0745“Liệu anh có thể hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và khám phá giới hạn của Đấng Toàn Năng không? Điều ấy cao hơn các tầng trời, anh làm gì được? Sâu hơn âm phủ, làm sao anh hiểu thấu? Dài hơn quả đất, Rộng hơn đại dương” (Gióp 11:7-9 TTHĐ).

Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi đã đến Disneyland trong kỳ nghỉ của gia đình. Trên đường đến đó, cha tôi giải thích cho tôi nơi đó sẽ như thế nào. Nhưng dù cha tôi cố gắng đến đâu, cũng không có cách nào để tôi có thể hiểu được nơi đó kỳ diệu như thế nào cho đến khi tôi bước vào công viên đó lần đầu tiên. Nó đã vượt xa hơn bất cứ những gì tôi tưởng tượng!

Kinh Thánh nói trong Gióp 11:7-9, “Liệu anh có thể hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và khám phá giới hạn của Đấng Toàn Năng không? Điều ấy cao hơn các tầng trời, anh làm gì được? Sâu hơn âm phủ, làm sao anh hiểu thấu? Dài hơn quả đất, Rộng hơn đại dương” (TTHĐ).

Thiên đàng là một sự huyền nhiệm mà bạn sẽ không hoàn toàn hiểu được cho đến khi bạn đến đó. Nhưng Kinh Thánh cho biết những thông tin quan trọng về nơi ở đời đời, bao gồm năm điều sẽ không có trên thiên đàng.

1. Trên thiên đàng, sẽ không có bệnh tật. Kinh Thánh nói rằng, “Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt; gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh; gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ” (ICôr 15:42-43 TTHĐ). Sẽ không có bất kỳ bệnh tật nào vì bạn sẽ có được một thân thể mới, hoàn hảo.

2. Trên thiên đàng, sẽ không có sự buồn bã. Chúa “sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ” (Khải 21:4a TTHĐ). Chúa đã ghi lại những giọt nước mắt và đau đớn của bạn vì Ngài quan tâm đến bạn. Nhưng khi bạn đến thiên đàng, sẽ không còn những tấm lòng tan vỡ, khước từ, cô đơn, thương tiếc, hay đau lòng nữa.

3. Trên thiên đàng, sẽ không có sự đói khát. Kinh Thánh nói, “Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ” (Khải 7:16 TTHĐ). Tất cả nhu cầu của bạn đều được thành toàn nơi thiên đàng.

4. Trên thiên đàng, sẽ không có tội lỗi. “Cầu xin Đấng (Chúa) có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng” (Giu 1:24 TTHĐ). Chúa Jêsus đã chết trên thập tự và trả thay cho mọi tội lỗi của bạn để khi bạn đối mặt với Chúa, tính cách của bạn sẽ lập tức biến đổi giống Chúa.

5. Trên thiên đàng, sẽ không có sự chết. “Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải 21:4 TTHĐ). Thiên đàng huy hoàng trong rất nhiều cách, nhưng điều tốt đẹp nhất là bạn sẽ được ở trong sự hiện diện của Chúa — mãi mãi.

Kinh Thánh nói rằng, “Vì chúng ta hiểu biết có giới hạn, nói tiên tri cũng có giới hạn… Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (ICôr 13:9, 12 TTHĐ).

Một ngày nào đó, tất cả sẽ rõ ràng. Tất cả sẽ hợp lý. Bạn sẽ có thể nói rằng, “Thì ra đó là lý do tại sao Chúa cho phép điều đó trong đời sống của tôi!” Từ đây cho đến lúc đó, Chúa muốn bạn tin cậy Ngài.

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Lời hứa của Chúa - sẽ cất đi mọi đau khổ, bệnh tật và buồn bã trên thiên đàng - có đủ cho bạn không, mặc dù bạn phải chịu đựng những điều đó bây giờ? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Bạn trông đợi điều gì nhất về thiên đàng?

3.    Bạn có thể trở nên giống Chúa Jêsus hơn trong những cách nào khi bạn còn đang ở trên đất? Tại sao làm như thế lại là quan trọng?

 

 

 

 


FIVE THINGS YOU WON’T FIND IN HEAVEN

By Rick Warren — 

“Can you understand the mysteries surrounding God All-Powerful? They are higher than the heavens and deeper than the grave. So what can you do when you know so little, and these mysteries outreach the earth and the ocean?” Job 11:7-9 (CEV)

When I was a little boy, we traveled to Disneyland for a family vacation. On the way there, my dad explained to me what it was going to be like. But no matter how he tried, there was no way for me to understand just how amazing that place was until I walked into the park for the first time. It far surpassed anything I had imagined it to be!

The Bible says in Job 11:7-9, “Can you understand the mysteries surrounding God All-Powerful? They are higher than the heavens and deeper than the grave. So what can you do when you know so little, and these mysteries outreach the earth and the ocean?” (CEV).

Heaven is a mystery that you will not fully understand until you arrive there. But the Bible does give important information about eternity, including five things that will not be in heaven.

In heaven, there will be no sickness. The Bible says, “This is how it will be when the dead are raised to life. When the body is buried . . . it is ugly and weak; when raised, it will be beautiful and strong” (1 Corinthians 15:42-43 GNT). There won’t be any sickness because you’re going to get a new, perfect body.

In heaven, there will be no sadness. God “will wipe every tear from their eyes” (Revelation 21:4 NIV). God has kept a record of your tears and pain because he cares about you. But when you get to heaven, there will be no more broken hearts, rejection, loneliness, grief, or heartache.

In heaven, there will be no suffering. The Bible says, “'Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them,’ nor any scorching heat” (Revelation 7:16 NIV). Every one of your needs will be satisfied in heaven.

In heaven, there will be no sin. “God . . . will bring you with great joy into his glorious presence without a single fault” (Jude 1:24 NLT). Jesus Christ died on the cross and paid for all your sin so that when you see him face to face, your character will be instantly changed to be like him.

In heaven, there will be no death. “There will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever” (Revelation 21:4 NLT). Heaven is glorious in a lot of ways, but the best thing is that you get to be in God’s presence—forever.

The Bible says, “We don’t know everything, and our prophecies are not complete…. Now all we can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later we will see him face to face. We don’t know everything, but then we will, just as God completely understand us” (1 Corinthians 13:9, 12 CEV).

One day it’s all going to be clear. It’s all going to make sense. You’re going to be able to say, “So that’s why God allowed that in my life!” Until then, God wants you to trust him.

Talk It Over

- Is God’s promise to take away all suffering, sickness, and sadness in heaven enough for you, even though you must endure those things now? Why or why not?

- What are you most looking forward to about heaven?

- In what ways can you become more like Christ while you are here on Earth? Why is it important to do so?