0480“Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa” (Thi 119:18 TTHĐ).

Kinh Thánh chứa đầy những thí dụ về những người đã nhận được khải tượng từ nơi Chúa, trong đó bao gồm Ê-sai, Giê-rê-mi, Mi-ri-am, Ê-xơ-tê, Đa-ni-ên, Giô-na, Ru-tơ, Mi-chê và Ma-ri. Thấy được khải tượng của Chúa cho cuộc đời bạn là điều rất tuyệt vời! Chúa thường dùng một hình ảnh trong tâm trí để làm rõ bước kế tiếp mà Ngài muốn bạn thực hiện.

Tôi không cần giải thích điều này với những người suy nghĩ bằng hình ảnh. Có lẽ bạn là người như thế. Khi bạn đọc một câu chuyện trong Kinh Thánh, bạn có thể nhìn thấy câu chuyện đó trong hình ảnh một không gian ba chiều với màu sắc sống động. Khi bạn đọc một cuốn sách, bạn có thể thấy hình ảnh của câu chuyện đó trong đầu óc mình.

Nhưng đối với những người còn lại như chúng ta, điều đó thật khó để có thể làm được. Tôi không phải là người suy nghĩ bằng hình ảnh. Tôi có khuynh hướng suy nghĩ bằng từ ngữ chứ không phải hình ảnh.

Vậy làm thế nào để bạn nhận được khải tượng của Chúa nếu bạn không phải là người suy nghĩ bằng hình ảnh?

Trước hết, hãy hỏi Chúa một câu hỏi cụ thể.

Trong thì giờ tĩnh nguyện, sau khi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, bạn cứ yên lặng và chờ đợi trước mặt Chúa. Bạn có thể hỏi rằng, “Chúa ơi, có điều gì Chúa muốn nói với con không?” Và rồi bạn chờ đợi. Sau đó bạn hỏi rằng, “Chúa ơi, có điều gì con cần biết mà con chưa nghĩ đến không?” Và rồi bạn chờ đợi.

Gia-cơ 1:5 dạy rằng, “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách” (TTHĐ). Chúa muốn bạn cầu xin Chúa những lời khuyên bảo, và Ngài muốn bạn phải cầu xin cách cụ thể. Chúa đang chờ đợi bạn cầu xin!

Kế đến, đọc Lời Chúa để khám phá ra điều Chúa muốn nói với bạn.

Thi 119:18 là một câu Kinh Thánh tuyệt vời để học thuộc lòng, “Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa” (TTHĐ). Đây cũng là câu Kinh Thánh tốt nhất để cầu nguyện khi bạn mở Kinh Thánh ra để đọc. Tất cả những câu trả lời cho mỗi nan đề bạn gặp phải đều chứa đựng trong Kinh Thánh. Nhưng bạn phải đọc, phải nghiên cứu, phải học thuộc lòng, phải suy gẫm Lời Chúa trong khi bạn tìm kiếm khải tượng của Chúa cho cuộc đời bạn hoặc có khi chỉ cho ngày hôm nay.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Theo bạn, tại sao rất khó để có thể yên lặng, chờ đợi Chúa và nhận sự trả lời của Ngài?

2.    Điều gì đã ngăn trở không cho bạn yên lặng trước mặt Chúa để bạn có thể hỏi những câu hỏi và tìm hiểu sâu về Lời của Ngài?

3.    Chúa đã ban cho bạn khải tượng nào? Bạn phải làm gì với khải tượng đó?

 

 

 

 


OPEN YOUR EYES TO GOD’S VISION

By Rick Warren — 

“Open my eyes, so that I may see the wonderful truths in your law" (Psalm 119:18 GNT).

The Bible is filled with countless examples of people getting God’s vision, including Isaiah, Jeremiah, Miriam, Esther, Daniel, Jonah, Ruth, Micah, and Mary. Seeing God’s vision for your life is a wonderful thing! God often uses a mental picture to clarify the next step he wants you to take.

I don’t have to explain this to people who are visual thinkers. Maybe that’s you. When you read a story in the Bible, you can see it in 3D and vivid color. When you read a book, you can picture the story in your mind.

But for the rest of us, it’s a little harder. I am not a visual thinker. I tend to think in words, not pictures.

So how do you get God’s vision if you’re not a visual thinker?

First, ask God a specific question.

In your quiet time, after you’ve read the Bible and prayed, just be quiet and wait before God. You could ask, “God, is there anything you want to say to me?” And then you wait. Then ask, “God, is there anything I need to know that I’m not thinking about?” And then you wait.

James 1:5 says, “If any of you need wisdom, you should ask God, and it will be given to you. God is generous and won’t correct you for asking” (CEV). God wants you to ask him for advice, and he wants you to be specific. He’s waiting for you to ask!

Second, read God’s Word to discover what God wants to say to you.

Psalm 119:18 is a great verse to memorize: “Open my eyes, so that I may see the wonderful truths in your law” (GNT). It’s also a perfect verse to pray as you open God’s Word. Every answer to every problem you have is in that book. But you’ve got to read it, study it, memorize it, and meditate on it as you seek God’s vision—for your life or even just for today.

Talk It Over

  • Why do you think it’s so hard to be still and wait on God and his answers?
  • What is keeping you from being still before God so that you can ask him questions and dig into his Word?
  • What vision has God given you? What do you think you’re supposed to do about it?