“Các kế hoạch của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; Còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến sự thiếu thốn.” Châm Ngôn 21:5

Có một giờ tĩnh nguyện cũng giống như các hoạt động khác mà bạn có trong đời sống, ít nhất về một khía cạnh: Để được thành công, bạn cần phải có một kế hoạch. Kinh Thánh dạy rằng, “Các kế hoạch của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; Còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến sự thiếu thốn” (Châm Ngôn 21:5).

Nếu trước đây bạn chưa từng có một giờ tĩnh nguyện, có lẽ bạn sẽ không có được một kế hoạch tốt và đơn giản để thực hiện. Sự đơn giản là một điều quan trọng cho bất kỳ kế hoạch nào mà bạn đang đặt ra. Nếu bạn làm cho sự việc phức tạp, sẽ có nhiều khả năng là bạn sẽ đi lệch hướng. Để có được một giờ tĩnh nguyện hiệu quả, chỉ cần một quyển Kinh Thánh và một cuốn sổ tay là đủ.

Vậy, một giờ tĩnh nguyện hàng ngày trông giống như thể nào?

Yên lặng trước mặt Chúa. Kinh Thánh gọi đó là “trông đợi Đức Chúa Trời”. Bạn bắt đầu chỉ  đơn giản bằng cách ngồi xuống và yên lặng.

Cầu nguyện ngắn gọn. Bắt đầu với lời cầu nguyện. Hãy xin Chúa cho bạn hiểu được minh bạch, có đầu óc tập trung và biết phân biệt khi đọc Lời Ngài.

Đọc chậm rãi một đoạn Kinh Thánh. Đây là nơi cuộc trò chuyện của bạn với Chúa khởi đầu. Chúa bắt đầu phán với bạn qua Lời Ngài, rồi bạn thưa lại cùng Chúa qua lời cầu nguyện. Hãy đọc Kinh Thánh cách chậm rãi. Đừng cố đọc nhanh quá hoặc nhiều quá. Càng đọc Kinh Thánh chậm rãi chừng nào, nó càng buộc bạn phải suy nghĩ về những gì mình đang đọc chừng nấy.

Hãy suy ngẫm Lời Chúa. Dành thời gian nghiền ngẫm những gì Chúa đang phán. Nhai Lời Chúa như bò nhai cỏ. Hãy suy ngẫm và vật lộn với Lời Chúa trong đầu óc mình. Có rất nhiều phương pháp rất hay để suy ngẫm Lời Chúa.

Viết xuống những gì bạn khám phá được. Khi Chúa phán với bạn qua Lời Ngài, hãy chú ý đến những điều Ngài dạy để viết xuống. Ghi lại những điều khám phá được sẽ giúp bạn nhớ được những gì Chúa dạy.

Cầu nguyện lần nữa.  Hãy giữ tập trung. Cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã bày tỏ ra cho bạn qua Lời Ngài. Thưa với Chúa về những gì Ngài đã phán với bạn. Trình lên cho Chúa biết bạn đang nghĩ như thế nào về những gì Ngài đã dạy. Thưa chuyện với Chúa về bất cứ điều gì khác trong đầu bạn.

Không phải chỉ có một cách cho giờ tĩnh nguyện. Nhưng hãy bắt đầu với một kế hoạch tương tự như thế này, và chẳng bao lâu bạn sẽ thấy được, như Châm ngôn 21 đã hứa, rằng những kế hoạch cần mẫn của bạn sẽ dẫn đến một đời sống dư dật!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Có bao giờ bạn nghĩ rằng giờ tĩnh nguyện của mình là một cuộc trò chuyện thân mật với Đức Chúa Trời không? Tại sao có hay tại sao không?

2.    Bạn cần phải loại bỏ đi những điều nào gây phân tâm để được yên tĩnh với Chúa?

3.    Tại sao đôi khi khó có thể đọc Kinh Thánh cách chậm rãi và suy ngẫm về những gì được nói trong Kinh Thánh?

 

 


A SIMPLE PLAN FOR YOUR QUIET TIME

BY RICK WARREN —

“The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty.” Proverbs 21:5 (ESV)

Having a quiet time is like many other activities you might do in life, in at least one respect: To be successful, it helps to have a plan. The Bible says, “The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty” (Proverbs 21:5 ESV).

If you’ve never had a quiet time before, you may not have a good, simple plan for doing one. Simplicity is important with any plan you develop. If you make it complicated, you’re more likely to get off track. All you really need for an effective quiet time is a Bible and a notebook.

So what does a daily quiet time look like?

Be quiet before the Lord. The Bible calls it “waiting on God.” You start by simply sitting down and being quiet.

Pray briefly. Start off with prayer. Ask God to give you clarity and focus and discernment as you read his Word.

Read a portion of Scripture slowly. This is where your conversation with God begins. He starts speaking to you through his Word, and then you speak back to him through prayer. Read the Bible slowly. Don’t try to read too quickly or too much. The more slowly you read Scripture, the more you’re forced to think about what you’re reading.

Meditate on the Word. Spend some time chewing on what God is saying. Chew on the Word like cows chew on cud. Ponder and wrestle with it in your mind. There are a lot of great methods for meditating on the Word.

Write down what you discover. When God speaks to you through his Word, care enough about what he is saying to write it down. Recording your discoveries will help you remember what God has said.

Pray again. Stay focused. Thank God for what he has shown you in his Word. Talk to God about what he has said to you. Tell him what you’re thinking about what he is saying. Talk to him about anything else that’s on your mind.

There’s not just one way to have a quiet time. But start with a plan similar to this one, and you’ll soon find, as Proverbs 21 promises, that your diligent plans lead to a life of abundance!

Talk It Over

  • Have you ever thought about your quiet time as an intimate conversation with God? Why or why not?
  • What distractions do you need to eliminate in order to be quiet with God?
  • Why is it sometimes hard to read the Bible slowly and meditate on what it says?