0616“Đức Chúa Trời…đã ban cho chúng ta đặc ân được sanh lại vì thế hiện nay chúng ta là thành viên trong gia đình của Ngài” (IPhi 1:3 TLB).

Hội Thánh không phải là một nơi bạn đi đến và nó cũng không phải là một sự kiện mà bạn tham dự. Hội Thánh là một gia đình thuộc linh mà bạn thuộc về — và Hội Thánh là điều quan trọng nhất trên trái đất.

Tại sao Hội Thánh lại quan trọng đến như thế? Bởi vì đó là gia đình của Đức Chúa Trời. Thật ra đặc ân lớn lao nhất trong cuộc sống là được trở nên một phần trong gia đình của Chúa — để có thể nói rằng, “Tôi là một thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời. Tôi là con cái Chúa.”

Kinh Thánh nói rằng, “Đức Chúa Trời… đã ban cho chúng ta đặc ân được sanh lại vì thế hiện nay chúng ta là thành viên trong gia đình của Ngài” (IPhi 1:3 TLB).

Khi bạn được sinh ra về mặt thuộc thể, bạn lập tức trở thành một phần của nhân loại. Bạn không có sự lựa chọn ở đây. Nhưng bạn có quyền chọn lựa về gia đình thuộc linh của mình. Khi bạn chọn tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa mình, bạn được sinh ra về mặt thuộc linh, và bạn trở thành một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Một trong những lợi ích của việc sinh ra trong gia đình Chúa được thấy trong ITi-mô-thê 3:15 “Nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rường và cột của chân lý” (TTHĐ). Nếu bạn sống trong một khu vực có động đất, bạn sẽ biết được giá trị của một nền móng tốt. Tương tự như vậy, khi bạn có sự hỗ trợ của một gia đình Hội Thánh, bạn sẽ không bị sụp đổ khi những trận động đất của đời sống xảy ra.

Mọi thứ trên đất cuối cùng cũng sẽ bị sụp đổ — ngoại trừ Hội Thánh. Không một công việc kinh doanh, thương mại, trường học, chính quyền, hay quốc gia nào sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ có Hội Thánh sẽ còn lại mãi mãi vì nó được xây dựng lên bởi Chúa Jêsus, và Ngài tập trung vào việc xây dựng gia đình của Ngài.

Chúa Jêsus tuyên bố trong Ma-thi-ơ 16:18 rằng, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (TTHĐ).

Trong một thế giới đầy bấp bênh, hãy chọn xây dựng cuộc sống của bạn trên nền tảng duy nhất còn đến mãi mãi: đó là nền tảng vững chắc của gia đình Đức Chúa Trời.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đối với bạn, Hội Thánh chỉ là một nơi bạn “đi đến” hay đó là một nơi bạn “thuộc về”?

2.    Bạn có khuynh hướng dựa danh tính của mình trên nghề nghiệp, bạn bè, những thứ bạn sở hữu, đảng phái chính trị của mình — hay bất cứ điều gì khác — thay vì dựa trên sự thật rằng bạn là con cái Đức Chúa Trời?

3.    Biết được mọi thứ trên đất — ngoại trừ Hội Thánh — sẽ bị sụp đổ đã thúc đẩy bạn trong việc chia sẻ niềm tin mình như thế nào?

Bạn đã gia nhập vào gia đình của Chúa chưa?

Nếu bạn đã sẵn sàng tin cậy vào lời hứa về sự cứu rỗi của Chúa và gia nhập vào gia đình thuộc linh của Ngài, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa vào đời sống của con. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

“Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


THE GREATEST PRIVILEGE IN LIFE

By Rick Warren —

“God . . . has given us the privilege of being born again so that we are now members of God's own family” (1 Peter 1:3 TLB).

A church is not a place you go, and it’s not an event you attend. The church is a spiritual family you belong to—and it’s the most important thing on earth.

Why is the church so important? Because it is God’s family. In fact, the greatest privilege in life is to be part of God’s family—to be able to say, “I’m a member of God’s family. I’m a child of God.”

The Bible says, “God . . . has given us the privilege of being born again so that we are now members of God’s own family” (1 Peter 1:3 TLB).

When you were born physically, you immediately became part of the human race. That wasn’t your choice. But you do have a choice about your spiritual family. When you choose to accept Jesus as your Savior, you are born spiritually, and you become a member of God’s own family.

One of the benefits of being born into God’s family is found in 1 Timothy 3:15: “[God’s] family is the church of the living God, the support and foundation of the truth” (NCV). If you live in an area where there are earthquakes, you know the value of a good foundation. In the same way, when you have the support of a church family, you won’t crumble when life’s earthquakes happen.

Everything on earth will eventually crumble—except the church. No business, school, government, or nation will last forever. Only the church will last forever, because it is built by Jesus, and he’s focused on building his family.

Jesus says in Matthew 16:18, “I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it” (NLT).

In a world that’s full of uncertainty, choose to build your life on the only foundation that is guaranteed to last: the secure foundation of God’s family.

Talk It Over

  • In what way has church been just a place you “go to” instead of a place you “belong to”?
  • Do you have a tendency to base your identity on your career, your friends, the things you own, your political party—or anything else—instead of on the truth that you are a child of God?
  • How does it motivate you to share your faith when you know that everything on earth—except for the church—will crumble?

Have you joined God’s family?

If you’re ready to trust God’s promise of salvation and join his spiritual family, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”

được