0556“Chúa dạy: “Ai xao lãng công tác Ta uỷ thác, đã đặt tay cầm cày còn ngoảnh nhìn lại đằng sau là người không xứng hợp với Nước của Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:62 KTHĐ).

Hàng ngàn người đã bảo với tôi rằng họ quá bận rộn mặc dầu họ muốn được Chúa sử dụng. Họ có chương trình riêng của mình. Họ có kế hoạch, ước mơ, hoài bão của mình, và họ không có thì giờ nào để dâng cho Chúa cả.

Nếu bạn thật sự xem việc được Chúa sử dụng là quan trọng, hãy hỏi Chúa rằng, “Lạy Chúa, con cần phải buông bỏ đi điều gì? Điều gì con cần phải cắt bỏ? Những ngăn trở nào đã giữ con lại, không để cho con chạy cuộc đua mà Chúa đã định ra cho con?”

Một trong những ngăn trở lớn nhất là sự phân tâm. Chúa Jêsus dạy trong Lu-ca 9:62 rằng, “Ai xao lãng công tác Ta uỷ thác, đã đặt tay cầm cày còn ngoảnh nhìn lại đằng sau là người không xứng hợp với Nước của Đức Chúa Trời” (KTHĐ).

Dưới đây là một số trong rất nhiều điều có thể khiến bạn phân tâm khỏi sứ mệnh cuộc sống của mình:

Những mong đợi từ người khác. Bạn phải quyết định ai là người trước hết mà bạn muốn làm đẹp lòng trong cuộc sống mình. Bạn chỉ có duy nhất một “số một” mà thôi.

Những thú tiêu khiển. Không có gì sai với việc mình có những thú tiêu khiển. Nhưng nếu chúng làm cho bạn phân tâm khỏi những điều quan trọng nhất, thì bạn cần phải bỏ chúng đi.

Quá khứ của bạn. Có lẽ bạn vẫn chưa buông bỏ được quá khứ của mình và bạn vẫn đang còn giữ lấy những mặc cảm tội tỗi, oán giận hoặc đau buồn. Vấn đề của những điều này là: Khi bạn bị vướng mắc trong quá khứ, bạn không thể tiếp tục với hiện tại — và chắc chắn là bạn không thể tiếp tục với tương lai Chúa dành cho bạn. Quá khứ của bạn là quá khứ. Nó đã qua mất rồi! Vì vậy, hãy để cho nó qua đi.

Điều gì bạn cần phải buông bỏ? Kinh Thánh dạy trong ICô-rinh-tô 10:23 rằng, “'Mọi sự đều được phép làm,’ nhưng không phải mọi sự đều có ích” (TTHĐ). Điều này có nghĩa gì? Có nhiều điều không nhất thiết là sai trái; chúng chỉ là không cần thiết mà thôi. Cuộc sống thường là một sự lựa chọn giữa việc “Tôi phải làm một điều tốt nào đó không?” hay “tôi phải làm một điều nào đó tốt nhất không?”

Nếu ma quỷ không thể làm cho bạn thành người xấu, nó sẽ làm cho bạn thành người bận rộn. Nó sẽ khiến cho bạn bận rộn đến mức bạn không còn thì giờ dành cho những việc quan trọng — như cho mục vụ, cho sứ mệnh và thì giờ ở riêng ra với Chúa.

Bạn không thể nào làm được tất cả mọi việc. Vì vậy hãy làm điều gì quan trọng nhất! Hãy đơn giản hóa cuộc sống mình và loại trừ những điều khiến bạn phân tâm để Chúa có thể sử dụng bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những điều nào là quan trọng nhất trong cuộc sống bạn?

2.    Hãy nghĩ đến một số điều tốt mà bạn đã đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Có điều nào trong số những điều đó khiến bạn phân tâm khỏi điều tốt nhất Chúa dành cho cuộc sống bạn không?

3.    Theo bạn tại sao lại rất dễ bị phân tâm bởi những điều dường như là tốt nhưng không phải là điều tốt nhất của Chúa?

 

Hãy đặt Chúa là “số một” của cuộc đời bạn hôm nay.

Bạn có sống một cuộc sống bị phân tâm đến mức bạn chưa từng dừng lại để quan tâm đến điều quan trọng nhất là sự cứu rỗi của bạn không? Nếu bạn đã sẵn sàng gạt bỏ những sự phân tâm đó sang một bên và sống cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, con muốn có một đức tin thật sự, sâu nhiệm, và không đổi thay nơi Ngài và sống cho những gì quan trọng. Con xưng nhận rằng con đã phạm tội và sống một cuộc sống đầy dẫy những xao lãnh phân tâm. Con cần sự tha thứ và thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Ngài đã sai Chúa Jêsus xuống để chết thế cho tội lỗi của con, để con có thể được tha thứ.

Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng hễ ai tin Chúa sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời và ở cùng Chúa mãi mãi trên thiên đàng. Con tin Chúa và tiếp nhận Chúa làm Chúa và Cứu Chúa của con. Con muốn theo Chúa và dành tất cả phần còn lại của cuộc đời con để hầu việc Ngài. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


SIMPLIFY YOUR LIFE TO DO GOD’S WORK

By Rick Warren —

“Anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him is not fit for the Kingdom of God” (Luke 9:62 TLB).

Thousands of people have told me that, though they want to be used by God, they’re too busy. They’ve got their own agendas. They have their plans and dreams and ambitions, and they don’t have any time to give to God.

If you’re serious about being used by God, say, “Lord, what do I need to let go of? What do I need to cut out? What barriers are holding me back, keeping me from running the race you have planned for me?”

One of the biggest barriers is distractions. Jesus said in Luke 9:62, “Anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him is not fit for the Kingdom of God” (TLB).

Here are a few of the many things that might be distracting you from your life mission:

The expectations of other people. You’ve got to decide who you’re going to please first in life. You can only have one “number one.”

Hobbies. There’s nothing wrong with having hobbies. But if they distract you from the most important things, then you need to let them go.

Your past. Maybe you haven’t let go of your past, and you’re holding on to guilt, resentment, or grief. Here’s the problem with that: When you’re stuck in the past, you can’t get on with the present—and you certainly can’t get on with God’s future for you. Your past is past. It’s over! So let it go.

What do you need to let go of? The Bible says in 1 Corinthians 10:23, “'Everything is permissible,’ but not everything is helpful” (HCSB). What does that mean? Many things aren’t necessarily wrong; they’re just not necessary. Life is often a choice between “Am I going to do something good?” or “Am I going to do what’s best?”

If the devil can’t make you bad, he’ll make you busy. He’ll get you so busy that you don’t have time for the important things—ministry, mission, and time alone with God.

You can’t do it all. So do what matters most! Simplify your life and eliminate distractions so God can use you.

Talk It Over

  • What are the most important things in your life?
  • Think of some of the good things that you’ve put first in your life. Have any of them distracted you from God’s best for your life?
  • Why do you think it’s so easy to be distracted by seemingly good things that are not God’s best?

Make God your “number one” today

Have you lived such a distracted life that you’ve never stopped to take care of the most important thing—your salvation? If you’re ready to set aside those distractions and live for Jesus, start by praying this:

“Dear God, I want to have a real, deep, and abiding faith in you and live for what matters. I confess that I have sinned and lived a life full of distractions. I need your forgiveness and mercy. Thank you for loving me so much that you sent Jesus to die for my sins, so that I can be forgiven.

“Jesus, you promised that anyone who believes in you will not perish but have everlasting life and eternity with you in heaven. I believe in you and accept you as my Lord and Savior. I want to follow you and spend the rest of my life serving you. Amen.”