0650“Vì mọi việc đều có thời điểm và cách ứng phó, Dù có nhiều rắc rối khó khăn đè nặng trên con người. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra; Ai có thể nói trước được điều gì?” (Truyền 8:6-7 TTHĐ).

Trong suốt cuộc đời còn lại, bạn sẽ cố gắng xác định khi nào là đúng thời điểm cho nhiều quyết định mà bạn phải làm. Đó có thể là quyết định về việc thay đổi ngành học vấn, thay đổi nghề nghiệp, hay thay đổi trong một mối quan hệ.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Vì mọi việc đều có thời điểm và cách ứng phó, Dù có nhiều rắc rối khó khăn đè nặng trên con người. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra; Ai có thể nói trước được điều gì?” (Truyền 8:6-7 TTHĐ).

Bởi vì làm đúng thời điểm là một phần quan trọng trong bất kỳ quyết định nào, hãy ghi nhớ năm bước sau đây khi bạn làm những quyết định:

1. Hãy dành thì giờ ra để làm một quyết định đúng. “Vì Thánh Linh ban sự sống mới cho chúng ta, nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Thánh Linh.” (Ga 5:25 KTHĐ).

Vội vàng là kẻ thù của những quyết định tốt! Hãy để Chúa định thời điểm cho những quyết định của bạn. Thời điểm của Chúa sẽ luôn là thời điểm tốt nhất, vì vậy bạn có thể giao phó thời điểm của mình cho Chúa.

2. Hãy yên lặng và lắng nghe Lời Chúa. “Khi con suy nghĩ về đường lối con, Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa” (Thi 119:59 TTHĐ).

Bạn không thể nghe được tiếng thì thầm của Chúa nếu đời sống của bạn tràn đầy với những tiếng ồn ào khác. Đó là lý do tại sao dành thì giờ riêng ra với Chúa là đều tối quan trọng. Ý Chúa được tìm thấy trong Lời Chúa.

3. Hãy nhờ những người khác cầu nguyện. “Thưa anh em, tôi nài khuyên anh em, do Chúa Cứu Thế Jêsus chúng ta và do tình yêu thương trong Thánh Linh, hãy cùng tôi hết sức khẩn nguyện Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:30 KTHĐ).

Khi bạn nhờ người khác cầu nguyện với bạn về một quyết định, họ có thể đem đến cho bạn sự khích lệ và hỗ trợ. Họ có thể cầu xin Chúa ban cho bạn sự tập trung và thấy được rõ ràng.

4. Chú ý đến điều gì bạn làm tốt nhất. “Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau” (IPhi 4:10 TTHĐ).

Chúa đã ban cho bạn những ân tứ để bạn có thể dùng chúng để giúp đỡ người khác. Hãy làm những quyết định mà có thể giúp bạn dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ những ân tứ và tài năng của mình ra với người khác.

5. Hãy tìm kiếm lời khuyên của những người bạn khôn ngoan. “Không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ, Nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn.” (Châm 11:14 TTHĐ).

Bạn muốn có được nhiều quan điểm khác hơn quan điểm riêng của mình khi bạn đang cố gắng xác định khi nào là đúng thời điểm để đưa ra một quyết định. Hãy tìm sự giúp đỡ của những người bạn tin kính, hay một người cố vấn hoặc một mục sư. Hãy tìm người khôn ngoan nhất mà bạn biết, và lắng nghe những lời khuyên của họ.

Khi bạn cân nhắc quyết định của mình, hãy nhớ rằng: Chúa là Đấng tạo hóa dựng nên thời gian, và Ngài cầm quyền kiểm soát trên mọi sự. Điều đó có nghĩa là thời điểm của Chúa không bao giờ là quá muộn và không bao giờ là quá sớm.

Bạn có thể tin rằng Chúa sẽ đứng về thời điểm — vào thời điểm của Chúa!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số hậu quả của việc làm những quyết định quan trọng không đúng với thời điểm của chúa là gì?

2.    Bạn thấy bước nào khó làm theo nhất trong 5 bước trên?

3.    Các bước này giúp bạn trong việc đưa ra quyết định cho một việc hiện tại như thế nào? Bạn có thể nhờ ai tham dự vào tiến trình quyết định này để bạn có thể nhận được lời khuyên tin kính?

 

 

 


FIVE STEPS TO WISE DECISION MAKING

By Rick Warren —

“There is a right time and a right way to do everything, but we know so little! None of us knows what is going to happen, and there is no one to tell us” (Ecclesiastes 8:6-7 GNT).

For the rest of your life, you’ll try to determine the right timing for many decisions you have to make. It may be deciding about an educational change, a career change, or a change in a relationship.

The Bible tells us, “There is a right time and a right way to do everything, but we know so little! None of us knows what is going to happen, and there is no one to tell us” (Ecclesiastes 8:6-7 GNT).

Because timing is an important part of any decision, keep these five steps in mind as you decide:

Take time to make the right decision.

“Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit” (Galatians 5:25 NIV).

Hurry is the enemy of good decisions! Let God set the timing for your decisions. His timing will always be best, so you can surrender yours to him.

Be quiet and listen to God’s Word.

“I pondered the direction of my life, and I turned to follow your laws” (Psalm 119:59 NLT).

You can’t hear the whisper of God’s voice if your life is filled with other noise. That’s why it’s so critical you spend time alone with God. God’s will is found in God’s Word.

Enlist the prayers of others.

“Brothers and sisters, I beg you to help me in my work by praying to God for me. Do this because of our Lord Jesus and the love that the Holy Spirit gives us” (Romans 15:30 NCV).

When you ask other people to pray with you about a decision, they can offer encouragement and support. They can ask God to give you focus and clarity.

Consider what you do best.

“Each one, as a good manager of God’s different gifts, must use for the good of others the special gift he has received from God” (1 Peter 4:10 GNT).

God gave you gifts so you could use them to help others. Make sure your decision helps you spend more time sharing your gifts and talents with others.

Seek the counsel of wise friends.

“Where there is no counsel, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety” (Proverbs 11:14 KJV).

You want more than your own perspective when you’re trying to determine the right time for a decision. Get the help of godly friends, or a mentor or pastor. Find the wisest people you know, and listen to their advice.

As you consider your decision, remember: God is the creator of time, and he controls all of it. That means his timing is never too late and never too early.

You can trust him to be right on time—in his time!

Talk It Over

  • What are some consequences of being out of step with God’s timing when you make important decisions?
  • Which one of the five steps above do you find most difficult to follow?
  • How can these steps help you with a current decision you are trying to make? Who are some people you can invite into the decision-making process so you can get godly counsel?