0632“Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa; và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jêsus” (IICôr 4:5 TTHĐ).

 Nếu bạn muốn được Chúa sử dụng, bạn cần phải nhớ điều này: Mọi điều không quy hướng về bạn; tất cả đều về Chúa Jêsus.

“Mọi điều không quy hướng về bạn” là hoàn toàn trái ngược với tất cả mọi điều bạn đã từng được dạy. Toàn bộ văn hóa của chúng ta đều là hướng về việc cho mình là trung tâm. Các quảng cáo ở khắp nơi bảo bạn rằng, “Bạn là số một! Hãy làm điều gì tốt nhất cho bạn! Hãy nghĩ đến bản thân mình trước hết!”

Nhưng bạn không phải là trung tâm của của vũ trụ — Chúa mới là trung tâm. Đó là lý do tại sao, khi bạn coi mọi vấn đề, mọi cơ hội, và mọi lời chỉ trích là về bản thân mình, bạn sẽ trở nên bực bội, nản lòng và thấy không được thỏa mãn. Và cuối cùng bạn cảm thấy buồn tẻ vì cuộc sống còn có rất nhiều điều hơn là chỉ sống cho bản thân mình.

Kinh Thánh nói rằng, “Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa; và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jêsus” (IICôr 4:5 TTHĐ).

Trong câu Kinh Thánh này, hai lần Phao-lô đã nhắc rằng tất cả là vì Chúa Jêsus. Tất cả là về Ngài và vì Ngài. Nói cách khác hơn để học bước theo Chúa Jêsus là học về động cơ.

Có thể có hàng trăm điều khác nhau bạn có thể làm với cuộc đời mình, và Chúa sẽ nói: “Bởi vì Ta đã tạo dựng nên con và đã định dạng con, bất kỳ điều nào trong đó đối với Ta đều được cả.”

Nhưng Chúa quan tâm nhiều đến động cơ của bạn hơn là phương pháp bạn làm việc. Bạn có thể đang sử dụng một phương pháp đúng và rất thành công trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn có động cơ sai trật — như tham lam, tranh đấu, đố kỵ, hay mặc cảm tội lỗi — điều đó sẽ không có nghĩa gì đối với Chúa cả.

Mặt khác, bạn có thể làm mọi thứ sai lầm và thất bại qua nhiều cách. Nhưng nếu bạn có động cơ đúng đắn — là Chúa Jêsus — thì Đức Chúa Trời sẽ nói rằng, “Tốt lắm rồi.” Chúa quan tâm nhiều đến “lý do” hơn là “việc gì” của bạn.

Kinh Thánh dạy rằng, “Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong lời nói hay hành động, hãy nhân danh Chúa Jêsus mà làm mọi điều” (Côl 3:17 BDM).

Bạn có thấy mình buồn tẻ hay bực tức, nản lòng với cuộc sống không? Hãy chọn Chúa Jêsus làm động lực cho bạn hôm nay. Bạn sẽ tìm thấy được niềm vui của việc sống cho một điều lớn lao hơn chính mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Trong những lãnh vực nào của cuộc sống bạn mà nền văn hóa đã ảnh hưởng bạn rằng “Bạn là trung tâm của vũ trụ”?

2. Có khi nào bạn được thúc đẩy bởi sự tham lam, tranh đấu, đố kỵ, hay mặc cảm tội lỗi không? Kết quả của điều đó là thế nào?

3. Nếu mọi điều bạn làm trong tuần lễ này — như là một thành viên trong gia đình, bạn bè, sinh viên, hay nhân viên — là “vì cớ Chúa Jêsus” thì kết quả sẽ như thế nào?

 

 

 


MAKE IT ABOUT JESUS

By Rick Warren — 

“Our message is not about ourselves. It is about Jesus Christ as the Lord. We are your servants for his sake” (2 Corinthians 4:5 GW).

If you want to be used by God, you need to remember this: It’s not about you; it’s all about Jesus.

“It’s not about you” is the exact opposite of everything you’ve been taught. Our entire culture appeals to self-centeredness. Advertisements everywhere tell you, “You’re number one! Do what’s best for you! Think of yourself first!”

But you’re not the center of the universe—God is. That’s why, when you make every problem, opportunity, and criticism about yourself, you become frustrated and unfulfilled. And you eventually become bored because life is so much more than living for yourself.

The Bible says, “Our message is not about ourselves. It is about Jesus Christ as the Lord. We are your servants for his sake” (2 Corinthians 4:5 GW).

Twice in this passage, Paul says it’s all for Jesus. It’s about him, and it’s for his sake. In other words, learning to follow Jesus is about motivation.

There may be a hundred different things you could do with your life, and God would say: “Because I made you and shaped you, any of those things would be fine with me.” But God is far more interested in your motivation to do something than in your methodology. You could be using the right method and be very successful in life. But if you have the wrong motive—greed, competition, envy, or guilt—it won’t count with God.

On the other hand, you could do everything wrong and fail in so many ways. But if you have the right motive—Jesus—then God says, “That’s good enough.” God is more interested in your “why” than your “what.”

The Bible says, “Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus” (Colossians 3:17 NIV).

Have you found yourself bored or frustrated with life? Choose to make Jesus your motivation today. You’ll find the joy of living for something bigger than yourself.

Talk It Over

  • In what areas of your life does the culture influence you to “make it all about you”?
  • Have there been times when you were motivated by greed, competition, envy, or guilt? How did that work out?
  • What would it look like if everything you did this week—as a family member, friend, student, or employee—was “for [Jesus’] sake”?