“Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.” Ma-thi-ơ 7:24

Bạn có biết việc học Kinh Thánh có thể rất nguy hiểm không? Thật ra, kết quả của việc học hỏi Kinh Thánh có thể rất tai hại!

Tôi biết rằng điều này nghe có vẻ khác thường. Nhưng Chúa muốn chúng ta áp dụng Kinh Thánh vào đời sống mình chứ không chỉ đọc nó. Vì vậy khi bạn đọc Lời Chúa mà không áp dụng, nền tảng của đời sống bạn có thể bị sụp đổ.

Trong phần cuối của Bài Giảng Trên Núi, Chúa Jêsus có nói rằng, “Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24). Căn nhà của người khôn ngoan đó đã vững vàng qua suốt cơn bão.

Nhưng rồi Chúa Jêsus lại nói đến một người khác, “Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát” (Ma-thi-ơ 7:26). Có lẽ bạn đã biết diễn biến của câu chuyện là thế nào rồi: Ngôi nhà của người dại đã bị sụp đổ trong cơn bão.

Chúa cho bạn Kinh Thánh là để cho việc biến đổi, chứ không chỉ cho việc thông tin. Khi bạn áp dụng nó, bạn đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho đời sống mình.

Đây là ba lý do nữa cho việc vì sao áp dụng Lời Chúa vào đời sống bạn lại là điều quan trọng:

1. Hiểu biết sanh ra kiêu căng nếu bạn không áp dụng lẽ thật vào đời sống mình. Kinh Thánh chép trong 1Cô-rinh-tô 8:1 rằng, “Sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương gây dựng cho nhau.”  Người tin Chúa có thể là người khó chịu, độc ác, hèn hạ, hay chỉ trích, hay xét đoán nhất mà thế giới từng biết đến — nếu chúng ta không bao giờ bước thêm một bước và áp dụng Kinh Thánh vào đời sống mình. Kiến thức chính là tự mình nó sinh ra sự kiêu hãnh. Thay vào đó, Chúa muốn bạn áp dụng sự hiểu biết đó trong tình yêu thương.

2. Hiểu biết đòi hỏi hành động. Gia-cơ 1:22 nói rằng, “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”  Những điều một người hiểu biết cần phải được phản ánh qua điều người đó làm. Bạn không thể có được sự trưởng thành về thuộc linh chỉ bằng cách ghi chép xuống khi học Kinh Thánh. Chúa đang chờ đợi bạn làm theo mệnh lệnh của Ngài — đó không phải là điều tùy ý lựa chọn!

3. Hiểu biết làm tăng thêm trách nhiệm.  Kinh Thánh dạy rằng, “Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17). Khi bạn học Kinh Thánh, Chúa sẽ chỉ ra cho bạn thấy những lãnh vực nào trong đời sống bạn cần phải thay đổi. Và một khi Ngài chỉ những lãnh vực đó ra cho bạn, Ngài sẽ bắt bạn phải chịu trách nhiệm về điều Ngài chỉ ra. Hiểu biết sâu sắc hơn về Kinh Thánh cũng đồng nghĩa với việc có một trách nhiệm lớn hơn để làm theo.

Khi học và áp dụng Lời Chúa, bạn sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc giúp bạn đứng vững trước những bão tố của đời sống.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn làm gì với những ghi chú bài giảng sau khi rời nhà thờ hoặc với những ghi chú học Kinh Thánh sau giờ tĩnh nguyện? Làm thế nào bạn có thể dùng chúng để giúp bạn áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình?

2.    Hãy nghĩ lại lời nói và hành động của bạn trong giờ vừa qua. Chúng có phản ánh những gì Chúa dạy bạn gần đây qua Lời Ngài không?

3.    Qua việc học Kinh Thánh, Chúa đang kêu gọi bạn làm điều gì mà bạn vẫn còn cần phải làm cho trọn?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ sự tốt lành của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để gánh lấy tội lỗi con và Chúa đã khiến Ngài sống lại . Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của con và theo Ngài là Chúa từ ngày hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


LET THE BIBLE TRANSFORM, NOT JUST INFORM

BY RICK WARREN —

“Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.”  Matthew 7:24 (NIV)

Did you know studying the Bible can be dangerous? In fact, the results of Bible study could be disastrous!

Sounds strange, I know. But God intended for us to apply the Bible to our lives—not just read it. So when you read God’s Word but don’t apply it, the foundation of your life may crumble.

At the end of the Sermon on the Mount, Jesus says, “Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock” (Matthew 7:24 NIV). That wise man’s house stayed strong through the storm. 

But then Jesus spoke about someone else: “Everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand” (Matthew 7:26 NIV). You probably know how the story goes: The foolish person’s house collapses during the storm.

God has given you the Bible for transformation, not just information. When you apply it, you’re building a firm foundation for your life.

Here are three more reasons it’s important that you apply God’s Word to your life:

1. Knowledge produces pride if you don’t apply truth to your life. The Bible says in 1 Corinthians 8:1, “Knowledge puffs up while love builds up” (NIV). Christians can be the most cantankerous, evil, mean-spirited, critical, judgmental people the world has known—if we never take the extra step and apply the Bible to our lives. That’s because knowledge on its own produces pride. Instead, God wants you to apply that knowledge in love.

2. Knowledge requires action. James 1:22 says, “Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says” (NIV). What a person knows should be reflected in what that person does. You can’t grow spiritually just by taking notes on a Bible study. God expects you to follow his commands—they’re not optional!

3. Knowledge increases responsibility. The Bible says, “Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it” (James 4:17 NLT). When you study the Bible, God will show you areas of your life that need to be changed. And once he shows you those areas, he’ll hold you responsible for what he’s shown you. A deeper knowledge of Scripture equals a greater responsibility to follow it.

As you study and apply God’s Word, you’ll be building a strong foundation that will keep you steady during life’s storms.

Talk It Over

  • What do you do with your sermon notes once you leave church or with your Bible study notes once your quiet time is finished? How can you use them to help you apply God’s Word to your life?
  • Think about your words and actions of the last hour. Do they reflect what God has been teaching you lately from his Word?
  • What has God called you to do through your study of his Word that you still need to follow through on?

Where will you spend eternity?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."