0243“Hãy tôn trọng mọi người” (IPhi-e-rơ 2:17 BHĐ).

Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn bạn bày tỏ sự nhân từ, khoan dung với mọi người. Bạn phải làm điều đó như thế nào? Sau đây là ba cách đơn giản, thiết thực để làm người đại diện cho sự thương xót của Chúa trong thế gian:

THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC KHI HỌ PHẠM SAI LẦM: (Khi có người anh em phạm tội) “Anh em nên tha thứ, an ủi anh, để anh khỏi quá buồn rầu, thất vọng” (IICô-rinh-tô 2:7 KTHĐ). Phản ứng bình thường khi bị một người nào đó làm tổn thương bạn là trả đũa hoặc làm ngơ đối với họ. Nhưng người có lòng nhân từ khoan dung tha thứ cho kẻ lầm lỗi.

Một phần của bài cầu nguyện chung chúng ta cầu nguyện rằng: “Xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con” (Lu-ca 11:4 BHĐ). Khi bạn cầu nguyện điều này, bạn đang nói rằng, “Lạy Chúa, con xin Ngài tha thứ cho con nhiều như con tha thứ cho người đã làm tổn thương con.” Bạn có sẵn sàng để cầu nguyện lời cầu nguyện này không?

KIÊN NHẪN VỚI NHỮNG TẬT XẤU CỦA NGƯỜI KHÁC: Tất cả chúng ta đều có những thói quen dễ gây cho người khác bực tức, khó chịu. Đúng vậy — bạn cũng nằm trong nhóm người này! Khi bạn tránh không để mình bực tức vì tánh nết của người khác là bạn đang bày tỏ lòng khoan dung, nhân từ.

Trong kỳ đại dịch, khi rất nhiều người phải quanh quẩn kẹt trong nhà, lời cố vấn hôn nhân quan trọng nhất mà tôi có thể khuyên là Ê-phê-sô 4:2, “Phải hết sức… kiên nhẫn, lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau” (BDM-2002). Nơi đầu tiên bạn cần thể hiện lòng thương xót là ở chính nơi nhà của mình.

BÀY TỎ SỰ TÔN TRỌNG VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ BẠN BẤT ĐỒNG Ý KIẾN: Bạn không cần phải đồng ý với tất cả mọi người. Nhưng bạn có thể bất đồng ý kiến với người khác mà không có sự bất đồng với họ. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, “Hãy tôn trọng mọi người” (IPhi-e-rơ 2:17 BHĐ). Mọi người nói đến trong câu Kinh Thánh này có bao gồm những người bạn bất đồng với họ và không thể ưa thích hay không? Vâng, đúng vậy.  Hãy đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng.

Chúa Jêsus dạy cách rất cực đoan về lòng nhân từ thương xót. Trong Lu-ca 6:35 Chúa bảo phải yêu kẻ thù của bạn và làm điều tốt lành cho họ. Điều đó có thể bắt đầu bằng việc bỏ đi nhu cầu cho rằng mình phải đúng và phải thắng trong tất cả các cuộc tranh luận.

Bạn muốn thắng cuộc tranh luận hay bạn muốn đem được người khác về với Chúa Cứu Thế? Để đem được người khác về với Chúa Cứu Thế, hãy chọn lòng nhân từ, khoan dung.

Khi nào là lần cuối bạn làm một điều tốt cho một kẻ thù? Khi nào là lần cuối cùng bạn làm một điều tốt cho một người mà bạn hoàn toàn không đồng ý với về mặt chính trị hay thuộc linh? Khi nào là lần cuối bạn bày tỏ lòng nhân từ, khoan dung với một người trong gia đình mình?

Chúa nhìn thấy khi bạn chọn lòng thương xót, và Ngài sẽ coi trọng sự vâng lời của bạn. Thật khó để thực hành điều này nhưng nhân từ, thương xót là đáng làm cũng như Chúa là Cha của bạn có lòng thương xót vậy.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Người nào gần đây đã làm bạn tổn thương nhiều nhất? Bạn có thể bày tỏ lòng nhân hậu, khoan dung với người đó như thế nào?

2.      Điều nào khó hơn đối với bạn: Bày tỏ lòng nhân từ với kẻ thù hay với một người nào đó trong gia đình của mình? Tại sao vậy?

3.      Bạn nghĩ tại sao Chúa Jêsus dạy không những chỉ yêu kẻ thù nhưng còn phải làm điều tốt cho họ nữa?


 

 

How To Be Merciful To Everyone

By Rick Warren — 

“Treat everyone you meet with dignity” (1 Peter 2:17 The Message).

The Bible says God expects you to show mercy to everybody. How are you supposed to do that? Here are three simple, practical ways to be God’s agent of mercy in the world.

Forgive people when they mess up. “When people sin, you should forgive and comfort them, so they won’t give up in despair” (2 Corinthians 2:7 CEV). The normal reaction when somebody hurts you is to want to either get even or write them off. But a merciful person forgives the fallen.

Part of the Lord’s Prayer says, “Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us” (Luke 11:4 NLT). When you pray this, you’re saying, “God, I want you to forgive me as much as I forgive everybody who’s hurt me.” Are you ready to pray that prayer?

Be patient with people’s quirks. We all have our idiosyncrasies and irritating habits. That’s right—even you! When you refuse to get upset over other people’s habits, you are showing mercy.

During the pandemic, while so many people are stuck at home, the most important marriage advice I can give you is Ephesians 4:2: “Be patient with each other, making allowance for each other’s faults” (TLB). The first place you need to show mercy is at home.

Show respect to people you disagree with. You don’t have to agree with everyone. But you can disagree with people without being disagreeable. God says, “Treat everyone you meet with dignity” (1 Peter 2:17 The Message). Does that include people you disagree with and don’t like? Yes. Treat everyone with dignity.

Jesus gets really radical about mercy. In Luke 6:35 he says to love your enemies and do good to them. That starts with laying down your need to be right and to win the argument every time.

Do you want to win the argument, or do you want to win people to Christ? To win people to Christ, choose mercy.

When’s the last time you did something good for an enemy? When’s the last time you did something good for somebody you totally disagree with politically or spiritually? When’s the last time you showed mercy to someone in your home?

God sees when you choose mercy, and he will honor your obedience. It will often be difficult, but it will always be worth it to be merciful, just as God your Father is merciful.

Talk It Over

  • Who has recently hurt you the most? How can you show that person mercy?
  • Which is more difficult for you: to show mercy to an enemy or to show mercy to someone in your family? Why?
  • Why do you think Jesus says to not just love your enemies but also to do good to them?