0169“Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói…” (Truyền 7:21 BHĐ).

Điều gì khiến cho mạng xã hội dễ gây nghiện đến như thế? Tại sao bạn phải cứ phải coi lại đến hàng chục lần những điều mà bạn đã đăng trên mạng để xem có ai thích hoặc bình luận không? Tại sao bạn cứ liên tục kiểm tra điện thoại của mình?

Ai cũng muốn được người khác chấp thuận. Ai cũng mong được người khác yêu thích! Khi bạn nghe tiếng “đing” trong máy hoặc điện thoại báo cho biết bạn đang nhận được tin nhắc, chất đô-pa-min được tiết ra đầy tràn trong não bộ của bạn, nó làm cho bạn cảm thấy vô cùng khoan khoái thỏa mãn. Mỗi tiếng “đing” đáp ứng cho nhu cầu được chấp thuận của bạn, và dường như chúng ta không bao giờ cảm thấy mình nhận được đủ những tiếng “đinh” mà mình muốn!

Tuy nhiên Kinh Thánh dạy rằng, “Thưa anh chị em, đừng để những quan điểm của công chúng ảnh hưởng đến đời sống đức tin mà anh chị em đã nhận được từ Đấng Christ.” (Gia-cơ 2:1 Bản Sứ Điệp).

Sự thật là các ý kiến, quan điểm công chúng không liên quan gì đến đức tin của bạn cả. Vì vậy đừng để những quan điểm dư luận này định đoạt mình sẽ tin vào điều gì, sẽ cảm thấy hay hành động như thế nào. Những ý kiến, quan điểm, tán đồng của công chúng sẽ không bao giờ hướng chúng ta đến Chúa Giê-xu cả.

Kinh Thánh cũng nói trong Truyền 7:21 “Đừng chú tâm đến mọi lời người ta nói” (BHĐ). Ngay cả khi bạn đăng những điều khôn ngoan nhất, tốt đẹp nhất, đáng khích lệ nhất trên mạng xã hội lúc nào cũng có người đáp lại bằng những bình luận tiêu cực hoặc khiếm nhã, thô lỗ, và đôi khi đầy ác ý. Nếu bạn đăng những bài đó vì muốn được nhiều người “like” để cảm thấy hài lòng, mãn nguyện hơn vể bản thân mình, thì chắc chắn bạn sẽ thất vọng.

Khi bạn không sống chỉ vì sự đồng tình chấp thuận của những người khác, thì những gì một người nói trên mạng xã hội sẽ không thế nào giúp cho bạn thành công hay gây thất bại cho bạn được. Ai cũng muốn có được sự chấp thuận, tán đồng của người khác. Nhưng sống vì sự tán thưởng chấp thuận của một Đấng duy nhất là Chúa sẽ giúp bạn sử dụng mạng xã hội như là một lợi khí chứ không phải là vật ngăn trở là điều kéo chúng ta xuống.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1. Động cơ của bạn là gì khi đăng một điều gì đó trên mạng?

2. Thời gian bạn dành cho điện thoại phản ảnh rằng bạn đang muốn có sự chấp thuận từ ai?

3. Bạn đã để những quan điểm của công chúng hay dư luận điều khiển, định hướng cho những gì bạn tin hoặc cách bạn sống qua những phương diện nào?


 

Is Social Media A Helpful Tool Or A Crutch?

By Rick Warren —

“Don't pay attention to everything people say” (Ecclesiastes 7:21 GNT).

What makes social media so addictive? Why do you have to go back and check a picture 50 times after you post? Why are you constantly checking your phone?

Everybody wants the approval of others. People desperately need to be liked! When you hear the “ding” of a notification, dopamine is released in your brain, and it’s extremely satisfying. Every “ding” feeds your need for approval, and it feels like you can’t get enough.

But the Bible says, “Dear friends, don’t let public opinion influence how you live out our glorious, Christ-originated faith” (James 2:1 The Message).

The truth is that public opinion doesn’t have anything to do with your faith. So don’t let public opinion decide what you believe, feel, or do. It will never lead you in the direction of Jesus Christ.

The Bible also says in Ecclesiastes 7:21, “Don’t pay attention to everything people say” (GNT).

Even when you make the wisest, happiest, most encouraging social media post, some people still will post comments that will not meet your expectations or may just be downright mean. If you make the post because you need a certain number of likes to feel better about yourself, then you are going to be disappointed.

When you’re not living for the approval of others, though, what one person says on social media is not going to make or break you. Everyone wants the approval of others. But living for the approval of One will help you use social media as a useful tool and not a crutch.

Talk It Over

  • What is your motivation when you post on social media?
  • How does the amount of time you spend on your phone reflect whose approval you’re living for?
  • In what ways have you let public opinion dictate what you believe or how you act?