0602“Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con.” (Giăng 17:22-23 TTHĐ).

Lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Jêsus trước khi lên thập tự là Hội Thánh sẽ sống trong sự hiệp một, “Thưa Cha, Con cầu xin cho họ tất cả đều hiệp nhất cũng như Cha trong Con và Con trong Cha, để họ cũng ở trong Cha và Con. Do đó, thế gian sẽ tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (Giăng 17:21 BDM).

Bạn có để ý thấy Chúa Jêsus đã liên kết việc người khác đến với Chúa Cứu Thế với sự hiệp một của những người theo Ngài không? Chúa nói rằng người khác sẽ tin Chúa khi họ thấy được các Cơ-đốc nhân yêu thương nhau và sống trong sự hiệp một. Đây là khải tượng và mục tiêu của Chúa Jêsus cho bất cứ người nào tuyên bố rằng Ngài là Cứu Chúa của họ.

Những câu tiếp theo trong lời cầu nguyện của Chúa Jêsus nói rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài để chúng ta sẽ được hiệp một và người khác sẽ thấy được Tin Lành, “Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ trở nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con” (Giăng 17:22-23 TTHĐ).

Mục đích sự hiện diện của Chúa trong đời sống bạn là làm cho bạn càng yêu thương hơn - không cay nghiệt hơn hay cố chấp hơn, ương ngạnh hơn - nhưng là yêu thương hơn.

Bạn muốn có được sự vinh hiển của Chúa trong đời sống mình không? Bạn muốn quyền năng của Chúa trong đời sống mình không? Bạn muốn cảm thấy được sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình không? Chúa Jêsus nói rằng Ngài ban sự vinh hiển của Ngài—quyền năng Ngài—cho những ai bỏ qua những khác biệt không quan trọng với những Cơ-đốc nhân khác. Chúa muốn bạn bỏ sang một bên những điều không đáng để bạn có thể sống trong sự hiệp một với những người tín hữu khác.

Sự hiệp một của chúng ta như là một gia đình, Hội Thánh của Chúa là lời chứng hùng hồn nhất của chúng ta với những người chưa tin Chúa.

Hơn bao giờ hết, người ta cần thấy rằng hiệp một là điều có thể có được, và điều đó được tìm thấy trong Hội Thánh. Chúng ta có trách nhiệm từ bỏ sự kiêu hãnh và ưa thích riêng của mình để có thể tập trung vào mục đích của Chúa.

Tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau sẽ cho thế giới thấy được chúng ta thuộc về Chúa Jêsus và sẽ là một lời chứng về quyền năng biến đổi đời sống của Chúa Cứu Thế.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những ưa thích nào bạn sẽ phải từ bỏ để theo đuổi sự hiệp một nhiều hơn với gia đình của Chúa?

2.    Bạn thấy sự kiêu ngạo góp phần vào việc mất đoàn kết trong Hội Thánh trong những cách nào?

3.    Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng lời làm chứng lớn nhất cho thế gian sẽ là nỗ lực tập thể chứ không phải điều bạn chỉ làm lấy một mình?

Bạn có tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích cuả đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

“Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


UNITY IS OUR GREATEST WITNESS TO UNBELIEVERS

By Rick Warren —

“I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one—I in them and you in me—so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me” (John 17:22-23 NIV).

Jesus’ last prayer before he went to the cross was that the church would live in unity: “The goal is for all of them to become one heart and mind—just as you, Father, are in me and I in you, so they might be one heart and mind with us. Then the world might believe that you, in fact, sent me” (John 17:21 The Message).

Did you notice that Jesus tied other people coming to Christ with his followers’ unity? He said other people would believe in him when they saw Christians loving each other and living in unity. This is Jesus’ vision and goal for anybody who claims him as their Savior.

The next verses of Jesus’ prayer say that God gives us his glory so that we will be unified and others will see the Gospel: “I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one—I in them and you in me—so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me” (John 17:22-23 NIV).

The purpose of God’s presence in your life is to make you more loving—not harsher or more opinionated or more stubborn, but more loving.

Do you want God’s glory in your life? Do you want God’s power in your life? Do you want to feel God’s presence in your life? Jesus says he gives his glory—his power—to those who lay aside secondary differences with other Christians. He wants you to lay aside the things that don’t really matter so that you can live in unity with other believers.

Our unity as God’s family, the church, is our greatest witness to unbelievers.

More than ever, people need to see that unity is possible, and it is found in the church. It is our responsibility to lay down our pride and preferences so we can focus on God’s purpose.

Our love for one another will show the world we belong to Jesus and be a testimony of the power of Christ to transform lives.

Talk It Over

  • What preferences will you have to lay down to pursue greater unity with God’s family?
  • In what ways have you seen pride contribute to disunity in the church?
  • How does it make you feel to know that your greatest witness to the world will be a group effort and not something you have to do on your own?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”