0599“Chúng ta nên lập kế hoạch và trông cậy Chúa hướng dẫn chúng ta” (Châm 16:9 BD TLB).

Chúa không cảm động bởi sự phàn nàn, hối tiếc, hay ước muốn của bạn. Nhưng Ngài cảm động bởi đức tin của bạn. Mat 9:29 Chúa dạy rằng, “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (TTHĐ).

Bạn biết mình đang hành động trong đức tin khi bạn nỗ lực làm một điều nào đó mà bạn biết rằng không thể làm được do sức riêng — một điều mà đòi hỏi bạn phải nương cậy vào Chúa.

Đặt mục tiêu là một hành động của đức tin. Nhiều người không bao giờ đặt mục tiêu cho đời sống bởi vì họ sợ thất bại và vì thiếu đức tin.

Khi bạn đặt một mục tiêu, điều này cũng như bạn nói rằng, “Lạy Chúa, với sự giúp đỡ của Chúa, con mong đợi sẽ hoàn thành được công việc cụ thể này vào ngày cụ thể này.” Dạng mục tiêu như vậy là một lời tuyên xưng đức tin, và Chúa quý trọng đức tin.

Nếu bạn thấy thật khó để có thể đặt mục tiêu trong những thời kỳ bấp bênh như thế, nhất là vì hoàn cảnh thay đổi quá nhanh chóng, thì có hai điều mà bạn có thể làm.

Thứ nhất, bạn có thể đặt mục tiêu cho từng tình huống. Điều này có nghĩa là bạn đặt nhiều mục tiêu và kế hoạch, tùy thuộc vào tình huống nào sẽ xảy ra. Chẳng hạn, “Nếu điều này xảy ra Tôi sẽ làm điều này vào ngày này. Mặt khác, nếu điều kia xảy ra tôi sẽ làm điều kia vào ngày đó.”

Đặt mục tiêu dựa trên tình huống là một phương cách hợp lý để hoạch định cho tương lai khi bạn tin cậy Chúa trong những thời gian không biết được như thế nào. “Chúng ta nên lập kế hoạch và trông cậy Chúa hướng dẫn chúng ta” (Châm 16:9 TLB).

Thứ hai, bạn có thể tập trung vào những mục tiêu về tính cách hơn là những mục tiêu có tính cách hoạt động. Nói một cách khác đi, bạn có thể đặt mục tiêu mình muốn được trở nên như thế nào thay vì mình muốn thực hiện được điều gì. Vào thời điểm này năm sau bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn mình khác đi như thế nào? Bạn muốn được giống Chúa Jêsus hơn như thế nào? Có khuyết điểm nào bạn muốn khắc phục?

Cho dù thế giới dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát đến thế nào chăng nữa, bạn luôn có thể lựa chọn để thay đổi và trưởng thành hơn để trở thành người bạn muốn.

Đã đến lúc bắt đầu để làm! Hãy ngừng tự hỏi điều gì “có thể xảy ra” và bắt đầu bước tới trong đức tin. Kinh Thánh dạy rằng, “Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hêb 11:6 BDM). Khi bạn hành động trong đức tin, Chúa sẽ quý trọng mục tiêu của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất: đem vinh hiển đến cho Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ đặt mục tiêu về tính cách hay mục tiêu về hoạt động dễ dàng hơn? Tại sao?

2.    Một cách bạn muốn tăng trưởng thuộc linh trong năm tới là gì? Bạn sẽ thực hiện bước đầu tiên nào hôm nay để hướng tới mục tiêu đó?

3.    Bạn cần phải buông bỏ điều gì khi đặt mục tiêu dựa vào tình huống?

 

 

 


HOW TO SET GOALS IN UNCERTAIN TIMES

By Rick Warren —

“We should make plans—counting on God to direct us" (Proverbs 16:9 TLB).

God is not moved by your complaints, regrets, or wishes. But he is moved by your faith. Matthew 9:29 says, “According to your faith let it be done to you” (NIV).

You know you’re acting in faith when you attempt to do something that you know you couldn’t do in your own power—something that requires you to rely on God.

Goal setting is an act of faith. Many people never set life goals because they fear failure and lack faith.

When you set a goal, it’s like saying, “God, with your help, I’m expecting to accomplish this specific task by this specific date.” That kind of goal is a statement of faith, and God honors faith.

If you’ve found it difficult to set goals during these uncertain times, especially because circumstances keep changing so quickly, then there are two things you can do.

First, you can do scenario goal setting. This means that you set up multiple goals and plans, depending on what scenario happens. For example, “I will do this by this date if this happens. On the other hand, I will do that by that date if that happens.”

Scenario goal setting is a legitimate way to plan for the future as you trust God during uncertain times. “We should make plans—counting on God to direct us” (Proverbs 16:9 TLB).

Second, you can focus on character goals rather than activity goals. In other words, you can set goals for what you want be instead of what you want to do. Who do you want to be this time next year? How do you want to be different? How do you want to be more like Christ? What weakness do you want to work on?

No matter how out of control the world feels, you can always make the choice to change and grow to become the person you want to be.

It’s time to get to work! Stop wondering what “could be” and start moving in faith. The Bible says, “Without faith it is impossible to please God” (Hebrews 11:6 NIV). When you act in faith, God will honor your goals and help you reach the greatest goal: bringing glory to him.

Talk It Over

  • Do you think it’s easier to make character goals or activity goals? Why?
  • What is one way you want to grow spiritually in the coming year? What first step will you take today to work toward that goal?
  • What do you have to let go of when you do scenario goal setting?