0386“Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24 TTHĐ).

Đức tin không chỉ là tin Chúa có thể làm một điều gì đó. Đức tin không chỉ là hy vọng Chúa sẽ làm một điều gì đó. Đức tin là cảm tạ Chúa trước về điều Ngài sẽ làm.

Chúa Jêsus bảo rằng: “bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24 TTHĐ).

Bạn nói rằng: “Khoan đã! Tôi phải cảm tạ Chúa trước khi nhận được mới có thể nhận lãnh được điều đó sao?” Đúng như vậy. Nếu bạn cảm tạ Chúa sau khi bạn nhận được thì điều đó gọi là biết ơn. Khi bạn cảm ơn Chúa trước khi nhận được thì điều này gọi là đức tin.

Biết ơn là điều tốt và đúng. Nhưng mục tiêu của bạn phải là trở nên một người có đức tin sâu đậm hơn. Để làm được điều đó, bạn phải cảm ơn Chúa trước.

Nếu tôi đưa cho bạn một tấm ngân phiếu một ngàn đô-la ngay bây giờ, bạn có chờ cho đến khi rút tiền trong ngân hàng xong rồi mới cám ơn tôi không? Không! Bạn cảm ơn tôi ngay lập tức. Nhưng tiền đó không phải là của bạn cho đến khi bạn rút nó trong ngân hàng ra, bởi vì tấm ngân phiếu đó thật ra chỉ là một lời hứa. Khi tôi đưa bạn tấm ngân phiếu đó, bạn nói: “Cảm ơn, Mục Sư Rick.” Bạn tin là tôi đáng tin cậy và tôi có đủ tiền trong ngân hàng để trả cho tấm ngân phiếu một ngàn đô đó.

Cũng tương tự như vậy, đức tin là cảm ơn Chúa trước. Đức tin là tin rằng Chúa đã hứa một điều, Ngài sẽ làm trọn điều đó. Điều đó nói lên rằng bạn yêu mến Chúa vì Ngài là ai chứ không phải vì những gì Ngài có thể làm cho bạn. Đó là bày tỏ rằng bạn tin cậy rằng Chúa sẽ làm những gì Ngài đã hứa.

Một ngày kia có hai người mù đi theo Chúa Jêsus đến nơi Ngài đang ở. Họ kêu la xin thương xót họ và Chúa Jêsus hỏi họ có tin rằng Ngài có thể chữa lành cho họ không. Họ trả lời là họ tin và Chúa Jêsus phán rằng: “Theo đức tin các con, mắt các con phải được lành!”  (Ma-thi-ơ 9:29 KTHĐ).

Điều tôi muốn nói đến ở đây là: Nếu Chúa bảo bạn chèo thuyền đi săn Moby Dick, (một con cá voi trắng, trong tiểu thuyết của Herman Melville xuất bản năm 1851), thì bạn hãy đem theo nước mắm để chấm. Bạn sẽ có cá chiên để ăn tối nay!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy nghĩ đến những câu bạn thường dùng trong lời cầu nguyện. Chúng có phản ánh đức tin nơi Chúa không?

2.    Cái nhìn và thái độ của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn thật sự tin rằng Chúa sẽ chu cấp mọi điều bạn cầu xin?

3.    Những lời cầu nguyện của bạn sẽ khác đi thế nào khi bạn thật sự cầu nguyện trong đức tin? Hãy dành thời gian bây giờ để cầu nguyện và dùng những lời nói để bày tỏ ra đức tin của mình.


 

 

 

 

FAITH IS THANKING GOD IN ADVANCE

By Rick Warren — 

“When you pray and ask for something, believe that you have received it, and you will be given whatever you ask for” (Mark 11:24 GNT).

Faith is not just believing God can do something. Faith is not just hoping he will do something. Faith is thanking God in advance.

Jesus said, “When you pray and ask for something, believe that you have received it, and you will be given whatever you ask for” (Mark 11:24 GNT).

You say, “Wait a minute! I’ve got to thank God in advance before I get it in order to get it?” Yes. If you thank God after you’ve got it, that’s gratitude. When you thank him in advance, that’s faith.

Gratitude is good and right. But your goal should be to become a person of deeper faith. To do that, you have to thank God in advance.

If I handed you a check right now for a thousand dollars, would you wait until you cashed it to thank me? No! You’d thank me right now. But the money wouldn’t be yours until you actually cashed it, because that check is really a promise. When I gave you that check, you’d say, “Thank you, Rick.” You’d believe that I was credible and that I had enough money in the bank to cover that check for a thousand dollars.

In the same way, faith is thanking God in advance. It’s believing that what God has promised, he will provide. It’s saying you love God for who he is and not just what he can do for you. It’s showing you trust him to do what he’s said he will do.

One day two blind men followed Jesus to the home where he was staying. They shouted at him to have mercy on them, and Jesus asked them if they had faith that he could heal them. They answered that they believed, and Jesus said, “Because of your faith, it will happen” (Matthew 9:29 NLT).

What I’m saying is this: If God tells you to go after Moby Dick in a rowboat, take the tartar sauce with you. You’re going to have a fish fry tonight!

Talk It Over

  • Think about some of the common phrases you use in prayer. Do they reflect faith in God?
  • How would your perspective and attitude change if you truly believed God was going to provide everything you asked for?
  • How would your prayers change if you were truly praying in faith? Take some time to pray now, using language that communicates your faith.