0651Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ (Giăng 10:9 TTHĐ).

Bạn không cần phải ở sau song sắt mới là trong tù. Tại sao vậy? Bởi vì ngục tù phổ biến nhất là trong lòng.

Một mối quan hệ có thể là nhà tù khi nó khiến bạn cảm thấy như bị giam hãm, vướng mắc. Nợ nần có thể là một nhà tù ngộp thở mà bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi. Truyền thống có thể là một nhà tù bởi vì nó giam hãm bạn và không cho bạn nắm lấy tự do mà Chúa muốn bạn có được. Một ký ức đau buồn có thể nhốt bạn sau cánh cửa thép của sự đau đớn. Trầm cảm, kiệt quệ và xấu hổ cũng có thể là những nhà tù.

Tin tốt lành ở đây là Đức Chúa Trời muốn đem bạn ra khỏi nhà tù đó!

Chúa muốn bạn được tự do. Khi Ngài mở những cánh cửa ra, chúng là những con đường dẫn đến một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng trước khi Chúa có thể đưa bạn đến nơi Ngài muốn bạn đến, Chúa phải đem bạn thoát khỏi nhà tù mà bạn đang bị giam hãm.

Chúa làm điều đó bằng cách nào?

Đầu tiên, Chúa làm cho mọi sự rúng động, lay chuyển. Khi Phao-lô và những người bạn ông đang ở trong tù như được chép trong Công 16, Chúa làm một cơn động đất. Đôi khi Chúa cần phải lay chuyển những nền tảng của bạn — đặc biệt là những nền tảng về những niềm tin — để đem bạn ra khỏi ngục tù. Chúa sẽ phải đem một trận động đất đến trong đời sống bạn, làm lay động những niềm tin đó để bạn sẵn sàng nhận lấy sự tự do mà Chúa muốn cho bạn.

Sau đó, Chúa gắn bạn vào quyền năng của sự phục sinh. Đó là tất cả những gì về Phục Sinh. Sự phục sinh của Chúa Jêsus là sự kiện năng quyền nhất trong lịch sử. Chúa để những quyền năng đó sẵn sàng cho bạn mỗi ngày.

Phao-lô đã cầu nguyện trong Ê-phê-sô 1:19-20 rằng, “Cầu xin Đức Chúa Trời để cho anh em biết được quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta, là người tin nhận Ngài. Do quyền năng phi thường ấy Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời trên trời” (KTHĐ).

Cùng một quyền năng đã mở toang ngôi mộ của Chúa Jêsus sẽ mở ra những cánh cửa của tù ngục đang giam hãm bạn. Đó là tự do thật sự! Bạn chỉ cần tin vào và tin cậy rằng Chúa sẽ ban cho bạn.

Trong ba ngày tới, tôi sẽ chia sẻ ba cách cụ thể Chúa Jêsus muốn đem tự do cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn tại sao Chúa cần phải lay động cuộc sống của chúng ta để cho chúng ta được tự do?

2.    Bạn đang ở trong những nhà tù nào mà bạn đang khao khát được Chúa giải thoát cho mình?

 

 


GOD IS THE DOOR TO FREEDOM

By Rick Warren —

“I am the door. If anyone enters by me, he will be saved” (John 10:9 ESV).

You don’t need to be behind bars to be in prison. Why? Because the most common prison is in the mind.

A relationship can be a prison when it makes you feel trapped. Debt can be a suffocating prison that you don’t think you’ll ever escape. A tradition can be a prison because it confines you and doesn’t let you embrace the freedom God wants you to have. A painful memory can lock you behind steel doors of pain. Depression, fatigue, and shame can also be prisons.

The good news is that God wants to break you out!

God wants you to be free. When he opens doors, they’re pathways to something good. But before God can get you to where he wants you to go, he has to get you out of the prisons you’re in.

How does he do it?

First, he shakes things up. When Paul and his friends were in prison in Acts 16, God brought about an earthquake. Sometimes God has to shake your foundations—particularly your foundational beliefs—to get you out of prison, too. He’ll send an earthquake into your life to shake up those beliefs so you’re ready for the freedom he wants to give you.

Second, he plugs you into the power of the resurrection. That’s what Easter is all about. Jesus’ resurrection is the most powerful event in history. God makes that power available to you every day.

Paul says in Ephesians 1:19-20, “I also pray that you will understand the incredible greatness of God’s power for us who believe him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms” (NLT).

The same power that opened Jesus’ tomb will open the prison doors that are holding you back. That’s real freedom! You just have to believe and trust God to provide for you in this way.

Over the next three days, I’ll share three specific ways that Jesus wants to bring you freedom.

Talk It Over

  • Why do you think God has to shake up our lives in order to set us free?
  • What are some prisons you’re in now that you desperately need God to set you free from?