0368“Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng” (IPhi-e-rơ 2:4 TTHĐ).

Chúa nói rằng bạn đã được chấp nhận — và rằng bạn thật là người có giá trị!

Bạn nghĩ rằng mình đáng giá bao nhiêu? Tôi không nói về trị giá tài sản của bạn; tôi đang nói về giá trị của bản thân bạn. Đừng bao giờ lầm lẫn những vật quý giá hữu hình của bạn với giá trị của con người bạn. Giàu hay nghèo không liên quan gì đến giá trị của bản thân bạn.

Có hai điều quyết định giá trị trong cuộc sống:

1. Người ta sẵn sàng trả giá cao đến bao nhiêu.

2. Ai là chủ của điều đó.

Kinh Thánh nói rằng: “Chúa đã trả một giá cao để chuộc anh chị em, đừng trở nên nô lệ cho loài người” (ICô-rinh-tô 7:23 BDM-2002).

Bạn thuộc về Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus đã trả giá cho bạn bằng chính mạng sống Ngài. Thập Tự Giá chứng minh cho giá trị của bạn. Chưa từng có người nào đã trả giá chuộc lớn hơn giá mà Chúa đã trả cho bạn! Bạn là người có thể được chấp nhận và bạn là người rất có giá trị.

Phi-e-rơ dùng hình ảnh của một công trình xây dựng để làm bức tranh minh họa giá trị của bạn. Ông vẽ nên bức tranh của Chúa đang xây dựng một tòa nhà bằng đá. Tòa nhà đó tượng trưng cho Hội Thánh, cho gia đình Đức Chúa Trời.

Phi-e-rơ nói: “Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng” (IPhi-e-rơ 2:4 TTHĐ). Chúa Jêsus là hòn đá sống. Ngài rất hoàn hảo, nhưng một số người vẫn chối bỏ, loại bỏ Ngài. Bạn có thể nghĩ rằng: “Nếu tôi có thể hoàn hảo thì tôi sẽ được chấp nhận.” Không phải như thế đâu! Chúa Jêsus là hoàn hảo, nhưng ngay cả Chúa cũng không được tất cả mọi người chấp nhận. Tuy nhiên, Ngài được “Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng.”

Bạn cũng là một trong những người được Chúa lựa chọn, cũng là những hòn đá vô cùng quý giá. Khi bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế, bạn trở thành một tảng đá xây cất trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Lần tới khi bạn nghi ngờ về giá trị bản thân mình, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đã nghĩ rằng bạn xứng đáng với mạng sống của Ngài và bây giờ bạn mãi mãi là một phần gia đình Đức Chúa Trời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ngoài trừ trong Chúa ra, bạn bị cám dỗ tìm kiếm giá trị bản thân của mình ở đâu?

2.    Bạn rất quý giá đối với Chúa. Sự thật đó khiến cho đời sống hằng ngày của bạn khác biệt hơn như thế nào?

3.    Khi bị người khác chối bỏ, bạn được khích lệ như thế nào khi biết rằng Chúa Jêsus cũng bị người khác chối bỏ?


 

 

 

HOW THE CROSS PROVES YOUR VALUE

By Rick Warren — 

“Come to the Lord, the living stone rejected by people as worthless but chosen by God as valuable” (1 Peter 2:4 GNT).

God says that you’re accepted—and that you’re valuable!

How much do you think you’re worth? I’m not talking about your net worth; I’m talking about your self-worth. Don’t ever confuse your tangible valuables with your value as a person. Being rich or poor has nothing to do with your worth as a person.

Two things determine value in life:

1. What someone is willing to pay for something.

2. Who has owned it

The Bible says, “You have been bought and paid for by Christ, so you belong to him” (1 Corinthians 7:23 TLB).

You belong to God, and Jesus paid for you with his life. The cross proves your value. Nobody has ever paid a greater ransom than God paid for you! You’re acceptable, and you’re valuable.

Peter uses the imagery of a building project to illustrate your value. He paints a picture of God constructing a stone building. That building represents the church, the family of God.

Peter says, “Come to the Lord, the living stone rejected by people as worthless but chosen by God as valuable” (1 Peter 2:4 GNT). Jesus is the living stone. He was perfect, but some people still rejected him. You may think, “If I could just be perfect, then I would be accepted.” No! Jesus was perfect, but even he wasn’t accepted by everyone. Yet he was “chosen by God as valuable.”

You are one of God’s chosen, valuable stones too. When you gave your life to Christ, you became a building block in God’s great plan.

The next time you’re questioning your own self-worth, remember that Jesus thought you were worth his life, and you’re now forever part of God’s family.

Talk It Over

  • Where, other than in Christ, are you tempted to find your self-worth?
  • You’re valuable to God. What difference does that truth make in your everyday life?
  • When you’re rejected by other people, how are you encouraged by knowing that Jesus was rejected by people too?