0746“Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời.” (Cô 3:1 TTHĐ).

Người ta có nhiều quan niệm sai lầm về thiên đàng là như thể nào. Bạn sẽ không là một thiên sứ. Bạn sẽ không có cánh. Bạn sẽ không là một thiên sứ bé nhỏ, bụ bẫm, mặc áo choàng trắng bay trên những đám mây.

Bạn cần có cái nhìn đúng đắn về thiên đàng. Kinh Thánh nói trong Cô 3:1 rằng, “Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Vậy Kinh Thánh nói gì về “những thực tế của thiên đàng” này?

1. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời sống và cai trị. Kinh Thánh gọi thiên đàng là “nơi ở của Đức Chúa Trời,” “nhà của Đức Chúa Trời” và “thành phố của Đức Chúa Trời.” Như những từ này gợi ý, thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời sống.

Nhưng Chúa Jêsus cũng gọi thiên đàng là “Nước Đức Chúa Trời” hay “Nước thiên đàng” 31 lần trong Kinh Thánh. Vì vậy thiên đàng không chỉ là nơi Đức Chúa Trời sống; nó cũng là nơi Ngài cai trị. Thi 123:1 nói rằng, “Lạy Chúa, tôi hướng lòng về Ngài, Đấng ngự trên thiên đàng” (BPT).

2. Thiên đàng là một nơi có thật. Thiên đàng không phải là một trạng thái của tinh thần. Nó không phải là một trạng thái của sự hiện hữu. Và nó không phải là một nơi linh hồn của bạn lơ lửng như một hồn ma. Nó là một nơi chốn có thật. Thực ra, Kinh Thánh nói rằng sẽ có những đường phố, cây cối, sông nước và nhà cửa trên thiên đàng. Nhiều đoạn Kinh Thánh cho thấy được rằng thiên đàng là nơi có các thú vật ở đó. Bạn sẽ có thân xác của mình, đã được đổi mới qua sự sống lại của bạn. Và sẽ có một nơi có thật cho thân thể thật sự của bạn sinh sống. “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con” (Giăng 14:2 BDM).

Và Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 6:20 rằng, “Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được” (BDM). Bạn không thể cất giữ của cải ở một nơi không có thật được.

3. Thiên đàng được thiết kế cho bạn và tôi. Chúa đã không thiết kế thiên đàng cho chính mình. Ngài thiết kế nó cho những người theo Ngài. Kinh Thánh nói rằng, “'Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34 TTHĐ).

Khi Chúa bắt đầu suy nghĩ về trái đất, Ngài đã bắt đầu suy nghĩ về thiên đàng. Kinh Thánh nói Chúa tạo nên toàn bộ vũ trụ vì Ngài muốn có một gia đình để sống vĩnh viễn với Ngài. Thiên đàng là nơi Chúa đã thiết kế ra cho gia đình của Ngài, và thiên đàng là sự thể hiện kỳ diệu tình yêu của Chúa.

Con người không được định để sống trên đất mãi mãi. Bạn và tôi được tạo dựng cho thiên đàng! Hê-bơ-rơ 13:14 nói rằng, “Vì thế giới nầy chỉ là nơi tạm trú, nên ta tìm về quê hương vĩnh cửu trên trời” (KTHĐ). Một khi bạn trở thành một thành viên trong gia đình của Chúa, cuộc sống có rất nhiều điều hơn là chỉ ở đây và bây giờ. Thật vậy, thế giới này không phải là nhà của bạn; bạn chỉ đi ngang qua mà thôi!

Khi nói đến thiên đàng thì “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.” (ICôr 2:9 TTHĐ). Bất kể bạn đã mơ ước gì về thiên đàng, thực tế sẽ vượt xa cả những mơ ước đó!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sau khi đọc bài tĩnh nguyện này sự hiểu biết của bạn về thiên đàng đã thay đổi như thế nào?

2.    “Chúa đã không thiết kế thiên đàng cho chính mình. Chúa đã thiết kế nó cho con cái của Ngài. Khi Chúa bắt đầu suy nghĩ về trái đất, Ngài đã bắt đầu suy nghĩ về thiên đàng.” Hãy suy nghĩ câu nói này trong bài tĩnh nguyện hôm nay ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn về Chúa như thế nào?

3.    Điều gì làm bạn ngạc nhiên nhất về ba thực tế của thiên đàng từ bài tĩnh nguyện này?

 

 

 


THREE REALITIES OF HEAVEN

By Rick Warren —

“Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand” (Colossians 3:1 NLT).

People have many misconceptions about what heaven is like. You won’t be an angel. You won’t have wings. You’re not going to be a little chubby cherub, wear a white robe, or float on clouds.

You need a correct view of heaven. The Bible says in Colossians 3:1, “Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand” (NLT).

So what does the Bible say about these “realities of heaven”?

Heaven is where God lives and rules. The Bible calls heaven “the dwelling place of God,” “the house of God,” and “the city of God.” As these phrases suggest, heaven is where God lives.

But Jesus also calls heaven “the Kingdom of God” or “the Kingdom of heaven” 31 times in Scripture. So heaven isn’t just where God lives; it’s also where he rules. Psalm 123:1 says, “Lord, I look up to you, up to heaven, where you rule” (GNT).

Heaven is a real place. Heaven isn’t a state of mind. It isn’t a state of being. And it isn’t a place where your essence floats around like a ghost. It’s a real place. In fact, the Bible says there will be streets, trees, water, and homes in heaven. Many Scripture passages allude to the fact that animals are there. You’ll have your physical body, renewed through your resurrection. And there will be a real place for your real body to live: There are many rooms in my Father’s house. I wouldn’t tell you this, unless it was true. I am going there to prepare a place for each of you (John 14:2 CEV).

And Jesus said in Matthew 6:20, “Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal” (NLT). You can’t store up treasures in a place that isn’t real.

Heaven is designed for you and me. God didn’t design heaven for himself. He designed it for his followers. The Bible says, “Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you” (Matthew 25:34 NIV).

When God started thinking about Earth, he started thinking about heaven. The Bible says God made the entire universe because he wanted a family to spend eternity with. Heaven is the place he’s designed for his family, and heaven is an amazing expression of his love.

People weren’t meant to live on Earth forever. You and I were made for heaven! Hebrews 13:14 says, “For this world is not our home; we are looking forward to our everlasting home in heaven” (TLB). Once you’ve become a part of God’s family, there’s a whole lot more to life than just here and now. Really, this world is not your home; you’re just passing through!

When it comes to heaven, “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 GW). No matter what you’ve dreamed up about heaven, the reality will far exceed it!

Talk It Over

- How has your understanding of heaven changed after reading this devotional?

- Consider how this statement from today’s Daily Hope devotional influences your thinking about God: “God didn’t design heaven for himself. He designed it for his children. When God started thinking about Earth, he started thinking about heaven.”

- What most surprised you about the three realities of heaven from this devotional?