0740“Như Cha đã sai Con vào thế gian thì Con cũng sai họ vào thế gian.” (Giăng 17:18 TTHĐ).

Bạn được dựng nên để góp phần một cách đặc biệt với đời sống của mình. Bạn cũng được dựng nên cho một sứ mạng đối với thế giới quanh bạn. Chúa đã tạo nên bạn để có một mục vụ trong Hội Thánh và một sứ mạng trên thế giới.

Chúa Jêsus cầu nguyện trong Giăng 17:18 rằng, “Như Cha đã sai Con vào thế gian thì Con cũng sai họ vào thế gian” (TTHĐ). Một ngày nào đó, bạn sẽ đứng trước Chúa và Ngài sẽ hỏi bạn: “Con đã làm gì với những gì Ta đã ban cho con?” Lúc đó, bạn sẽ phải trả lời về cách bạn đã sử dụng những ân tứ Chúa ban cho bạn để hoàn thành sứ mạng mà Ngài giao phó cho bạn.

Phao-lô nói rằng, “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời” (Công 20:24 TTHĐ).

Nhiệm vụ mà Chúa giao cho bạn là gì?

Chúa đã dựng nên bạn để chia sẻ Tin Lành. Một khi bạn biết Chúa Jêsus là ai và điều Ngài đã làm để bạn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, bạn cần phải chia sẻ sứ điệp đó với những người khác.

Chúa Jêsus nói trong Công 1:8 rằng “các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất” (BDM 2002).

Hãy để ý rằng Chúa Jêsus không kêu gọi bạn để rao bán hay làm luật sư biện hộ cho Ngài. Bạn không cần phải rao bán Chúa Jêsus cho người khác hay biện hộ cho Ngài.

Chúa Jêsus bảo bạn làm nhân chứng cho Chúa. Bạn chỉ đơn giản thuật lại với người khác điều gì đã xảy đến với mình. Bạn là người có quyền về đời sống của mình. Vì vậy không ai có thể là một nhân chứng tốt hơn về những gì Chúa đã làm trong đời sống bạn hơn là chính bạn.

Chúa Jêsus muốn bạn đi khắp nơi để chia sẻ sứ điệp này – cho hàng xóm, cho những người giống như bạn, và cho những người không giống như bạn. Tương lai của họ trong cõi đời đời đang có nguy cơ. Thật không may, hàng triệu người qua đời mỗi năm và đi vào cõi đời đời mà không có mối quan hệ với Đấng Christ.

Tôi không nghĩ rằng có một sứ mạng nào quan trọng cho đời sống bạn hơn là chia sẻ Tin Lành về Chúa Jêsus. Và tôi không nghĩ rằng có thời điểm nào tốt hơn bây giờ để thực hiện sứ mạng đó.

Câu Kinh Thánh cho cuộc đời của tôi là Công 13:36: “Đa-vít đã phục vụ những mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại của mình” (BD GNB).

Đó là hy vọng của tôi dành cho bạn. Rằng bạn sẽ phục vụ cho mục đích của Chúa trong thế hệ của mình.

Không có điều gì bạn làm mà quan trọng hơn điều này.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Một số cách nào bạn có thể chuẩn bị để chia sẻ với người khác về Tin Lành của Chúa Jêsus?

2.    Vấn đề lớn nhất ngăn trở bạn trong việc chia sẻ cho người khác về Chúa Jêsus là gì?

3.    Lần cuối cùng mà bạn chia sẻ về Chúa Jêsus là lúc nào? Người được bạn chia sẻ câu chuyện của mình đã phản ứng lại như thế nào?

 

 

 


YOU WERE MADE FOR A MISSION

By Rick Warren —

“In the same way that [the Father] gave me a mission in the world, I give them a mission in the world" (John 17:18 The Message).

You were made to make a unique contribution with your life. You were also made for a mission to the world around you. God created you to have both a ministry in the church and a mission in the world.

Jesus says in John 17:18, “In the same way that [the Father] gave me a mission in the world, I give them a mission in the world” (The Message). One day, you’ll stand before God and he’ll ask you, “What did you do with what I gave you?” At that point, you’ll answer for how you used the gifts God gave you to complete the mission he has for you.

Paul says, “But I reckon my own life to be worth nothing to me; I only want to complete my mission and finish the work that the Lord Jesus gave me to do, which is to declare the Good News about the grace of God” (Acts 20:24 GNT).

What is the assignment God has given you?

God made you to share the Good News. Once you know who Jesus is and what he did to make you right with God, you need to share the message with others.

Jesus said in Acts 1:8: “You will be my witnesses—in Jerusalem, in all of Judea, in Samaria, and in every part of the world” (NCV).

Notice that Jesus doesn’t call you to be his salesperson or his defense attorney. You don’t have to sell Jesus to others or defend him.

Jesus tells you to be his witness. You’re simply to tell others what happened to you. You are the authority on your life. So nobody can be a better witness of what God has done in your life than you.

Jesus wants you to go all over to share this message—to your neighbors, to people who are like you, and to people who are not like you. Their future in eternity is at stake. Unfortunately, millions of people die every year and go into eternity without a relationship with Christ.

I can’t think of a more important mission for you to spend your life on than sharing the Good News about Jesus. And I can’t think of a better time than now to be on that mission.

My life verse is Acts 13:36: “David served God’s purposes in his own time” (GNB).

That’s my hope for you. That you’ll serve God’s purpose in your time.

Nothing you do is more important.

Talk It Over

- What are some ways you can prepare to tell others about the Good News of Jesus?

- What is the biggest issue that keeps you from telling other people about Jesus?

- When is the last time you were a witness for Jesus? How did the person you shared your story with react?