0555“Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (ICô-rinh-tô 6:19-20 TTHĐ).

Bạn có bao giờ nghe từ “thánh hóa” chưa? Đó là một từ có ý nghĩa là dâng một điều gì đó lên cho mục đích của Chúa. Bạn có thể thánh hóa bất cứ điều gì. Bạn có thể nói, “Lạy Chúa, con xin thánh hóa chiếc xe này; con xin dâng lên Chúa, cho mục đích của Ngài. Lạy Chúa, con xin thánh hóa căn nhà này; con xin dâng lên Chúa, cho mục đích của Ngài.”

Chúa cũng muốn bạn dâng thân thể của mình lên cho Ngài. Kinh Thánh dạy rằng, ““Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời” (ICô-rinh-tô 6:19-20 TTHĐ).

Bạn làm thế nào để danh Chúa được vinh hiển qua thân thể của mình?

Điều này rất đơn giản: Bạn cần phải chăm sóc nó.

“Thánh hóa thân thể của bạn” cơ bản có nghĩa là “làm cho cơ thể mình khỏe mạnh.” Nếu bạn muốn Chúa sử dụng mình, bạn cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Thân thể bạn càng khỏe mạnh chừng nào thì bạn càng có nhiều sức lực chừng nấy và Chúa càng có thể sử dụng bạn nhiều hơn.

Thi 119:73 nói rằng, “Bàn tay Chúa dựng nên con và nắn đúc hình con; Xin ban cho con sự khôn sáng để con học điều răn Ngài” (TTHĐ). Chúa đã đặt ra những nguyên tắc để có được một sức khỏe tốt. Chúa không chỉ muốn bạn có một tấm lòng trong sạch. Chúa muốn thân thể của bạn được khỏe mạnh để Ngài có thể sử dụng bạn cách hiệu quả hơn.

Một số trong các bạn không ngủ đủ giấc và bạn cần được nghỉ ngơi đúng mức. Đôi khi điều thuộc linh nhất bạn có thể làm là chợp mắt một lát!

Một số trong các bạn cần phải xem xét lại về việc ăn uống của mình. Trong ICô-rinh-tô 6:13, Kinh Thánh so sánh việc ăn uống quá độ với sự dâm dục: “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn... Thân thể không vì dâm dục, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể” (TTHĐ). Bạn có thể không bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình đối với vợ hay chồng của mình, nhưng Chúa nói rằng cũng giống như việc phạm tội dâm dục, việc ăn uống quá độ là một tội phạm đến thân thể. Chúa rất nghiêm túc trong việc muốn bạn kiểm soát những gì mình ăn uống!

Một số trong các bạn có một thái độ không đúng với thân thể mình. Bạn bỏ bê nó, bạn bác bỏ nó (“Chúa ơi, con muốn có một thân thể khác!”), hay bạn cố làm cho nó hoàn hảo (giống như những người luyện tập thể hình, cơ bắp tôn thờ thân thể của họ). Thay vào đó, Chúa muốn bạn tôn trọng và bảo vệ thân thể của mình. Tại sao lại như vậy? Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nó, Chúa Jêsus đã trả giá cho nó, và Chúa Thánh Linh ngự trong cơ thể đó.

Vậy động cơ để bạn làm cho thân thể mình khỏe mạnh là gì? Kinh Thánh cho biết rằng, “Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát.” (ICô-rinh-tô 9:25 TTHĐ). Động cơ của bạn ở đây là làm đẹp lòng Chúa.

Các vận động viên tập luyện cho có thể được mạnh mẽ để đạt được một giải thưởng. Nhưng bạn sẽ có được một phần thưởng còn đến mãi mãi khi bạn tận dụng tối đa những gì bạn được ban cho và chăm sóc tốt cơ thể mình để Chúa có thể sử dụng bạn hiệu quả hơn ở đây trên đất này.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc không có được giấc ngủ đủ sẽ ảnh hưởng đến bạn trong ngày như thế nào? Nó ảnh hưởng như thế nào đến công việc, đến các mối quan hệ, đến thái độ của bạn?

2.    Ngày hôm nay bạn có thể thực hiện một bước nào để tập một thói quen ăn uống lành mạnh hơn?

3.    Khi nói đến một thể hình tốt, một số người thì bỏ bê thân thể mình và một số người khác lại tôn thờ thân thể họ. Một sự quân bình lành mạnh sẽ là như thế nào?

 

 

 


HOW TO HONOR GOD WITH YOUR BODY

By Rick Warren —

“Don’t you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body” (1 Corinthians 6:19-20 NLT).

Have you ever heard the word “sanctification”? It’s a word that means to dedicate something for God’s purpose. You can sanctify anything. You can say, “God, I sanctify this car; I dedicate it to you for your purposes. God, I sanctify this home; I dedicate it to you for your purposes.”

God also wants you to dedicate your body to him. The Bible says, “Don’t you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body” (1 Corinthians 6:19-20 NLT).

How do you honor God with your body?

It’s simple: You take care of it.

“Sanctify your body” basically means “get in shape.” If you want God to use you, you’ve got to get in shape. Because the better shape you are in, the more energy you’ll have and the more God can use you.

Psalm 119:73 says, “You made my body, Lord; now give me sense to heed your laws” (TLB). God set up the principles of good health. He doesn’t just want you to have a pure heart. He wants your body to be in shape so he can use you more effectively.

Some of you aren’t getting enough sleep, and you need to get proper rest. Sometimes the most spiritual thing you can do is take a nap!

Some of you need to work on your food intake. In 1 Corinthians 6:13, the Bible compares overeating to sexual immorality: “It may be true that the body is only a temporary thing, but that’s no excuse for stuffing your body with food, or indulging it with sex. Since the Master honors you with a body, honor him with your body!” (The Message). You might not ever think of cheating on your husband or wife, but God says that, like sexual immorality, overeating is a sin against the body. God is serious about wanting you to control what you eat!

Some of you have the wrong attitude toward your body. You neglect it, you reject it (“God, I want a different one!”), or you try to perfect it (the way some body builders might worship their bodies). Instead, God wants you to respect your body and protect it. Why? Because God created it, Jesus paid for it, and the Holy Spirit lives in it.

So what’s your motivation to get in shape? The Bible says, “All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize” (1 Corinthians 9:25 NLT). Your motivation is to please God.

Athletes get in shape just to win an award. But you will have an eternal reward when you make the most of what you were given and take care of your body so that God can use you more effectively here on Earth.

Talk It Over

  • How does not getting enough sleep affect you during the day? How does it affect your work? Your relationships? Your attitude?
  • What one step can you take today to implement healthier eating habits?
  • When it comes to physical fitness, some people neglect their bodies and some people worship their bodies. What does a healthy balance look like?