0633“Tất cả những điều nầy (đau khổ) xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời” (IICôr 4:15 TTHĐ).

Khi bạn dùng nỗi đau của mình để giúp đỡ người khác, Chúa sẽ ban phước cho bạn trong những cách mà bạn không thể nào ngờ đến được.

Sứ đồ Phao-lô đã trải qua những đau đớn vô cùng trong đời sống của ông, đó là lý do tại sao Chúa có thể sử dụng ông trong những cách thật lớn lao. Ông đã bị đắm tàu, bị đánh đập và bị cướp bóc. Ông đã sống những ngày không có thức ăn, nước uống và ngủ nghỉ. Tuy nhiên Chúa đã sử dụng ông để truyền bá Tin Lành khắp Đế Quốc La-mã. Thực ra nếu bạn được hỏi Phao-lô rằng, “Làm thế nào ông có thể chịu được nhiều đau đớn như vậy?” Phao-lô sẽ bảo với bạn rằng đó là vì ông muốn đem mọi người đến với Chúa Jêsus. Ông muốn giúp đỡ những người khác.

Phao-lô nói trong IICôr 4:15 rằng, “Tất cả những điều nầy (đau khổ) xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Bạn có thể không bao giờ phải chịu khổ như Phao-lô, nhưng bạn sẽ trải qua đau đớn trong cuộc đời. Vì vậy bạn nên sử dụng nỗi đau của mình cho việc tốt lành và đừng lãng phí nó.

Thật ra có ba loại chịu khổ mà Đức Chúa Trời sử dụng để giúp đỡ người khác: đau khổ do bản thân gây ra, đau khổ vô tội và đau khổ cứu chuộc.

Một số đau khổ là do bạn tự đem đến cho chính mình. Bạn đem đến cho mình những khó khăn là do việc nhận định, phán đoán kém cỏi, sai lầm. Bạn không ăn những thức ăn bổ dưỡng, không có những quyết định đúng đắn, hay không phản ứng lại cách phải lẽ với người khác.

Đau khổ vô tội là khi bạn không làm điều gì lầm lỗi nhưng lại bị người khác gây tổn thương. Cho dù bị bỏ rơi, bị từ khước, hay bị lừa đảo, mọi người đều đã có lần bị tổn thương do tội lỗi của người khác.

Nhưng hình thái cao nhất của đau khổ là sự đau khổ cứu chuộc. Đây là khi bạn phải trải qua những đau đớn hay những khó khăn cho lợi ích của người khác.

Đây là điều mà Chúa Jêsus đã làm. Khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự, Ngài không phải là người đáng phải chết. Ngài đã chấp nhận trải qua những đau đớn đó vì lợi ích của bạn để bạn có thể được cứu và được lên thiên đàng. Cũng cùng một cách như vậy, Chúa sẽ dùng những đau đớn của bạn để đem hy vọng và sự chữa lành đến cho người khác.

Ai có thể giúp một người đang trải qua sự phá sản tốt hơn là người đã trải qua phá sản? Ai có thể giúp một người đang chiến đấu với sự nghiện ngập tốt hơn là một người đã từng chống chọi với sự nghiện ngập? Ai có thể giúp đỡ cha mẹ của các em có nhu cầu đặc biệt tốt hơn là những người đã nuôi dạy một đứa con có nhu cầu đặc biệt? Ai có thể giúp đỡ một người vừa mất một người con tốt hơn là một người đã từng mất đi một người con?

Chúa sẽ không bao giờ lãng phí một sự tổn thương nào. Chúa sẽ làm việc trong đời sống của bạn để qua đó bạn có thể khích lệ người khác.

Hãy ngợi khen Chúa và vui mừng trong hoạn nạn, bởi vì đau khổ sẽ giúp bạn có sức chịu đựng và bạn có thể giúp đỡ người khác khi họ đau khổ. Chúa có thể sử dụng cả ba loại đau khổ cho điều tốt lành. Hãy bắt đầu bằng cách trao những đau đớn của bạn lên cho Ngài và nói rằng, “Lạy Chúa, con muốn ngài dùng nỗi đau của con để đem đến ích lợi cho người khác.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Chúa đã dùng những đau đớn của bạn trong quá khứ để giúp người khác như thế nào? Sự đau đớn đó là do tự mình gây ra, do vô tội, hay do mục đích cứu chuộc?

2.    Những lãnh vực nào của sự đau đớn mà bạn chưa trao lên cho Chúa? Bạn đã sẵn sàng để nói rằng, “Lạy Chúa, con muốn Chúa dùng sự đau đớn này để đem lại lợi ích cho người khác” chưa?

3.    Người nào trong đời sống bạn là một thí dụ điển hình về việc dùng sự đau đớn của mình để giúp đỡ người khác?

 

 

 


DON’T WASTE YOUR PAIN

By Rick Warren — 

“These sufferings of ours are for your benefit. And the more of you who are won to Christ, the more there are to thank him for his great kindness, and the more the Lord is glorified” (2 Corinthians 4:15 TLB).

When you use your pain to help others, God will bless you in ways you can’t possibly imagine.

The Apostle Paul went through enormous pain in his life, which is why God was able to use him in enormous ways. He was shipwrecked, beaten, and robbed. He went without food, water, and sleep. Yet God used him to spread the Gospel throughout the Roman Empire. In fact, if you were to ask Paul, “How’d you put up with so much pain?” He’d tell you it was because he wanted to bring people to Jesus Christ. He wanted to help others.

Paul said in 2 Corinthians 4:15, “These sufferings of ours are for your benefit. And the more of you who are won to Christ, the more there are to thank him for his great kindness, and the more the Lord is glorified” (TLB).

You may never suffer the same ways Paul did, but you will go through pain in life. So you might as well use your pain for good and not waste it.

There are actually three kinds of suffering God uses to help others: self-imposed suffering, innocent suffering, and redemptive suffering.

Some suffering is the kind you bring upon yourself. You cause some of your own problems by making poor judgements. You don’t always eat the right foods, make the right decisions, or respond the right way to others.

Innocent suffering is when, through no fault of your own, you get hurt by someone else. Whether you were abandoned, rejected, or scammed, everyone has been hurt by the sins of other people.

But the highest form of suffering is redemptive suffering. This is when you go through pain or problems for the benefit of others.

This is what Jesus did. When Jesus died on the cross, he didn’t deserve to die. He went through that pain for your benefit so that you can be saved and go to heaven. In the same way, God will use your pain to bring hope and healing to others.

Who can better help somebody going through a bankruptcy than somebody who went through a bankruptcy? Who can better help somebody struggling with an addiction than somebody who’s struggled with an addiction? Who can better help parents of a special needs child than parents who raised a special needs child? Who can better help somebody who’s lost a child than somebody who lost a child?

God will never waste a hurt. God will work in your life so that he can work through you to encourage others.

Praise God and rejoice during a trial, because suffering will build your endurance and help others in their pain. God can use all three kinds of suffering for good. Start by giving each of your hurts to him and say, “God, I want you to use my pain to benefit others.”

Talk It Over

  • How has God used pain from your past to help others? Was it self-imposed, innocent, or redemptive suffering?
  • What area of pain have you not yet given to God? Are you ready to say, “God, I want you to use this pain to bring benefit to others”?
  • Who in your life is a good example of someone using their pain to help others?