0146“Hãy tôn trọng mọi người…” (1Phi 2:17 BHĐ).

Sự tôn trọng đã trở thành một trong những giá trị quý báu đang trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng trong vài thập kỷ qua.

Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng một gia đình bền vững và một xã hội ổn định được xây dựng chung quanh sự tôn trọng. Kinh Thánh ban mạng lệnh cho chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, phải tôn trọng các bậc thẩm quyền, và tôn trọng những người lãnh đạo hội thánh.

Thư Ê-phê-sô dạy rằng vợ phải tôn trọng chồng. Và 1Phi-e-rơ 4:7 cũng dạy bảo người chồng phải tôn trọng vợ.  Điều này cho thấy rõ ràng lời khuyên này là cho tất cả mọi người chứ không phải dành riêng cho một ai cả. 

Kinh Thánh bảo chúng ta “Hãy tôn trọng mọi người…” (1Phi-e-rơ 2:17 BHĐ). Tất cả mọi người, bất kể niềm tin hay hành vi, đều đáng được tôn trọng.

Tại sao vậy? Bởi vì:

1. Chúa đã tạo dựng nên mọi người.

Thi-Thiên 8:5 nói, “Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng.” (BHĐ). Chúa không tạo dựng những món đồ phế thải. Không ai mà Chúa tạo ra lại không có giá trị. Con người dầu có những quyết định sai lầm, nhưng họ vẫn có giá trị trước mặt Chúa. Ngay cả người không xứng đáng yêu thương nhất trên thế giới cũng vẫn được Chúa yêu.

2. Chúa Giê-xu đã chết cho mọi người.

Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời đã trả một giá chuộc để cứu anh chị em… Ngài đã trả cho anh chị em bằng huyết báu của Đấng Christ” (1Phi-e-rơ 1:18-19). Bạn có thể coi một số người nào đó là không đáng giá chút nào cả, nhưng đối với Chúa họ vẫn có một giá trị quan trọng. Chúa nói rằng mỗi người bạn gặp đều là những những đáng để Chúa chết thay cho.

3. Điều đó bày tỏ rằng bạn biết Chúa.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa là tình yêu. Nếu bạn biết Chúa, cuộc sống bạn sẽ tràn đầy tình yêu thương. Kinh Thánh nói, “Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (1Giăng 4:8 BHĐ). Tình yêu luôn đối xử tôn trọng với mọi người.

4. Bạn sẽ nhận lại bất cứ điều gì bạn cho đi.

Đó là quy luật của mùa gặt. Gieo giống nào thì gặt giống nấy. Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy đối xử cách tôn trọng đối với người khác. Kinh Thánh nói, “Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy.” (Ga-la-ti 6:7c BDM).

Bằng cách học yêu thương nhau, chúng ta trở nên “Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính.” (Rô-ma 12:10b BDM).

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.      Mỗi người bạn gặp ngày hôm nay đều đáng được bạn tôn trọng. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn thay đổi hành vi cử chỉ của mình như thế nào?

2.      Tại sao có những lúc rất khó để bạn có thể bày tỏ sự tôn trọng ra với một người nào đó?

3.      Một vài cách nào để bạn có thể làm đổ đầy đời sống mình với sự yêu thương? 


 

EVERY PERSON IS WORTHY OF RESPECT


By Rick Warren —


“Show proper respect to everyone” (1 Peter 2:17 NIV).


Respect has become an endangered value over the past few decades.
Yet the Bible makes it clear that stable families—and stable societies—are built around respect.
The Bible commands us to honor our parents, respect civil authority, and respect church leaders.
Wives are called to respect husbands in Ephesians.

In the book of 1 Peter, husbands are called to respect wives. Just to make it clear that God leaves
no one out, the Bible also tells us to “show proper respect to everyone” (1 Peter 2:17 NIV).
Everyone, regardless of beliefs or behaviors, is worthy of respect.
Why?

1. God made everyone. Psalm 8:5 says, “You [God] made them inferior only to yourself; you
crowned them with glory and honor” (GNT). God doesn’t make junk. No one is worthless.
People make wrong decisions, but they are still valuable to God. Even the most unlovable person
in the world is loved by God.

2. Jesus died for everyone. The Bible says, “God paid a ransom to save you . . . he paid for you
with the precious lifeblood of Christ” (1 Peter 1:18-19 TLB). You may not place much value in
certain people, but God does. In fact, he says every person you meet is worth dying for.

3. It shows you know God. The Bible tells us that God is love. If you know God, you’ll fill your
life with love. The Bible says, “If a person isn’t loving and kind, it shows that he doesn’t know
God—for God is love” (1 John 4:8 TLB). Love always treats people with respect.

4. You’ll get back whatever you give out. It’s the law of the harvest. Whatever goes around
comes around. If you want to be respected, treat other people with respect. The Bible says, “A
man’s harvest in life will depend entirely on what he sows” (Galatians 6:7 PHILLIPS).
By learning to love each other, we become “eager to show respect for one another” (Romans
12:10 GNB).

 

Talk It Over
1. Every person you meet today is worthy of your respect. How will that truth change your
behavior?
2. Why do you have trouble showing respect to some individuals?
3. What are some ways you can “fill your life with love”?