trong một cuộc đấu vật không? Mục tiêu của trận đấu là đè đối thủ xuống sàn cho đến cuối cùng họ phải nói rằng, “Tôi chịu thua. Tôi đầu hàng! Bạn đang nắm quyền kiểm soát.”

Đó là điều Chúa đã làm trong cuộc vật lộn của Ngài với Gia-cốp trong Cựu Ước. Chúa vật Gia-cốp xuống cho đến khi ông ta đầu phục và từ bỏ quyền kiểm soát.

Tại một thời điểm trong cơn vật lộn của Gia-cốp, Chúa đã đánh vào xương hông của ông, một vết thương khiến ông phải đi khập khễnh. Gia-cốp đột nhiên rơi vào tình thế bất lực và ở trong một tình thế ông không thể nào chiến thắng.

Ngay cả khi bạn đang ở trong tình thế không thể nào chiến thắng, Chúa có mặt ở đó. Thực ra, Chúa thường dùng một cơn khủng hoảng để thu hút sự chú ý của bạn. Chúa thì thầm với bạn khi bạn đang vui sướng, nhưng Chúa kêu lớn lên với bạn trong cơn đau đớn của bạn.

Kinh Thánh nói rằng, “Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác; Còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng” (Châm 20:30 KTHĐ).

Nói cách khác đi, bạn không thay đổi khi bạn thấy ánh sáng; bạn sẽ thay đổi khi bạn cảm thấy sức nóng.

Chúa yêu thương bạn vì chính con người bạn, nhưng Chúa yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài không muốn để bạn cứ ở trong tình trạng hiện tại. Khi Chúa khiến bạn trải qua một cơn vật lộn, Chúa đang làm cho bạn thành người mà bạn được tạo dựng để trở nên, đó là giống Chúa Jêsus hơn. Chúa khiến bạn yếu đuối để bạn học biết nương cậy Chúa trong mọi điều bạn cần.

Bạn hiếm khi nào thay đổi cho đến khi sự đau đớn của bạn trở nên nhiều hơn sự sợ thay đổi của bạn. Nếu bạn đang vật lộn với Chúa ngay lúc này, hãy đầu phục Chúa. Đó là con đường duy nhất hướng về phía trước trên con đường được đánh dấu bằng sự tăng trưởng thuộc linh và bình an.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao Chúa muốn bạn nương cậy nơi Ngài chứ không vào chính mình?

2.    Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn, đầu phục Chúa sẽ giống như thế nào?

3.    Qua kinh nghiệm đau đớn nào Chúa đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn?

 

 

 


WHAT’S THE PURPOSE OF MY STRUGGLE?

By Rick Warren —

“Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways” (Proverbs 20:30 GNT).

Think of the biggest conflict or problem you’re facing right now.

Without even knowing what it is, you can boil that problem down to two basic issues. First, will you obey God and do the right thing in this situation? And, second, will you trust God to take care of this situation?

The root of so many problems is really your struggle with God. You want to be in control, you want to be God, you want to be the master of your faith, you want to be in charge, you want to call the shots. But you were never meant to be or do any of those things. So God uses a crisis in your life to force the issue.

Do you ever feel that dealing with your problems is like a wrestling match? The objective of wrestling is to pin the opponent down on the mat until they finally say, “I give up. I surrender! You’re in control.”

That’s what God was doing in his wrestling match with Jacob in the Old Testament. He was going to pin Jacob down until he surrendered and gave up control.

At one point in their wrestling match, God wounded Jacob’s hip, an injury that would give him a lingering limp. Jacob was suddenly in a position of helplessness and in a situation where he couldn’t win.

Even in the midst of your no-win situation, God is there. In fact, he often uses a crisis to get your attention. God whispers to you in your pleasure, but he shouts to you in your pain.

The Bible says, “Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways” (Proverbs 20:30 GNT). In other words, you don’t change when you see the light; you change when you feel the heat.

God loves you the way you are, but he loves you too much to let you stay that way. When he makes you go through a wrestling match, he’s making you into who you were meant to be—more like Jesus Christ. He makes you weak so that you learn to depend on him for everything you need.

You rarely change until your pain becomes greater than your fear of change. If you’re wrestling with God right now, surrender to him. Therein lies the only way forward on a path marked with spiritual growth and peace.

Talk It Over

  • Why does God want you to depend on him and not yourself?
  • In your current circumstances, what would surrendering to God look like?
  • In what painful experience is God trying to get your attention?