0170“Chúa Giê-xu đáp: “Ma-thê, con bận rộn lo lắng nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thiết. Ma-ri đã chọn phần việc ấy nên không ai truất phần của em con được.” (Lu-ca 10:41-42 KTHĐ).

Bạn sở hữu cái điện thoại của bạn hay nó làm chủ cuộc đời bạn?

Nếu bạn khiến điện thoại, một dụng cụ hữu ích và trở thành một vật vô giá nhất trong cuộc đời của mình, thì cái điện thoại đó đã trở thành chúa tể của đời sống bạn. Nếu bạn để cho việc sử dụng điện thoại khiến bạn lạc hướng, không còn tập trung vào điều quan trọng nhất của đời sống, thì cái điện thoại này đã trở thành thần tượng của bạn. Một dụng cụ để bạn sử dụng bây giờ đã trở thành ông chủ.

Một lần kia Chúa Giê-xu đến thăm nhà của hai người bạn là Ma-thê và Ma-ri, hai em gái của La-xa-rơ. Trong khi Ma-thê bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn và đóng vai một người chủ nhà tiếp đãi chu đáo thì em gái của Ma-thê là Ma-ri lại ngồi dưới chân Chúa Giê-xu lắng nghe Ngài giảng dạy.

Ma-thê bực tức và nói với Chúa Giê-xu, “Chúa không thấy em con ngồi không, để một mình con làm hết mọi việc sao? Xin Chúa bảo nó giúp con.” (Lu-ca 10:40 KTHĐ).

“Chúa Giê-xu đáp: “Ma-thê, con bận rộn lo lắng nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thiết. Ma-ri đã chọn phần việc ấy nên không ai truất phần của em con được.” (Lu-ca 10:41-42 KTHĐ).

Kinh Thánh nói rằng Ma-thê đã bị phân tâm vì phải chuẩn bị thết đãi Chúa nên đã đánh mất đi điều quan trọng nhất là thời giờ ở cùng Chúa.

Thông thường vào lúc đó, bạn thường cho rằng mình đang tập trung vào đúng việc — trả lời một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại, theo dõi một trạng thái cập nhật. Nhưng nếu một trong những điều trên ngăn trở khiến bạn không thể tập trung vào điều quan trọng của đời sống, thì điều có nghĩa là nó đã chiếm hữu, chỉ huy cuộc đời của bạn.

Bạn cần phải ngồi dưới chân Chúa Giê-xu mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Điều này gọi là tĩnh nguyện. Bạn ngồi yên lặng, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và để Chúa phán với bạn qua Lời của Ngài. Bạn xưng tội và xin Chúa ban cho những điều cần thiết và ngợi khen Chúa vì bản tính, bản chất của Ngài. Đó là phần quan trọng nhất trong ngày của bạn vì nó sẽ có ảnh hưởng đến tất cả mọi việc khác trong ngày đó. Thì giờ tĩnh nguyện đó quyết định mức độ nhận biết Chúa và mức độ tăng trưởng của một môn đồ Chúa Giê-xu đến thế nào.

Khi bạn phải lựa chọn giữa việc có thì giờ tĩnh nguyện hoặc lướt qua màn ảnh điện thoại của mình, bạn sẽ chọn điều nào? Nếu bạn cũng giống như một người trung bình nào đó, bạn sẽ dành 3 giờ 15 phút để dùng trên điện thoại mỗi ngày. Bạn đang dành ra bao nhiêu thì giờ trong Lời của Chúa?

Đừng để mình bị phân tâm. Bạn có thể kiểm soát được cách sử dụng thì giờ của mình. Hãy sử dụng thì giờ cho những điều quan trọng nhất.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.     Làm thế nào bạn có thể dành ra một phần thời gian mà bạn sử dụng điện thoại để dùng chúng cho việc học làm môn đồ?

2.     Khi bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những điều quan trọng nhất, tại sao việc hoạch định thời gian lại là hữu ích?

3.     Có phải lúc nào bạn cũng mang theo điện thoại bên mình không? Nếu có, hãy tập giữ khoảng cách điện thoại, không sử dụng nếu không cần thiết. Điều đó sẽ làm sự khác biệt như thế nào?


 

When Your Phone Becomes Your Idol

By Rick Warren — 

“'Martha, Martha,’ the Lord answered, 'you are worried and upset about many things, but few things are needed—or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her’” (Luke 10:41-42 NIV).

Do you own your phone, or does it own you?

If you’ve taken a really useful tool and made it the most valuable thing in your life, then your phone has become your god. If you’ve allowed your phone to distract you from what is most important, then it has become your idol. The tool has become the master.

Jesus once visited the home of his friends Martha and Mary, the sisters of Lazarus. While Martha busily prepared for the meal and played the part of a good hostess, her sister Mary sat at Jesus’ feet and listened to his teaching.

Martha got frustrated and said to Jesus, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!” (Luke 10:40 NIV).

“'Martha, Martha,’ the Lord answered, 'you are worried and upset about many things, but few things are needed—or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her’” (Luke 10:41-42 NIV).

The Bible says that Martha was distracted by her preparations, which kept her from the most important thing: being with Jesus.

Often, in the moment, you may think you’re focused on the right thing—returning that text, making that call, checking that status, answering that message. But if something keeps you from the most important thing, then it’s taken over your life.

You need to sit at Jesus’ feet every day of your life. It’s called a quiet time. You sit quietly and pray and read the Bible and let God speak to you through his Word. You confess and ask God for what you need and praise him for who he is. It’s the most important part of your day because it affects everything else in your day. It determines how much you get to know God and grow as a follower of Jesus.

When you have to choose between having a quiet time or scrolling through your phone, which will it be? If you’re like the average person, you spend three hours and 15 minutes on your phone each day. How much time do you spend in God’s Word?

Don’t let yourself get distracted. You have control over how you spend your time. Choose to spend it on what matters most.

Talk It Over

  • How can you take some of the time you spend on your phone each day and use them for discipleship instead?
  • When you’re trying to prioritize what matters most, why does planning your time help?
  • Do you always have your phone with you? If you do, practice distancing yourself today from your phone, or at least from your apps. What difference does it make?