0614“Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ” (Cô-lô-se 2:7 TTHĐ).

Chúa không muốn bạn chỉ có đức tin nào cũng được. Chúa muốn bạn có một đức tin mạnh mẽ, mãnh liệt — chứ không phải một đức tin yếu ớt sẽ sụp đổ khi mọi việc trở nên khó khăn.

Kinh Thánh dạy trong Cô-lô-se 2:7 rằng, “Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ” (TTHĐ).

Chúa làm cách nào để tăng trưởng một đức tin mạnh mẽ như thế?

Cách đầu tiên Chúa tăng trưởng đức tin của bạn là qua Lời Chúa. Chúa muốn bạn hiểu biết Kinh Thánh — đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh, học thuộc lòng Kinh Thánh, và nói về Kinh Thánh. Tại sao vậy? Bởi vì Lời Chúa nói rằng, “Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17 TTHĐ).

Nếu đức tin của bạn yếu đuối, rất có thể là bạn đã không thường xuyên đọc Kinh Thánh. Nhưng bạn càng ở trong quyển sách của Chúa nhiều chừng nào thì linh hồn của bạn càng được nuôi dưỡng nhiều hơn chừng nấy. Lời Chúa là thức ăn cho linh hồn, và dành thì giờ với Lời Chúa là cách dễ dàng nhất để tăng trưởng đức tin của bạn.

Cách thứ hai Chúa tăng trưởng đức tin của bạn là sự khó khăn — và đó là thông qua các hoàn cảnh để thử thách bạn. Trong khi bạn có thể đọc Kinh Thánh chỉ mỗi ngày một ít, nhưng lại có những điều xảy ra chung quanh bạn 24 giờ mỗi ngày. Những hoàn cảnh của bạn là điều Chúa thường xuyên sử dụng nhất để tăng trưởng đức tin và xây dựng tính cách của bạn.

Đức tin cũng giống như một cơ bắp. Bạn không phát triển cơ bắp mà không có một lực đề kháng nào đó. Cách duy nhất để bạn phát triển một cơ bắp là kéo căng nó ra, thử nghiệm nó, và dồn sức nặng trên nó. Điều này cũng đúng với đức tin. Bạn không làm cho đức tin mình được tăng trưởng bằng cách chỉ ngồi đó và nói, “Ô, tôi muốn có thêm được đức tin.” Đức tin cần phải được thử thách. Vì vậy, Chúa cho phép những hoàn cảnh xảy ra trong đời sống của bạn để xây dựng cơ bắp đức tin của bạn.

Vì Chúa quan tâm rất nhiều đến đức tin của bạn, nên bạn có thể biết rằng Chúa sẽ luôn đáp lời cầu nguyện này: “Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con!” (Lu-ca 17:5 BDM). Hãy lấy lời cầu nguyện đó làm lời cầu nguyện của bạn trong khi Chúa làm tăng trưởng đức tin của bạn qua Lời Chúa và qua những hoàn cảnh đang thử thách bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một trường hợp nào Chúa đã dùng Lời Chúa để làm vững mạnh đức tin của bạn?

2.    Biết được rằng Chúa dùng những hoàn cảnh để thử thách đức tin mình khiến bạn cảm thấy như thế nào? Giê-rê-mi 29:11 nói rằng, “CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng” (BDM). Câu Kinh Thánh đó đem đến cho bạn sự yên ủi như thế nào?

3.    Bạn đã thấy được những thay đổi nào trong cơ thể khi bạn tập thể dục thường xuyên? Những thay đổi thuộc linh nào bạn hy vọng sẽ kinh nghiệm được nếu bạn cam kết dành nhiều thì giờ hơn với Lời Chúa?

 

 

 

 


TWO WAYS GOD GROWS YOUR FAITH

By Rick Warren —

“Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness" (Colossians 2:7 NLT).

God doesn’t want you to have just any faith. He wants you to have a strong and vigorous faith—not a wimpy faith that collapses when things get tough.

The Bible says in Colossians 2:7, “Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness” (NLT).

How does God grow a strong faith like that?

The first way God grows your faith is through his Word. He wants you to know the Bible—to read the Bible, listen to the Bible, study the Bible, memorize the Bible, and talk about the Bible. Why? Because God’s Word says, “Faith comes by hearing, and hearing by the word of God” (Romans 10:17 NKJV).

If your faith is weak, you’re likely not in the Bible very often. But the more you’re in God’s book, the more it will feed your soul. God’s Word is soul food, and spending time in it is the easiest way to grow your faith.

The second way God grows your faith is the hard way—and that’s through circumstances that test you. While you may read the Bible only a little bit each day, you have things happening all around you 24 hours a day. Your circumstances are what God most often uses to grow your faith and build your character.

Faith is like a muscle. You don’t grow muscle without some sort of resistance. The only way you grow a muscle is by stretching it, testing it, and putting weight on it. The same is true with faith. You don’t grow faith just by sitting around and saying, “Oh, I want more faith.” Faith needs to be tested. So God allows circumstances in your life to build your faith muscle.

Because God cares so much about your faith, you can know that he will always answer this prayer: “Increase our faith” (Luke 17:5 NIV). Make that your prayer as God grows your faith through his Word and through circumstances that test you.

Talk It Over

  • What is one example of how God has used his Word to strengthen your faith?
  • How does it make you feel to know that God uses circumstances to test your faith? Jeremiah 29:11 says, “I know the plans that I have for you, declares the LORD. They are plans for peace and not disaster, plans to give you a future filled with hope” (GW). How does that verse bring comfort to you?
  • What physical changes have you seen when you’ve committed to regular exercise? What spiritual changes do you hope to experience if you commit to spending more time in God’s Word?