0649“Thưa Chúa Jêsus, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” Chúa Jêsus đáp: “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu 23:42-43 KTHĐ).

Sự thương xót là điều bạn sẽ cần đến trong suốt đời mình, nhất là khi bạn làm sai trái và khi bạn không có những gì mình cần.

Bạn cần sự thương xót của Chúa bởi vì sự chết.

Chết là điều không thể tránh khỏi. Tất cả chúng ta đều sẽ chết khi đến một thời điểm nào đó. Tỷ lệ tử vong trên thế giới vẫn là 100 phần trăm!

Nhiều người sợ hãi sự chết, nhưng Chúa không muốn bạn sợ hãi điều đó. Thực ra Chúa chỉ cho bạn làm thế nào để không sợ hãi cái chết.

Lu-ca chương 23 kể về một người sắp chết đã nhận được lòng thương xót của Chúa. Có lẽ bạn còn nhớ câu chuyện này: Khi Chúa Jêsus ở trên thập tự giá, Ngài bị treo giữa hai tên trộm cướp. Kinh Thánh ghi lại rằng: “Một trong hai tên tử tội đang bị treo trên thập tự giá cũng phỉ báng Ngài: “Ông không phải là Chúa Cứu Thế sao? Hãy tự cứu mình và cứu luôn chúng tôi đi!” Nhưng tên cướp kia quở trách nó, “Bị cùng một hình phạt mà mày không sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì sai trái.”  (Lu-ca 23:39-41 BDM, TTHĐ).

Một tên trộm cướp đã chế nhạo Chúa Jêsus và hành động như thể chết là tận cùng của đời sống — nhưng người đó đã sai lầm. Cái chết là sự bắt đầu của cõi đời đời, ở thiên đàng hay địa ngục.

Trên thực tế tên trộm cướp kia đã nói rằng, “Anh không nhận ra hoàn cảnh nghiêm trọng của anh sao? Anh sắp mặt đối mặt với Đức Chúa Trời trong một vài giây nữa thôi, vậy mà anh ở đây hạ nhục Chúa Jêsus.” Và rồi anh quay sang Chúa Jêsus và nói, “Thưa Chúa Jêsus, khi về Nước Chúa, xin nhớ đến con!” (Lu 23:42 KTHĐ).

Chúa Jêsus đã đáp lại như thế nào? “Ta hứa chắc chắn: hôm nay con sẽ ở với Ta trong Thiên đàng!” (Lu 23:43 KTHĐ).

Đó là sự thương xót ở giờ chót! Tên trộm cướp đã nhận ra nhu cầu lớn nhất của mình là sự tha tội, chứ không phải là sự giảm đi sự đau đớn. Và người đó đã biết rằng anh không thể tự cứu mình được. Vì vậy, người ấy chỉ nói cách đơn giản rằng, “Xin nhớ đến con.” Và Chúa Jêsus đã trả lời, “Như vậy là đủ lắm rồi.” Lời đáp của Chúa Jêsus cho thấy rằng Ngài thậm chí có quyền trên sự chết.

Khi bạn nhận lấy lòng thương xót của Chúa Jêsus, bạn không cần phải sợ hãi cái chết nữa — tất cả là vì những điều Chúa Jêsus đã làm trên thập tự giá.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc Chúa Jêsus trả lời ngay lập tức cho tên trộm cướp rằng, “hôm nay con sẽ ở cùng Ta trên thiên đàng” nói lên điều gì về việc Ngài sẵn sàng ban cho bạn lòng thương xót?

2.    Có người nào đã từng chế nhạo Chúa Jêsus trước mặt bạn không? Bạn đã phản ứng lại như thế nào?

3.    Chúa Jêsus đã dành thì giờ để yêu thương và tỏ lòng thương xót, ngay cả khi Ngài sắp chết trên thập tự giá. Hãy dành thì giờ ngay bây giờ để cảm ơn Chúa về tình yêu sâu đậm của Ngài dành cho bạn, và xin Chúa giúp bạn thấy được những cơ hội để bày tỏ lòng thương xót cho người khác.

 

 

 


YOU DON’T HAVE TO FEAR DEATH

By Rick Warren —

“Jesus, remember me when you come into your Kingdom.’ And Jesus replied, 'I assure you, today you will be with me in paradise'” (Luke 23:42-43 NLT).

God’s mercy is something you’ll need your entire life, especially when you’ve messed up and when you don’t have what you need.

You need God’s mercy because of death.

Death is inevitable. We all are going to die at some point. The mortality rate in the world is still 100 percent!

Many people fear death, but God doesn’t want you to. In fact, he shows you how to not be afraid of dying.

Luke 23 tells of a dying man who received God’s mercy. You may remember the story: When Jesus went to the cross, he was hung between two criminals. The Bible says: “One of the criminals hanging beside him scoffed, 'So you’re the Messiah, are you? Prove it by saving yourself—and us, too, while you’re at it!’ But the other criminal protested, 'Don’t you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn’t done anything wrong’” (Luke 23:39-41 NLT).

One criminal made fun of Jesus and acted as if death is the end of life—but he was wrong. Death is the start of eternity, either in heaven or hell.

The other criminal said, in effect, “Don’t you realize the seriousness of your situation? You are about to go face-to-face with God in a matter of seconds, and here you are, putting down Jesus.” Then he turned to Jesus and said, “Remember me when you come into your Kingdom” (Luke 23:42 NLT).

How did Jesus respond? “I assure you, today you will be with me in paradise” (Luke 23:43 NLT).

Now that’s last-minute mercy! The thief realized his greatest need was forgiveness for sins, not relief from pain. And he knew he couldn’t save himself. So he simply said, “Remember me.” And Jesus said, in effect, “That’s good enough.” Jesus’ response showed that he even had power over death.

When you accept the mercy of Jesus, you don’t need to fear death—all because of what Jesus did on the cross.

Talk It Over

  • What does Jesus’ immediate response to the criminal—“today you will be with me in paradise”—say about his willingness to show you mercy?
  • Has someone ever made fun of Jesus in front of you? How did you respond?
  • Jesus took time to love and show mercy, even while dying on a cross. Take time right now to thank God for his deep love for you, and ask him for help recognizing opportunities to show mercy to others.