0242Người nhân từ làm lợi cho linh hồn mình; Kẻ độc ác làm hại cho thân thể nó” (Châm 11:17 BDM-2002).

Chúa đã thiết lập thế giới với những nguyên tắc phổ thông. Một trong những nguyên tắc đó là bạn càng giúp đỡ người khác nhiều chừng nào, bạn sẽ càng thành công và hạnh phúc nhiều chừng đó. Hạnh phúc không đến từ việc sống cho chính mình. Hạnh phúc đến từ việc trao tặng đi cuộc sống của bạn và có lòng nhân từ thương xót.

Châm 11:17 nói, “Người nhân từ làm lợi cho linh hồn mình; Kẻ độc ác làm hại cho thân thể nó” (BDM-2002). “Người nhân từ giúp đỡ cho mình, nhưng kẻ độc ác tự làm tổn hại bản thân” (GW). Đó là một định luật khác trong những định luật phổ quát đó: Bạn gặt được những gì bạn gieo ra trong cuộc sống.

Một thí dụ rõ ràng nhất về điều này trong Kinh Thánh là câu chuyện của ông Gióp, một người đã thật sự mất hết tất cả — sức khỏe, gia đình, việc làm, và của cải. Trong giờ phút cần thiết nhất bạn bè của ông đã đến thăm. Nhưng họ có tỏ lòng thương xót ra với ông không? Không! Họ đã phán xét và chỉ trích ông. Họ liên tục nói với ông rằng ông đã làm những điều sai quấy. Họ nói rằng, “Đó là lỗi của chính anh”.

Bước ngoặc lớn xảy ra trong cuộc đời của ông Gióp không phải khi ông suy nghĩ lo lắng cho chính mình nhưng là lúc ông cầu nguyện cho những người đang chỉ trích mình bằng sự nhân hậu khoan dung: “Sau khi Gióp cầu thay cho các bạn, CHÚA phục hồi Gióp và ban cho Gióp gấp đôi những gì Gióp có xưa kia.” (Gióp 42:10 BDM-2002).

Bạn có tỏ lòng nhân từ, khoan dung với người khác — ngay cả khi họ chỉ trích và xét đoán bạn không? Bạn có thể trải qua cuộc sống như một người hay đoán xét, hay bạn có thể sống cuộc sống của một người khoan dung và đầy lòng nhân từ. Nếu bạn chọn làm người hay đoán xét, thì bạn chỉ gây cho chính mình và người chung quanh mình khổ sở mà thôi.

Đó là sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể là một tác nhân cho sự đoán xét trên thế giới, hay bạn có thể là một tác nhân của lòng nhân từ thương xót. Khi bạn chọn sự khoan dung nhân từ, bạn và những người chung quanh bạn sẽ có được cuộc sống tận hưởng, dễ chịu, và thoải mái.

Chúa Jêsus nói trong Các Phước Lành, “Phước cho những người có lòng thương xót, Vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7 BHĐ). Bạn có muốn được hạnh phúc không? Vậy hãy có lòng nhân từ.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.      Bạn có cảm giác như thế nào khi bạn chọn lên án một người nào đó? Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn chọn bày tỏ lòng thương xót với người đã làm điều sai trái với mình?

2.      Sự tử tế và lòng nhân từ liên quan với nhau như thế nào?

3.      Hãy nghĩ đến một người nào đó đã chỉ trích bạn. Bạn có thể cầu nguyện cho người đó không? Tại sao có hay tại sao không?


 

 

Do You Want To Be Happy? Choose Mercy

By Rick Warren — 

“A merciful person helps himself, but a cruel person hurts himself” (Proverbs 11:17 GW).

God set up the world with universal principles. One of those principles is that the more you help other people, the more you will succeed and the happier you will be. Happiness doesn’t come from living for yourself. Happiness comes from giving your life away and being merciful.

Proverbs 11:17 says, “A merciful person helps himself, but a cruel person hurts himself” (GW). That’s another one of those universal principles: You get what you sow in life.

The greatest example of this in the Bible is the story of Job, who lost literally everything—his health, family, job, and wealth. His friends came to him in his greatest hour of need. But did they show him mercy? No! They judged, criticized, and second guessed him. They kept telling him what he’d done wrong. “It’s your own fault,” they said.

The great turnaround in Job’s life occurred not when he thought about himself but when he mercifully prayed for the people who were criticizing him: “When Job prayed for his friends, the Lord restored his wealth and happiness! In fact, the Lord gave him twice as much as before!” (Job 42:10 TLB).

Do you too show mercy to others—even the ones who criticize and judge you? You can go through life as a judgmental person, or you can go through life as a merciful person. If you choose to condemn and judge, then you’re going to make yourself and everyone around you miserable.

It’s your choice. You can be an agent of judgment in the world, or you can be an agent of mercy. When you choose mercy, life will be a whole lot more enjoyable for you and for the people around you.

Jesus says in the Beatitudes, “Happy are the kind and merciful” (Matthew 5:7 TLB). Do you want to be happy? Then be merciful.

Talk It Over

  • How does it make you feel when you choose to condemn someone? How do you feel when you choose to show mercy to someone who has done something wrong to you?
  • What does kindness have to do with mercy?
  • Think of someone who has criticized you. Can you pray for that person? Why or why not?