0615“Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40 TTHĐ).

Làm thế nào để bạn phục vụ Chúa? Bằng cách phục vụ người khác.

Trong câu chuyện ẩn dụ về chiên và dê, Chúa Jêsus tuyên bố rằng, “Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta” (Ma-thi-ơ 25:40 TTHĐ). Khi bạn làm một điều gì khiến đời sống của một người khác tốt hơn trong một cách nào đó, là bạn đang phục vụ Chúa.

Một số người phục vụ vì mặc cảm tội lỗi, vì trách nhiệm, hay bị áp lực. Nhưng Chúa muốn bạn phục vụ vì lòng biết ơn về những gì Chúa đã làm cho bạn. Chúa đã tạo dựng nên bạn, Ngài đã cứu chuộc bạn, và Ngài sẽ đem bạn lên thiên đàng. Lòng biết ơn là động cơ tốt nhất để phục vụ.

Dưới đây là năm điều Kinh Thánh nói về việc phục vụ Chúa:

Phục vụ là một trong những mục đích của cuộc sống bạn. Chúa Jêsus tuyên bố trong Mác 8:35 rằng, “Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai vì Ta và vì Phúc âm mà hy sinh tính mạng, sẽ được sống” (KTHĐ). Khi bạn chưa học được làm thế nào để phục vụ, bạn vẫn chưa thật sự là đã sống — bạn chỉ đang hiện diện mà thôi. Bạn kiếm sống bằng những gì bạn nhận được, nhưng bạn thật sống qua những gì bạn cho đi.

Phục vụ khiến cho bạn càng giống Chúa Jêsus hơn. Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 20:28 rằng, “Các con nên bắt chước Ta, vì Ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người, và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người.” (KTHĐ). Nếu bạn không học cách phục vụ người khác, bạn sẽ không bao giờ được trưởng thành về mặt thuộc linh. Sự thực ở đây là bạn sẽ mãi là một con nhỏ thuộc linh trong suốt cuộc đời của mình.

Phục vụ là cách sử dụng tốt nhất thì giờ của bạn. Phao-lô khuyên trong ICô-rinh-tô 15:58 rằng, “Hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa, hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu” (BDM). Nếu bạn muốn gây được một ảnh hưởng và để lại một di sản, thì cách tốt nhất để xử dụng thì giờ của bạn là phục vụ Chúa bằng cách phục vụ người khác. Việc phục vụ Chúa của bạn sẽ không bao giờ bị lãng phí.

Phục vụ là bí quyết của sự vĩ đại. Trong Ma-thi-ơ 20:26, Chúa Jêsus dạy rằng, “Ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ” (TTHĐ). Sự vĩ đại thật đến từ việc phục vụ chứ không phải từ việc sống cho mình. Những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất là những người phục vụ nhiều nhất.

Phục vụ sẽ được ban thưởng trên thiên đàng. Chúa Jêsus tuyên bố trong Mác 10:29-30 rằng, “Ta quả quyết với các con: Không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, tài sản vì Ta và vì Phúc âm mà trong đời này, không nhận lại gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con, tài sản với sự bức hại. Trong đời sau người ấy còn được sống vĩnh cửu” (KTHĐ). Điều chủ yếu ở đây là người chủ thật của bạn là Chúa Jêsus. Và một ngày nào đó Chúa sẽ ban thưởng cho bạn về tất cả những gì bạn đã làm cho Ngài. Đó là điều bảo đảm!

Bạn tha thiết trong phục vụ Chúa đến mức nào? Sự nhiệt tâm của bạn có cần được khích lệ thêm lên không? Chúa muốn bạn nghĩ một cách khác đi về sự phục vụ và “Phải hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái” (Rô-ma 12:11 KTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều gì chứng tỏ rằng bạn đang phục vụ? Điều gì thúc đẩy bạn phục vụ trong khả năng này?

2.    Bạn cảm thấy như thế nào khi được một người nào đó phục vụ?

3.    Khi bạn giúp đỡ một người nào đó, thật ra bạn đang làm điều đó cho Chúa Jêsus. Biết được điều này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn phục vụ người khác như thế nào?

 

 

 


FIVE REASONS TO SERVE GOD

By Rick Warren —

“Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Matthew 25:40 (NIV)

How do you serve God? By serving others.

In the parable of the sheep and the goats, Jesus said, “Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me” (Matthew 25:40 NIV). When you do something that makes someone else’s life better in some way, you’re serving God.

Some people serve out of guilt, duty, or pressure. But God wants you to serve out of gratitude for what he’s done for you. He made you, he saved you, and he’s taking you to heaven. Gratitude is the best motivator to serve.

Here are five things the Bible says about serving God:

Serving is one of your life purposes. Mark 8:35 says, “Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the Good News will ever know what it means to really live” (TLB). When you haven't learned how to serve, you’re not really living—you’re just existing. You make a living by what you get, but you make a life by what you give away.

Serving makes you more like Jesus. Matthew 20:28 says, “Even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many” (NLT). If you don’t learn how to serve others, you will never grow to spiritual maturity. In fact, you’ll be a spiritual baby your entire life.

Serving is the highest use of your time. 1 Corinthians 15:58 says, “Always give yourselves fully to the work of the Lord” (NIV). If you want to make an impact and leave a legacy, the highest use of your time is to serve God by serving others. Your service to the Lord is never wasted.

Serving is the secret to greatness. Matthew 20:26 says, “If you want to be great, you must be the servant of all the others” (CEV). True greatness comes from servanthood, not from living for yourself. The greatest leaders are those who serve the most.

Serving will be rewarded in heaven. Jesus said in Mark 10:29-30, “I can guarantee this truth: Anyone who gave up [anything] because of me and the Good News will certainly receive a hundred times as much” (GW). Ultimately, your real boss is Jesus. And he will reward you one day for everything you’ve done for him. That’s a guarantee!

How passionate are you about serving God? Could your enthusiasm use a boost? God wants you to think differently about serving and to “never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord” (Romans 12:11 NIV).

Talk It Over

  • What is one way you are serving right now? What motivates you to serve in this capacity?
  • How does it make you feel when someone serves you?
  • When you help someone, you’re actually doing it for Jesus. How does knowing that impact the way you serve others?