0600“Phước cho người nào… vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi 1:1-3 TTHĐ).

Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống mình, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi cách bạn suy nghĩ.

Thay đổi suy nghĩ của bạn là chìa khóa để có được một khởi đầu mới trong bất kỳ lãnh vực nào — sở thích, nghề nghiệp, mối quan hệ, hôn nhân, hay nuôi dạy con cái. Ê-phê-sô 4:23 dạy rằng, “nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em” (TTHĐ).

Một tâm trí được đổi mới là gì? Nó có nghĩa là bạn có những suy nghĩ mới và những thái độ mới. Nó có nghĩa là bạn đem những thái độ và suy nghĩ sai lầm của mình trình dâng lên cho Chúa, để “Chúa đổi mới tâm trí mình; nhờ đó anh em có thể tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài” (Rô-ma 12:2 KTHĐ).

Bạn đổi mới tâm trí của mình bằng cách làm hai điều sau:

Trước tiên, lắng nghe Lời Chúa (Word) hơn là lời của thế gian (World). Kinh Thánh cho biết rằng, “Phước cho người nào… vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi 1:1-3 TTHĐ). Bạn có muốn những đặc điểm đó trở thành sự thật trong đời sới mình không? Nếu vậy, hãy suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ nhì, hãy nghĩ đến những gì bạn đang suy nghĩ. Thay vì tự động chấp nhận những suy nghĩ mình đang có, hãy thách thức những ý tưởng của bạn. Khi bạn có một ý tưởng, hãy hỏi những câu hỏi như: Tôi có muốn suy nghĩ về điều này không? Điều này có thật sự đúng hay không? Điều này có ích lợi không? Điều này khiến tôi cảm thấy thế nào — và tôi có muốn cảm thấy như vậy không?

Kinh Thánh bảo chúng ta rằng, “bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế” (IICôr 10:5 BDM).

Tất cả những cảm xúc của bạn được gây ra bởi những điều bạn suy nghĩ. Nếu bạn không thích cảm giác mình đang có, thì bạn cần phải thay đổi cách mình suy nghĩ. Chỉ đơn giản thay thế những điều nghĩ ngợi gây ra những cảm xúc xấu đó với một điều suy nghĩ khác hơn.

Kinh Thánh dạy rằng, “Khá cẩn thận về cách con suy nghĩ; các tử tưởng sẽ định hình cuộc đời con” (Châm 4:23 TEV).

Thay vì mở những cuộn băng cũ nghe đi nghe lại trong đầu, hãy đối đầu với những ý nghĩ đó. Bạn suy nghĩ về điều gì đó là sự lựa chọn của bạn, và bạn không cần phải tin vào tất cả những suy nghĩ mình đang có. Khi đối diện với một ý nghĩ mà bạn biết là không đúng, bạn có thể chọn thay đổi những điều bạn đang suy nghĩ! Bạn có thể thay thế nó với lẽ thật của Chúa.

Cách duy nhất để biết lẽ thật là dựa vào Lời Chúa. Bạn chọn dành càng nhiều thì giờ cho Lời Chúa chừng nào, lẽ thật của Chúa sẽ càng giúp bạn thay đổi những suy nghĩ của mình chừng nấy.

Hãy bắt đầu thay đổi sự suy nghĩ của mình ngay hôm nay. Nó sẽ mang lại cho bạn một khởi đầu mới, và cuối cùng nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có cảm thấy mình đang kiểm soát được suy nghĩ mình không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Tại sao việc học thuộc lòng Kinh Thánh là quan trọng khi nói đến việc thay đổi suy nghĩ của bạn?

3.    Bạn cần phải đương đầu và thách thức những ý tưởng nào luôn hiện ra trong đầu óc bạn? Làm thế nào để bạn bắt những ý tưởng đó vâng phục Chúa Cứu Thế?

 

 

 

 


TO CHANGE YOUR LIFE, CHANGE YOUR THOUGHTS

By Rick Warren —

“Happy are those who . . . find joy in obeying the Law of the LORD, and they study it day and night. They are like trees that grow beside a stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do” (Psalm 1:1-3 GNT).

If you want to change your life, start by changing the way you think.

Changing your thoughts is the key to a fresh start in any area—a hobby, a career, a relationship, marriage, or parenting. Ephesians 4:23 says, “Be continually renewed in the spirit of your mind [having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude]” (AMP).

What is a renewed mind? It means you have fresh thoughts and fresh attitudes. It means you take your wrong attitudes and thoughts and surrender them, letting “God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God—what is good and is pleasing to him and is perfect” (Romans 12:2 GNT).

You renew your mind by doing two things:

First, listen to God’s Word more than the world. The Bible says, “Happy are those who . . . find joy in obeying the Law of the LORD, and they study it day and night. They are like trees that grow beside a stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do” (Psalm 1:1-3 GNT). Would you like those characteristics to be true of your life? If so, then meditate on God’s Word every day.

Second, think about what you think about. Instead of automatically accepting every thought you have, challenge your thoughts. When you have a thought, ask questions like: Do I want to think about this? Is this really true? Is this helpful? How does it make me feel—and do I want to feel that way?

The Bible tells us to “take every thought captive and make it obey Christ” (2 Corinthians 10:5 GNT).

All your feelings are caused by thoughts. If you don’t like the way you feel, then you need to change the way you think. Simply take the thought causing bad feelings and replace it with a different thought.

The Bible says, “Be careful how you think; your life is shaped by your thoughts” (Proverbs 4:23 GNT).

Instead of playing old tapes over and over again in your mind, confront those thoughts. What you think about is your choice, and you don’t have to believe every thought you have. When you confront a thought that you know isn’t true, you can choose to change what you’re thinking! You can replace it with God’s truth.

The only way to know truth is to get in God’s Word. The more time you choose to spend in God’s Word, the more his truth will help you change your thoughts.

Start changing your thinking today. It will give you a fresh start, and eventually it will change your life!

Talk It Over

  • Do you feel like you have control over your thoughts? Why or why not?
  • Why is Scripture memorization important when it comes to changing your thoughts?
  • What thoughts that keep running through your mind need to be confronted and challenged? How would you make those thoughts obedient to Christ?