0601“Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung” (Công 4:32 TTHĐ).

Sự hiệp một cất đi sợ hãi và có được sự mạnh mẽ. Một Hội Thánh hiệp một đem lại cho mọi người nhiều sức mạnh và can đảm hơn là một Hội Thánh chia rẽ.

Bạn có thể thấy được điều này trong Kinh Thánh sách Công Vụ đoạn 4. Phi-e-rơ và Giăng đã bị giam vào ngục sau khi họ làm phép lạ và giảng dạy trong Danh Chúa Jêsus. Cuối cùng họ đã được thả ra và quay trở về với Hội Thánh. Đây là phản ứng của những anh em trong Chúa lúc đó đối với việc bị giam giữ, xét xử và được tha ra, “họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời” (Công 4:24 TTHĐ).

Việc cùng cầu nguyện chung với nhau giúp hiệp một Hội Thánh. Sau lời cầu nguyện một lòng hiệp một ý của những người trong Hội Thánh đầu tiên, thì nơi nhóm lại rúng động. Đó ắt hẳn phải là một lời cầu nguyện thật mạnh mẽ! Tòa nhà rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và họ bắt đầu rao giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Có phải sợ hãi, bất an và căng thẳng lo âu đang gây phiền nhiễu cho bạn không? Bạn có muốn được mạnh dạn hơn không? Bạn có muốn dạn dĩ hơn không? Bạn có mong muốn rằng mình được tự tin hơn trong việc chia sẻ đức tin của mình không?

Đây là cách để trở nên dạn dĩ hơn của một người theo Chúa Jêsus: Tập trung vào sự hiệp một với các Cơ đốc nhân khác. Kinh Thánh nói rằng, khi những người trong Hội Thánh đầu tiên hiệp một với nhau, họ trở nên dạn dĩ trong việc rao giảng Lời Chúa.

Sự chia rẽ gây ra sợ hãi và phá hoại đi khải tượng. Một Hội Thánh chia rẽ là một Hội Thánh sợ hãi. Nhưng sự hiệp một cất đi sợ hãi. Điều đó giúp con cái Chúa nhớ lại Tin Lành và những gì Chúa đã làm và đem lại cho họ hy vọng.

Bạn có thể học một điều khác nữa từ những Cơ đốc nhân đầu tiên trong sách Công Vụ: Khi một Hội Thánh thật sự hiệp một theo như cách Chúa muốn, thì tất cả nhu cầu của các tín hữu đều sẽ được đáp ứng.

Công 4:32 nói, “Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung” (TTHĐ).

Họ đã chia sẻ mọi thứ mình có để không ai thiếu thốn cả. Công Vụ đoạn 2 nói rằng điều này đã gây ấn tượng tốt cho những người chưa tin Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Hội Thánh được ơn trước mặt mọi người, vì họ thấy những Cơ đốc nhân yêu thương và quan tâm đến nhau.

Sự hiệp một trong Hội Thánh của bạn — và trong phần lớn hơn của thân thể Đấng Christ — sẽ có cùng một ảnh hưởng: Người khác sẽ nhìn thấy được tình yêu thương lẫn nhau và mục đích chung của Tin Lành. Họ sẽ muốn biết điều gì đã tạo nên sự khác biệt. Và rồi bạn sẽ có được sự dạn dĩ để nói cho họ biết về Đấng đã hiệp một mọi người lại.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn hoàn thành nhiều hơn do làm một mình hay do trong một nhóm nhỏ có cùng động cơ và mục đích? Tại sao vậy?

2.    Vai trò của bạn trong việc khích lệ sự hiệp một trong Hội Thánh là gì?

3.    Tại sao sự hiệp một lại thu hút được nhiều sự chú ý ngày nay?

 

 

 

 


A UNIFIED CHURCH IS BOLD AND FEARLESS

By Rick Warren —

“All the believers were united in heart and mind. And they felt that what they owned was not their own, so they shared everything they had” (Acts 4:32 NLT).

Unity removes fear and creates boldness. A unified church gives everyone in it more power and courage than a divided church.

You can see this in the Bible in Acts 4. Peter and John had been put in prison after performing a miracle and preaching in the name of Jesus. They were eventually released and returned to the church. Here’s how their fellow believers responded to the story of their imprisonment, trial, and release: “When they heard this, they were united and loudly prayed to God” (Acts 4:24 GW).

Praying together unifies the church. After this unified prayer of people in the early church, the building where they were meeting shook. That must have been a powerful prayer! The building shook, they were all filled with God’s Holy Spirit, and the people began to speak God’s message with boldness.

Do fear, insecurity, and anxiety plague you? Would you like to be more fearless? Would you like to be bolder? Do you wish you were more confident in sharing your faith?

Here’s how to become bolder as a follower of Jesus: Focus on your unity with other Christians. The Bible says that, when people in the early church were unified, they became bold in speaking the Word of God.

Division creates fear and destroys vision. A divided church is a fearful church. But unity removes fear. It helps God’s people remember the Gospel and what he has done, giving them hope.

You can learn something else from the first Christians in the book of Acts: When a church is truly unified the way Christ wants it to be, then all the members’ needs are met.

Acts 4:32 says, “All the believers were united in heart and mind. And they felt that what they owned was not their own, so they shared everything they had” (NLT).

They shared everything they had so nobody was in need. Acts 2 says that this was impressive to the non-Christians in Jerusalem. The church had the favor of the community because they saw how Christians loved and cared for each other.

Unity in your church—and in the larger body of Christ—will have the same effect: People will see your love for each other and your common purpose in the Gospel. They’ll want to know what makes the difference. Then you’ll have boldness to tell them about the One who unites you.

Talk It Over

  • Do you accomplish more by yourself or in a group with a common purpose and motivation? Why?
  • What is your role in encouraging unity in the church?
  • Why does unity attract so much attention today?