0481“Đức Giê-hô-va trả lời và bảo tôi, “Hãy chép lấy khải tượng; Và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng, Để người đang chạy có thể đọc được’” (Ha-ba-cúc 2:2 TTHĐ).

Nếu bạn muốn nghe tiếng Chúa, hãy làm điều này: Tìm một nơi yên tĩnh, chờ đợi cách kiên nhẫn, trông đợi và xin Chúa ban cho bạn hình dung được những gì Chúa muốn nói với bạn. Sau đó, viết xuống những đáp ứng của Chúa cho các câu hỏi của bạn.

Trong sách Ha-ba-cúc, Chúa truyền cho tác giả, “Hãy chép lấy khải tượng; Và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng, Để người đang chạy có thể đọc được” (Ha-ba-cúc 2:2 TTHĐ).

Đó là lý do vì sao chúng ta có được sách Ha-ba-cúc. Trong đoạn 1, Ha-ba-cúc viết xuống những gì ông đã trình lên cho Chúa. Và trong đoạn 2, ông viết xuống những gì Chúa đã trả lời cho ông.

Đó cũng là lý do vì sao chúng ta có được Thi Thiên; nhiều chương trong các Thi Thiên đó đã đến từ giờ tĩnh nguyện của Đa-vít với Chúa. Đa-vít suy gẫm năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, trong tiếng Do Thái gọi là Torah và sau đó ông viết xuống những ý tưởng mình có, chúng được gọi là Thi Thiên. Trong rất nhiều Thi Thiên, ông bắt đầu với cảm xúc của mình và sau đó kết thúc trong việc viết xuống những gì Chúa phán.

Nếu đời sống cầu nguyện của bạn đang vướng mắc trong một lối mòn, bạn thường có xu hướng cầu nguyện lặp đi lặp lại cùng một điều giống nhau — “Lạy Chúa, xin ở cùng người này” hay “Xin ban phước cho thức ăn này để bổ sức cơ thể chúng con” — thì đây là điều bạn cần làm: Hãy bắt đầu viết xuống những lời cầu nguyện của bạn.

Chuyện gì vậy? Theo ý Mục sư là tôi không cần phải nói ra sao? Đúng vậy! Viết những lời ấy xuống đó là một lời cầu nguyện. Chúa có thể nghe thấy những suy nghĩ của bạn. Bạn chỉ cần viết xuống điều đó.

Nếu tôi viết xuống một lời cầu nguyện rồi lại đọc lời cầu nguyện đó có được hay không? Dĩ nhiên là được rồi. Khi bạn viết xuống một điều là bạn đang cầu nguyện. Khi bạn đọc điều đó lên là bạn đang cầu nguyện.

Điều này được gọi là thói quen thuộc linh của việc viết ghi chép và đây là một thói quen mà tất cả những người tin Chúa cần hiểu được và thực hành.

Sổ ghi chép lại những bài học thuộc linh không phải là một cuốn nhật ký. Nhật ký là viết về những gì bạn đã làm. Ghi chép hàng ngày vấn đề thuộc linh là viết về những bài học bạn đã học được — những sai lầm bạn đã phạm và những điều Chúa đã dạy bạn.

Hãy bắt đầu ghi chép những bài học thuộc linh của bạn hôm nay. Điều này sẽ giúp bạn nghe và nhớ được những gì Chúa dạy dỗ bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ngoài giấy và bút có những cách nào khác để ghi chép những suy nghĩ của bạn không? Cách ghi chép nào bạn thấy thuận tiện nhất?

2.    Ngày hôm nay Chúa đã dạy bạn điều gì mà bạn có thể viết xuống?

3.    Hãy bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách viết xuống câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này: Bạn yêu thích những thuộc tính nào của Chúa? Ai là người trong cuộc đời bạn cần có được sự can thiệp của Chúa? Bạn cần Chúa chu cấp như thế nào? Bạn có thể cảm ơn Chúa về điều gì ngày hôm nay?

 

 

 


TRY WRITING DOWN YOUR PRAYERS

By Rick Warren — 

“The LORD gave me this answer: 'Write down clearly on tablets what I reveal to you, so that it can be read at a glance'" (Habakkuk 2:2 GNT).

If you want to hear God speak, do this: Withdraw to a quiet place, wait patiently and expectantly, and ask God to give you a picture of what he wants to say to you. Then write down God’s responses to your questions.

In the book of Habakkuk, the Lord commands the author to “write down clearly on tablets what I reveal to you, so that it can be read at a glance” (Habakkuk 2:2 GNT).

That’s how we got the book of Habakkuk. In chapter one, Habakkuk wrote down what he said to God. And in chapter two, he wrote down what God said back to him.

That’s also how we got the book of Psalms; many of those psalms came directly from David’s quiet time. David meditated on the first five books of the Bible, the Torah, and then he wrote down his thoughts, and they’re called psalms. In many of the psalms, he starts out with what he’s feeling and then ends up writing down what God says.

If your prayer life is stuck in a rut, and you tend to pray the same things over and over—“God, be with this person” or “Bless this food to the nourishment of our bodies”—then here’s what you need to do: Start writing down your prayers.

“What? You mean I don’t have to say them?” That’s right! Writing them down is a prayer. God can hear it in your thoughts. Just write it down.

Is it okay to write out a prayer and then read it? Of course it is. When you’re writing it, you’re praying. When you’re reading it, you’re praying.

This is called the spiritual habit of journaling, and it’s one that all Christians should understand and practice.

A journal is not a diary. A diary is about the things you did. A journal is about the lessons you learned—the mistakes you made and what God has taught you.

Start your spiritual journal today. It will help you to hear and to remember what God is telling you.

Talk It Over

  • What are different ways of writing things down besides paper and pen? What method of journaling would you be most comfortable with?
  • What has God been teaching you that you can journal about today?
  • Start a prayer by writing down your answers to these questions: What attributes of God do you love? Who in your life needs God’s intervention? How do you need God to provide for you? What can you thank God for today?