0369“Anh em cũng đã trở thành những hòn đá sống, được Đức Chúa Trời dùng xây nhà Ngài. Hơn nữa, anh em còn làm thầy tế lễ thánh” (IPhi-e-rơ 2:5 KTHĐ).

Chúa nói bạn là một thầy tế lễ, là một người hầu việc Chúa. Tùy theo bối cảnh, xuất thân của bạn, điều đó có thể làm cho bạn sợ hãi, khó hiểu hay phấn khởi.

Trong Kinh Thánh, Phi-e-rơ nói: “Anh em cũng đã trở thành những hòn đá sống, được Đức Chúa Trời dùng xây nhà Ngài. Hơn nữa, anh em còn làm thầy tế lễ thánh” (IPhi-e-rơ 2:5 KTHĐ). Ý của Phi-e-rơ là thế này: Những quyền lợi thuộc linh mà các thầy tế lễ có bây giờ sẵn sàng dành cho tất cả những ai tin Chúa.

Trong Cựu Ước, các thầy tế lễ đã làm hai việc.

Thứ nhất, họ có quyền, đặc ân, và trách nhiệm để trực tiếp đến với Chúa. Họ có thể nói chuyện với Chúa, thờ phượng Chúa và tương giao với Chúa. Tất cả những người khác đều phải thông qua họ.

Thứ hai, các thầy tế lễ có đặc ân và trách nhiệm đại diện Chúa trước mặt dân sự và chăm sóc, đáp ứng những nhu cầu của con dân Chúa — bằng cách phục vụ họ.

Khi bạn trở nên người tin Chúa, hai điều đó cũng áp dụng cho bạn.

Bạn có thể trực tiếp đến với Chúa. Bạn không cần phải thông qua một người nào khác để cầu nguyện, xưng tội hay tương giao với Ngài. Bạn có thể đọc Kinh Thánh, trò chuyện với Chúa và tương giao trực tiếp với Ngài.

Trong Kinh Thánh, nơi đền thờ có một bức màn ngăn cách nơi Chí Thánh (là nơi Linh của Đức Chúa Trời ngự) với nơi dân chúng được phép vào. Chỉ có thầy tế lễ Thượng Phẩm mới có thể đi vào phía sau bức màn đó và điều đó chỉ xảy ra mỗi năm một lần. Khi Chúa Jêsus chết trên cây thập tự, Đức Chúa Trời đã xé toang tấm màn đó — khoảng 21 thước — từ trên xuống dưới là biểu tượng cho việc không còn hàng rào, bức tường ngăn cách giữa Chúa và con người.

Là một tín đồ, ngoài việc được trực tiếp đến với Chúa, bạn cũng đã được ban ân tứ cho các mục vụ — để phục vụ người khác. Mỗi Cơ đốc nhân không phải là mục sư, nhưng mỗi Cơ đốc nhân đều là người hầu việc Chúa.

Bạn có thể làm một người hầu việc Chúa trong văn phòng mua bán không? Chắc chắn là được rồi. Bạn có thể làm một người hầu việc Chúa khi là một kế toán viên không? Dĩ nhiên rồi. Lái xe tải? Chắc chắn như vậy! Bất cứ lúc nào bạn nhân Danh Chúa giúp đỡ người khác là bạn đang hầu việc Chúa.

Sau này khi bạn phân vân không biết mình là ai, hãy nhớ rằng bạn là một thầy tế lễ! Bạn có thể trực tiếp đến với Chúa và có đặc ân phục vụ mọi người.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Trước đây bạn có từng nghĩ đến điều mình là một thầy tế lễ, một người hầu việc Chúa không? Hình ảnh đó giúp ích hay gây trở ngại cho bạn ra sao?

2.    Bạn đang tận dụng việc mình được trực tiếp đến với Chúa như thế nào?

3.    Những năng khiếu, ân tứ và khả năng của bạn là gì? Bạn đang sử dụng chúng để hầu việc Chúa như thế nào?


 

 

 

 

EVERY CHRISTIAN IS A MINISTER

By Rick Warren — 

“You come to him as living stones, a spiritual house that is being built into a holy priesthood” (1 Peter 2:5 GW).

God says you are a priest. Depending on your background, that may be scary, confusing, or exciting to you.

In the Bible, Peter says, “You come to him as living stones, a spiritual house that is being built into a holy priesthood” (1 Peter 2:5 GW). What he means is this: The spiritual benefits that priests have are now available to everyone who is a believer.

In the Old Testament, priests did two things.

First, they had the right, privilege, and responsibility to go directly to God. They could talk to God, worship God, and fellowship with God. Everyone else had to go through them.

Second, priests had the privilege and responsibility of representing God to the people and of ministering to the needs of the people—by serving them.

When you become a believer, those two things are true of you, too.

You have direct access to God. You don’t have to go through someone else to pray, confess, or fellowship with God. You can read your Bible, talk with the Lord, and fellowship directly with him.

In the biblical temple, a veil separated the Holy of Holies (where God’s Spirit was) from where people were allowed. Only priests could go behind that veil, and that just happened once a year. When Jesus died on the cross, God ripped that veil—about 70 feet—from top to bottom, symbolizing that there is no longer a barrier between God and people.

As a believer, in addition to having direct access to God, you also have been gifted for ministry—to serve other people. Every Christian isn’t a pastor, but every Christian is a minister.

Can you be a minister in a sales office? Absolutely. Can you be a minister as an accountant? Of course. Driving a truck? Sure. Any time you’re helping other people in God’s name, you’re ministering.

The next time you’re struggling to know who you are, remember that you are a priest! You have access to God and the privilege of ministering to people.

Talk It Over

  • Have you thought of yourself as a priest before? How is that image helpful or difficult for you?
  • How are you making the most of your direct access to God?
  • What are your talents, gifts, and abilities? How are you using them to minister?