0744“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô 12:21 TTHĐ).

Khi bạn phải đối mặt với điều ác, đừng lấy ác trả ác. Hãy thắng hơn nó.

Điều này trái ngược với bản tính con người và những gì thế gian dung túng. Khi một người nào đó làm tổn thương bạn, bạn muốn làm tổn thương họ lại, có phải không? Khi một người nào đó đánh bạn, bạn muốn đánh lại. Khi một người nào đó nói xấu bạn, bạn muốn nói xấu họ lại.

Nhưng Chúa nói rằng đó không phải là cách bạn sẽ thắng trận chiến với điều ác. Rô 12:21 nói, “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (TTHĐ). Đó là cách của Chúa để thắng trận chiến.

Chúa Jêsus đã đến thế gian để chỉ ra rằng bạn không thể tiêu diệt điều ác bằng cách trả đũa; bạn tiêu diệt nó bằng cách lấy thiện thắng ác.

Kinh Thánh nói, “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ” (IGiăng 3:8 TTHĐ). Chúa Jêsus đã đến để loại trừ điều ác. Ngài đã đến để xóa sạch nó. Một ngày nào đó điều ác sẽ kết thúc. Nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Sẽ có ngày Chúa sẽ khóa sổ, Chúa sẽ tính sổ. Ngài sẽ kết thúc lịch sử và đem gia đình Ngài vào cõi đời đời với Ngài.

Nếu bạn muốn đứng về phe chiến thắng, tốt hơn bạn nên đứng về phía Chúa vì điều ác sẽ thua bại. Điều ác thắng một vài trận chiến đây đó, nhưng kết quả của cuộc chiến đã được định trước.

Lực lượng hoặc sự cạnh tranh giữa điều thiện và điều ác không ngang sức. Chúng ta có lẽ cảm thấy như là điều ác mạnh hơn và đang chiến thắng. Nhưng tình yêu mạnh hơn điều ác nhiều. Sự nhân từ mạnh hơn nhiều so với điều ác. Điều thiện sẽ thắng trăm lần hơn điều ác.

Cuối cùng, Chúa và những người theo Ngài sẽ chiến thắng. Điều thiện sẽ thắng hơn điều ác bởi vì Chúa là tình yêu, và tình yêu của Chúa tồn tại mãi mãi.

Chúa Jêsus tuyên bố rằng, “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó” (Ma 16:18 TTHĐ).

Bạn có thể dùng điều thiện để chống lại điều ác vì đây là lời Chúa hứa: Bạn chiến đấu chống lại điều ác với niềm tin chắc rằng Chúa đã thắng cuộc chiến. Điều ác sẽ thất bại. Chiến thắng là điều bảo đảm!

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Những cách nào chúng ta cảm thấy như là điều ác đang chiến thắng trên thế giới?

2.    Làm thế nào để bạn có thể nhắc nhở mình về những lời hứa của Chúa khi bạn đang cố gắng lấy thiện thắng ác?

3.    Chúa đang xây dựng hội thánh của Chúa có nghĩa là gì? Điều đó khích lệ bạn trong trận chiến chống lại điều ác như thế nào?

 

 


THE BATTLE AGAINST EVIL IS ALREADY WON

By Rick Warren —

“Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (Romans 12:21 NIV).

When you’re faced with evil, don’t return it. Overcome it.

This is opposite of human nature and what the world condones. When somebody hurts you, you want to hurt them back, right? When somebody hits you, you want to hit them back. When somebody slanders you, you want to slander against them.

But God says that is not the way you’re going to win the battle against evil. Romans 12:21 says, “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good” (NIV). That is God’s way of winning the battle.

Jesus Christ came to Earth to show that you don’t destroy evil by retaliating; you destroy it by overcoming it with good.

The Bible says, “The Son of God came to destroy the works of the devil” (1 John 3:8 NLT). Jesus came to obliterate evil. He came to wipe it out. Evil is going to end one day. It is not going to exist forever. One day God is going to close the books. He’s going to settle the score. He’s going to end history and take his family into eternity with him.

If you want to be on the winning side, you better get on God’s side because evil is going to lose. Evil wins a few battles here and there, but the outcome of the war has been predetermined.

Good and evil are not equal in force or competition. It may feel like evil is stronger and that evil is winning. But love is far stronger than evil. Kindness is far stronger than evil. Good is much greater than evil. Good will win the day a hundred times over evil.

In the end, God and his followers will win. Good will triumph over evil because God is love, and his love will last forever.

Jesus said, “I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it” (Matthew 16:18 NLT).

You can use goodness to fight evil because this is God’s promise: You fight against evil with the confidence that God has already won the war. Evil is going to lose. Victory is assured!

Talk It Over

- In what ways does it feel like evil is winning in the world?

- How can you remind yourself of God’s promises when you are trying to overcome evil with good?

- What does it mean that God is building his church? How does that encourage you in the fight against evil?