“Đến kỳ viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, vả những vật trên trời và dưới đất. (Ê-phê-sô 1:10 BHĐ).

Đặt mục tiêu không chỉ là ý tưởng hay cho hiệu quả trong công việc. Đó là kỷ luật thuộc linh cũng giống như cầu nguyện, kiêng ăn, dâng hiến và đọc Kinh Thánh.

Thật ra, việc đặt mục tiêu là một hành động quản trị khi bạn cố gắng tận dụng tối đa tất cả những gì Chúa đã ban cho bạn.

Bạn có thể lãng phí cuộc đời mình. Nhiều người làm điều đó! Để tận dụng tối đa đời sống và đầu tư cuộc đời mình cách lâu dài, bạn cần có mục tiêu.

Ngay cả Chúa cũng đặt mục tiêu. Kinh Thánh cho biết, “Đến kỳ viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, vả những vật trên trời và dưới đất. (Ê-phê-sô 1:10 BHĐ). Chúa không ngồi một chỗ để cho lịch sử thế giới cứ diễn ra theo cách mà Ngài thấy thích hợp. Chúa có kế hoạch cho lịch sử. Chúa có mục tiêu cho Hội Thánh. Chúa có mục tiêu cho mọi khía cạnh của vũ trụ.

Lịch sử đang tiến tới đỉnh điểm. Sẽ có một ngày phán xét, khi mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận rằng Chúa Cứu Thế Jêsus là Chúa. Lịch sử đang hướng đến mục tiêu đó – bởi vì Chúa đã hoạch định như thế.

Nếu Chúa có kế hoạch thì chúng ta cũng nên làm như vậy. Chúa muốn chúng ta giống Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống kể cả việc đặt ra mục tiêu. Tôi từng nghe người nói rằng, “Tôi sẽ không làm kế hoạch gì cả. Tôi chỉ tin cậy Chúa, tới đâu hay tới đó.”

Đó không phải là thuộc linh. Đó là dại dột! Bạn không nên để trôi qua thêm một ngày mà không lập kế hoạch cho tuần này, tháng này hoặc năm này.

Kinh Thánh chứa đựng hơn bảy ngàn lời hứa của Chúa cho bạn – những lời hứa về sự thành công, sự tự tin, sức khỏe, thịnh vượng, sức mạnh, khôn ngoan v.v. Tại sao Chúa ban cho nhiều lời hứa như thế?

Vì Chúa muốn bạn học tin cậy Ngài.

Khi bạn đặt mục tiêu, đừng chú tâm vào khó khăn, hãy chú tâm vào lời hứa của Chúa. Hãy tìm một lời hứa trong Lời Chúa sẽ đưa bạn đến mục tiêu.

Quyền năng của Chúa quyết định tầm cỡ mục tiêu của bạn. Hãy bắt đầu lập vài kế hoạch và tin cậy Chúa thực hiện lời hứa của Ngài đưa mọi sự trong lịch sử - kể cả bạn – đến mục tiêu trong Đấng Christ.

Câu hỏi suy gẫm và áp dụng

1.    Việc đặt mục tiêu giúp bạn trở thành người quản gia tốt hơn với những gì Chúa giao cho bạn như thế nào?

2.    Những lời hứa nào của Chúa trong Kinh Thánh truyền cảm hứng và định hướng các mục tiêu của bạn?

3.    Tầm nhìn đời đời của bạn ảnh hưởng như thế nào đến các mục tiêu bạn đặt ra?

 

 


GOD MAKES PLANS, AND YOU SHOULD, TOO

BY RICK WARREN — 

“[God] planned to bring all of history to its goal in Christ. Then Christ would be the head of everything in heaven and on earth.” Ephesians 1:10 (GW)

Goal setting isn’t just a good idea for productivity. It’s a spiritual discipline, like prayer, fasting, giving, and reading your Bible.

In fact, goal setting can be an act of stewardship as you try to make the most of all God has given you.

You can waste your life. Plenty of people do it! To make the most of your life and invest it in a way that outlasts you, you’ll need goals.

Even God sets goals. The Bible says, “[God] planned to bring all of history to its goal in Christ. Then Christ would be the head of everything in heaven and on earth” (Ephesians 1:10 GW). God didn’t sit around and let the history of the world unfold in a way he found appropriate. He planned history. God has goals for the church. God has goals for every facet of the universe.

History is moving to a climax. There will be a judgment day, when every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. History is moving toward that goal—because God planned it that way.

If God plans, then we should too. God wants us to be like him in all facets of our lives, including goal setting. I’ve heard people say, “I’m not going to plan. I’m just going to trust God and go with the flow.”

That’s not spiritual. It’s foolish! You shouldn’t go one more day without making plans for this week, this month, and this year.

The Bible has more than 7,000 promises from God to you — promises of success, confidence, health, prosperity, strength, wisdom, and more. Why does God make these promises?

Because he wants you to learn to trust him.

When you set a goal, don’t focus on the problems; focus on the promises. Find a promise in God’s Word that will take you to your goal.

The size of your God determines the size of your goal. Start making some plans, and trust God to fulfill his promise to bring everything in history—including you—to its goal in Christ.

Talk It Over

  • How does goal-setting make you a better steward of the life you’ve been given?
  • What promises from God’s Word can inspire and direct your goals?
  • How does your eternal perspective affect the kind of goals you set?