0479“Khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con" (Ma-thi-ơ 6:6 TTHĐ).

Chúa sẽ không nói chuyện với bạn nếu cuộc sống của bạn chứa đầy ồn ào, náo động. Bạn phải ở tách riêng ra, và bạn phải yên lặng. Chúng ta gọi đây là thì giờ yên tĩnh với Chúa.

Chúa Jêsus dạy điều đó như thế này trong Ma-thi-ơ 6:6, “Khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con" (TTHĐ).

Đây là bí quyết để nghe Chúa phán và nhận được khải tượng của Ngài cho cuộc sống bạn: Chúa muốn gặp gỡ bạn.

Bạn cần phải nhận ra rằng bạn không phải là người đang chờ đợi Chúa mà là Chúa đang chờ đợi bạn. Chúa đã tạo dựng nên bạn để có một mối quan hệ với Ngài. Chúa muốn bạn có thì giờ với Chúa mỗi ngày. Chúa muốn bạn có chương trình gặp Chúa mỗi ngày. Chúa đang chờ đợi bạn.

Ngày nay rất khó để có thể tìm được một nơi yên tĩnh. Tôi không biết bạn có nhận ra rằng có bao nhiêu tiếng động ồn ào huyên náo trong cuộc sống của bạn không. Có thể bạn luôn mở radio khi lái xe, hoặc đeo tai nghe hay xử dụng Bluetooth. Trong mỗi phòng chờ đợi, tiệm tạp hóa và thang máy đều có âm nhạc. Có rất ít thời gian và không gian mà cuộc sống của bạn có được sự yên tĩnh hoàn toàn.

Nếu bạn có con nhỏ ở nhà, điều đó còn khó hơn nhiều. Nhưng xin phép để tôi cho bạn một số hy vọng. Susanna Wesley, một trong những người phụ nữ vĩ đại trong lịch sử, có 18 người con. Một trong những con trai của bà là John, là người sáng lập Hội Thánh Giám Lý và giúp truyền bá đạo Chúa trên khắp nước Mỹ và một người con khác là Charles, người đã sáng tác ra hơn sáu ngàn bản thánh ca.

Làm thế nào để bạn tìm được thì giờ riêng một mình khi bạn có 18 đứa con? Tiểu sử của Susanna viết rằng bà ngồi trên chiếc ghế lắc mà mình ưa thích vào mỗi buổi trưa và bà đội tạp dề lên đầu mình trong một tiếng đồng hồ. Tất cả các con của bà biết rằng việc mẹ đội tạp dề trên đầu có nghĩa rằng, “Không đứa nào được làm phiền mẹ, nếu không sẽ phải đối diện với hậu quả!”

John Wesley nói rằng những lời cầu nguyện của mẹ ông đã định hướng cuộc đời ông.

Susanna Wesley đã tìm được một chỗ để mỗi ngày có thể dành thì giờ riêng với Chúa và bạn cũng có thể làm được điều đó. Hãy làm những gì bạn cần phải làm để dành ra thì giờ yên tĩnh để gặp Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn có bao nhiêu thời gian hoàn toàn yên lặng trong ngày?

2.    Làm thế nào để bạn có thể giúp gia đình mình hiểu được nhu cầu của bạn về thì giờ yên tĩnh để họ có thể hỗ trợ chứ không làm cho bạn phân tâm?

3.    Thì giờ yên tĩnh đều đặn có những ảnh hưởng nào trên bạn và trên tất cả mọi người trong gia đình bạn?

 

 

 

 

 


MAKE TIME TO BE QUIET

By Rick Warren 

“Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace" (Matthew 6:6 The Message).

God isn’t going to speak to you if your life is filled with noise. You’ve got to get alone, and you’ve got to get quiet. We call this a quiet time with God.

Jesus says it like this in Matthew 6:6: “Find a quiet, secluded place so you won’t be tempted to role-play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense his grace” (The Message).

Here’s the key to hearing God speak and getting his vision for your life: God wants to meet with you.

You need to realize you’re not waiting on God; he’s waiting on you. God made you to have a relationship with him. He wants you to spend time with him daily. He wants you to schedule a date with him every day. God is waiting.

Getting alone in a quiet place can be difficult today. I don’t know if you realize how much noise there is in your life. Maybe you’ve always got the radio on in the car, or you’ve got earbuds in or Bluetooth turned on. Every waiting room, grocery store, and elevator has music. There’s very little time or space in your life that’s absolutely quiet.

If you’ve got kids at home, it’s even more difficult! But let me give you some hope. Susanna Wesley, one of the great women of history, had 18 children. One of her sons, John, founded the Methodist church and helped spread Christianity across America; another, Charles, wrote more than 6,000 hymns.

How do you find time alone when you have 18 children? In her biography, it says that Susanna Wesley would sit in her favorite rocker every afternoon, and she would throw her apron over her head for an hour. Her kids knew that Mom with an apron over her head meant, “No child bothers Mom, or you face the consequences!”

Wesley said the prayers of his mom shaped his life.

Susanna Wesley found space every day to spend time with God, and you can too. Do what you need to do to make time to be quiet and meet with the Lord.

Talk It Over

  • How much of your day is spent in silence?
  • How can you help your family understand your need for quiet time so that they can support you in it and not distract from it?
  • What effect can your consistent quiet time have not only on you but also on your family?