0427“Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ" (Công 20:32 BDM-2002).

Khi bạn nuôi mình bằng Lời của Chúa, bạn sẽ được lớn lên. Kinh Thánh là thức ăn cho linh hồn bạn. Thân thể bạn không thể khỏe mạnh nếu lúc nào bạn cũng ăn thức ăn vặt. Tương tự như vậy, bạn sẽ không thể khỏe mạnh về thuộc linh trừ khi bạn được nuôi dưỡng bằng lẽ thật của Lời Chúa.

Bạn có muốn nhận được tất cả những ơn phước mà Chúa dành cho bạn không? Tất nhiên là muốn rồi! Tôi cũng muốn nhận được những ơn phước này.

Làm thế nào để bạn có thể nhận được những ơn phước đó? Chúng là kết quả trực tiếp của sự trưởng thành thuộc linh. Kinh Thánh cho biết rằng, “Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ" (Công Vụ 20:32 BDM-2002).

Lời của ân điển sẽ gây dựng bạn lớn lên. Khi bạn lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh, Chúa có thể ban cho bạn tất cả những ơn phước Ngài dành cho bạn. Có một số món quà bạn không thể cho một đứa trẻ sơ sinh hay một em bé được bởi vì chúng chưa đủ lớn để dùng món quà đó. Tương tự như vậy, có một số ân tứ Chúa muốn ban cho bạn, nhưng Ngài đang đợi bạn lớn lên trước.

Bạn thực sự có thể dùng bàn tay để giúp mình nhớ cách sử dụng Kinh Thánh để được lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh. Bạn nuôi mình bằng Lời Chúa bằng cách làm sáu điều sau:

  • Bạn lắng nghe Lời Chúa — đó là ngón tay út của bạn.
  • Bạn đọc Lời Chúa — đó là ngón tay đeo nhẫn.
  • Bạn học Lời Chúa — đó là ngón giữa.
  • Bạn học thuộc lòng Lời Chúa — đó là ngón trỏ.
  • Sau đó, bạn suy gẫm Lời Chúa — đó là ngón tay cái của bạn.
  • Lòng bàn tay của bạn tượng trưng cho việc áp dụng Lời Chúa.

Điều quan trọng là bạn phải làm tất cả sáu điều trên khi bạn nuôi mình bằng Lời Chúa. Nếu thức ăn duy nhất bạn nhận được là nghe Lời Chúa giảng ở nhà thờ, thì bạn sẽ không thể nào nắm chặt chỉ bằng ngón tay út của mình. Chúng ta sẽ quên 95% những điều chúng ta nghe trong vòng 72 tiếng đồng hồ! Sa-tan sẽ có thể đánh cắp mất niềm vui của bạn một cách dễ dàng.

Nếu bạn nghe Lời Chúa và sau đó bạn đọc Lời Chúa mỗi ngày, bạn sẽ nắm được chặt hơn. Sa-tan sẽ không thể cướp mất Lời Chúa khỏi bạn một cách nhanh chóng dễ dàng được. Nếu bạn nghe, đọc và nghiên cứu học hỏi Lời Chúa, thì bạn càng sẽ nắm chặt được Lời Chúa hơn.

Khi bạn làm tất cả sáu điều, bạn sẽ nắm chắc được Lời Chúa. Không ai có thể lấy Lời Chúa khỏi bạn được. Và bạn sẽ thấy mình lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh và nhận được những ân phước đến cùng với điều đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Để tăng trưởng, bạn cần phải cam kết dành thì giờ cho Lời Chúa mỗi ngày. Hãy bắt đầu chỉ với năm phút mỗi ngày. Tự đặt cho mình mục tiêu để học Kinh Thánh cùng một khoảng thời gian mỗi ngày vào cùng một giờ trong sáu tuần sắp tới. Hãy viết xuống giấy và nói với một người bạn mình đáng tin cậy để giúp bạn giữ bổn phận trách nhiệm với lời cam kết của mình.

2.    Những điều nào khiến bạn phân tâm nhất đã ngăn trở bạn học Kinh Thánh mỗi ngày? Những điều này đối với bạn có quan trọng hơn việc tăng trưởng thuộc linh không?

3.    Suy gẫm Lời Chúa có nghĩa là gì?

 

 

 

 


GET A GRIP ON GOD’S WORD

By Rick Warren — 

“The message of his grace . . . is able to build you up and give you the blessings God has for all his people" (Acts 20:32 GNT).

When you feed on the Word of God, you grow. The Bible is your soul food. You can’t be physically healthy if you eat junk food all the time. In the same way, you can’t be spiritually healthy unless you feed on the truth of God’s Word.

Would you like to have all the blessings that God has for you? Of course you would! I want that for you too.

How do you get those blessings? They’re a direct result of spiritual maturity. The Bible says, “The message of his grace . . . is able to build you up and give you the blessings God has for all his people” (Acts 20:32 GNT).

The Word of grace will build you up. When you grow in spiritual maturity, God can give you all the blessings he has for you. There are some gifts you can’t give a baby or a young child because they aren’t mature enough for them yet. In the same way, there are some gifts God wants to give you, but he’s waiting for you to grow up.

You can actually use your hand to help you remember how to use the Bible to grow in spiritual maturity. You feed on the Word of God by doing six things: You hear God’s Word—that’s your pinky finger. You read it—that’s your ring finger. You study it—that’s your middle finger. You memorize it—that’s your pointer finger. Then, you meditate on it—that’s your thumb. Your palm represents applying God’s Word.

It’s important that you do all six of those things as you feed on God’s Word. If the only spiritual input you get is hearing the Word of God at church, then you won’t have a very strong grip with just your pinky finger. We forget 95 percent of everything we hear within 72 hours! Satan will be able to steal your joy very easily.

If you hear the Word of God and then you read it every day, you’ve got a better grip. Satan can’t pull it away from you as quickly. If you hear it and read it and study it, then you’ve got a stronger grip.

When you do all six things, you’ll have a firm, strong grip on God’s Word. No one will be able to take it away from you. And you’ll find yourself growing toward spiritual maturity and receiving the blessings that come with it.

Talk It Over

  • To grow, you need to commit to spending time in God’s Word every day. Start with just five minutes a day. Set yourself a goal to study the Bible for the same amount of time, at the same time every day for the next six weeks. Put it in writing and tell a trusted friend who can help hold you accountable.
  • What are the biggest distractions that keep you from studying the Bible every day? Are those things more important to you than growing spiritually?
  • What does it mean to meditate on God’s Word?