0428“Tôi mong mỏi gặp anh chị em… để chúng ta cùng khuyến khích nhau bởi đức tin của anh chị em và của tôi” (Rô-ma 1:11a,12 BDM-2002).

Bạn không thể tự mình lớn lên trong trưởng thành thuộc linh được. Bạn có thể thử làm điều đó, nhưng bạn sẽ cô độc, yếu đuối và cằn cỗi thuộc linh. Đời sống của bạn càng tương quan với những người mạnh mẽ trong Chúa, bạn sẽ càng lớn lên trong sự trưởng thành thuộc linh.

Tăng trưởng thuộc linh là mối quan hệ. Khi chúng ta ở cùng với nhau, chúng ta sẽ tốt hơn!

Phao-lô đã viết rằng: “Tôi mong mỏi gặp anh chị em… để chúng ta cùng khuyến khích nhau bởi đức tin của anh chị em và của tôi” (Rô-ma 1:11a,12 BDM-2002).

Có 56 mệnh lệnh “lẫn nhau” trong Kinh Thánh mà bạn không thể nào vâng theo được trừ khi bạn ở trong một nhóm nhỏ: Yêu thương lẫn nhau. Chăm sóc lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Khích lệ nhau. Cầu nguyện cho nhau. Chia sẻ với nhau…

Chúa đã thiết kế cho bạn để bạn cần có được mối tương quan trong gia đình của Chúa để có thể tăng trưởng.

Điều quan trọng nhất Chúa muốn bạn học trong cuộc sống là làm thế nào để yêu mến Chúa và yêu người khác. Lý do bạn không muốn ở trong một nhóm nhỏ cũng chính là lý do bạn cần phải ở trong nhóm nhỏ. Bạn có thể nghĩ rằng, “Nhưng, có thể sẽ có một số người bất đồng ý kiến với tôi hay những người khó chịu, phiền phức.” Bạn cần đến những người này! Trong đời sống bạn, bạn cần có những người đôi khi có những suy nghĩ khác bạn, thách thức tính vị kỷ của bạn và dạy bạn phải rộng rãi và nghĩ đến người khác.

Một số người không bao giờ lớn lên được. Họ bị vướng mắc trong lối suy nghĩ rằng tất cả đều là cho “tôi” — thời biểu của “tôi”, nhu cầu của “tôi”, vấn đề của “tôi” và ưu tiên của “tôi”.

Thường đây là những người không muốn cởi mở để có thể sống trong cộng đồng. Nhưng nếu toàn bộ mục đích của đời sống là để học yêu thương, thì bạn phải buộc mình ra khỏi vùng an toàn, thoải mái của mình để vào trong một nhóm người sẽ hỗ trợ và khích lệ bạn hoàn thành mục đích của mình.

Chúng ta chỉ có thể tăng trưởng ở trong cộng đồng.

Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Đừng xao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng hãy khuyến khích nhau” (Hê-bơ-rơ 10:24-25 TTHĐ, KTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Có điều nào đã ngăn trở bạn gia nhập một nhóm nhỏ không? Điều này tỏ ra cho thấy nhu cầu cần có được một cộng đồng chân thật, đúng Kinh Thánh của bạn như thế nào?

2.    Nếu bạn không có cách nào để tham gia một nhóm nhỏ, những cách nào bạn có thể chủ ý làm để tạo nên một cộng đồng với những Cơ đốc nhân khác để giúp bạn tăng trưởng?

3.    Khuôn mẫu của Chúa Giê-xu đã cho thấy tầm quan trọng của việc sống trong gia đình của Đức Chúa Trời dành cho những người tin Chúa như thế nào?

 

 

 


TO GROW SPIRITUALLY, YOU NEED OTHER PEOPLE

By Rick Warren — 

“I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, and my faith will help you" (Romans 1:12 NCV).

You cannot grow to spiritual maturity by yourself. You can try it, but you’re going to be lonely, weak, and spiritually stunted. The more you involve other people in your life who are strong in the Lord, the more you will grow in spiritual maturity.

Spiritual growth is relational. We’re better together!

The Bible says, “I want us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, and my faith will help you” (Romans 1:12 NCV).

There are 56 “one another” commands in the Bible that you cannot obey unless you’re in a small group. Love one another. Care for one another. Help one another. Encourage one another. Pray for one another. Share with one another.

God wired you so that you have to be connected in his family in order to grow.

The number one thing God wants you to learn in life is how to love him and other people. The very reason you don’t want to be in a small group is the very reason you need to be in a small group. You might think, “But, there might be some people who disagree with me or people who are irritable.” You need those people! You need people in your life who sometimes think differently than you, that challenge your self-centeredness, and teach you to be generous and think of others.

Some people never grow up. They’re stuck thinking it’s all about “me”—“my” schedule, needs, problems, and priorities.

Often, those are the people that refuse to open themselves up to being in community. But if the whole point of life is to learn to love, then you’ve got to push yourself out of your comfort zone and into a group of people that will support and encourage you to fulfill your purpose.

We only grow in community.

“Let us be concerned for one another, to help one another to show love and to do good. Let us not give up the habit of meeting together, as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more” (Hebrews 10:24-25 GNT).

Talk It Over

  • Has something been keeping you from being part of a small group? How does this reveal your need for authentic, biblical community?
  • If it’s not possible for you to join a small group, what are some other ways you can be intentional about creating community with other Christians to help you grow?
  • How did Jesus model the importance of living in community with God’s family?