0241“Xin Chúa chỉ dạy con những gì con không thấy; Nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm” (Gióp 34:32 BHĐ). 

Xu hướng tự nhiên của bạn là tự dối mình. Bạn tin vào những cảm xúc của mình, mặc dầu cảm xúc của bạn không phải lúc nào cũng chính xác. Bạn tin vào những suy nghĩ của mình, mặc dầu những suy nghĩ  của bạn không phải lúc nào cũng là sự thật. 

Điều này là do tất cả chúng ta đều có những điểm mù, đó là những thái độ hay những khuyết điểm mà chúng ta không thấy được hoặc không muốn thấy mặc dầu chúng gây ra xung đột với người khác. 

Vậy làm thế nào để bạn có thể vượt qua những điều tự lừa dối mình để đến với sự thật? Dưới đây là ba cách đơn giản bạn có thể bắt đầu với để khắc phục những điểm mù của mình. 

Trước tiên, hãy cầu xin Chúa cho mình thấy được rõ ràng, minh bạch. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện của  Gióp: “Xin Chúa chỉ dạy con những gì con không thấy; Nếu con đã phạm tội, con sẽ không tái phạm” (Gióp 34:32 BHĐ). Khi bạn biết lòng mình là dối trá, hãy cầu xin Chúa nhắc nhở cho bạn điều gì là thật về Ngài và về bạn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn tin cậy Ngài.  

Sau khi bạn đã cầu xin Chúa cho sự sáng tỏ, hãy nhờ một số bạn bè hoặc gia đình Cơ-đốc đáng tin cậy giúp đỡ bạn. Chúa đặt để người khác ở trong cuộc đời của bạn để giúp đỡ bạn bởi vì họ nhìn thấy những điều ở bạn mà bạn không thể nhìn thấy được. Họ có thể nhìn thấy những điểm mù của bạn, cũng giống như bạn có thể nhìn thấy những điểm mù của họ. Châm 12:15 nói rằng, “Đường lối của kẻ ngu dại  tự cho là đúng theo mắt nó, Nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời cố vấn.” (BDM-2002). Nếu bạn nghĩ  rằng mình có thể tự mình tiến bộ được, thì điều đó tự nó là một điểm mù rồi. Đó là sự tự lừa dối. Kẻ dại nghĩ mình không cần một lời khuyên nào, nhưng người khôn lắng nghe người khác.  

Sau đó, cầu xin Chúa Jêsus thay đổi bạn. Chúa Jêsus đã nói, “Ta là… Chân Lý” (Giăng 14:6 BHĐ). Và Kinh Thánh nói rằng Chân Lý sẽ giải thoát cho bạn được tự do. Vì vậy, bạn càng gần với Chúa Jêsus chừng nào, đời sống của bạn sẽ càng ngập tràn với lẽ thật chừng nấy. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ ít bị tự lừa dối hơn khi bạn bước đi trong ánh sáng lẽ thật của Chúa. Lẽ thật của Chúa giúp bạn nhìn thấy mình và người khác đúng như con người thật của mình.  

Chúa Jêsus phán trong Giăng 9:39, “Ta xuống trần gian… để giúp kẻ mù được sáng, và cho người sáng biết họ đang mù.” (KTHĐ). Chúa không đang nói về sự đui mù thể chất. Ngài đang nói rằng, “Ta đã đến  thế gian để giúp con thấy được những điểm mù của con và giúp con có được thị lực của mình để con có thế nhìn thấy chính mình đúng như con người thật của con.”  

Chúa có thể giải cứu bạn khỏi những lỗi lầm kín giấu, những điểm mù, và những sự tự lừa dối của mình.  Hãy cầu xin Chúa cho sự sáng tỏ, nhờ một số bạn bè hoặc gia đình Cơ-đốc đáng tin cậy giúp đỡ, và sau đó cầu xin Chúa Jêsus thay đổi bạn.  

Lẽ thật sẽ giải thoát cho bạn được tự do! 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng 

1. Một số những suy nghĩ mà bạn cứ nói đi nói lại với bản thân mà bạn biết là những lời dối trá là gì?

2. Biết Lời Chúa giúp bạn thấy được những điểm mù của mình như thế nào? Bạn có thể làm gì để biết Lời Chúa rõ hơn? 

3. Ai là người trong cuộc sống của bạn có thể chỉ ra những điểm mù của bạn cho bạn? Bạn có sẵn lòng để cho họ làm điều đó không? Tại sao có hay tại sao không? 


 

 

Three Steps To Reveal Your Blind Spots 

By Rick Warren —

“Teach me what I cannot see; if I have done wrong, I will not do so again” (Job 34:32 NIV). 

Your natural tendency is to lie to yourself. You believe your feelings, though your feelings aren’t always accurate. You believe your thoughts, though your thoughts aren’t always the truth. 

This is because we all have blind spots, which are attitudes or weaknesses we cannot see or refuse to see even though they cause conflict with others. 

So how can you see beyond your self-deceptions to the truth? Here are three simple ways you can get started on working on your blind spots. 

First, ask God for clarity. Pray the prayer of Job: “Teach me what I cannot see; if I have done wrong, I  will not do so again” (Job 34:32 NIV). When you know your heart is deceitful, ask God to remind you of what is true about him and about you. Ask him to help you trust him. 

After you’ve asked God for clarity, ask some trusted Christian friends or family for help. God puts people in your life to help you because they see things in you that you can’t see. They can see your blind spots,  just like you can see theirs. Proverbs 12:15 says, “Fools think their own way is right, but the wise listen to others” (NLT). If you think you can work on yourself by yourself, then that in itself is a blind spot. That is self-deception. Fools think they need no advice, but the wise listen to others. 

Then, ask Jesus to change you. Jesus said, “I am . . . the truth” (John 14:6 NIV). And the Bible says the truth will set you free. So the closer you are to Jesus, the more your life will be filled with the truth. That means you’re going to be less vulnerable to self-deception as you walk in the light of God’s truth. God’s truth helps you see yourself and others as you really are. 

Jesus said in John 9:39, “I have come into the world to give sight to those who are spiritually blind and to show those who think they see that they are blind” (TLB). He wasn’t talking about physical blindness. He  was saying, “I’ve come to earth to help you see your blind spots and to help you get your sight so that you  can see yourself as you really are.” 

God can deliver you from your hidden faults, blind spots, and self-deceptions. Ask him for clarity, ask some trusted Christian friends or family for help, and then ask Jesus to change you.  

The truth will set you free!

Talk It Over 

  • What are some of the thoughts you tell yourself over and over again that you know are lies? 
  • How does knowing God’s Word help you see your blind spots? What can you do to know God’s Word better?
  • Who are the people in your life who can reveal your blind spots to you? Are you open to letting them do  that? Why or why not?