0145“Anh em biết gương kiên nhẫn của Gióp, và cuối cùng Chúa giáng phúc cho ông, vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót.” (Gia-cơ 5:11 KTHĐ).

Câu trả lời chính yếu nhất mà hiện nay mọi người đang muốn biết là, “Khi nào mọi việc mới được trở lại tình trạng bình thường?" Nhưng có điều tôi muốn hỏi bạn là bạn sẽ làm gì nếu cuộc sống không trở lại bình thường như trước đây?

Lời trả lời cho câu hỏi trên thật đơn giản. Bạn không đặt hy vọng của mình vào chính quyền để giúp cho mọi việc ổn định trở lại. Bạn không tin cậy vào giới truyền thông hay những người nổi tiếng. Thay vào đó, bạn đặt hy vọng của bạn nơi Đức Chúa Trời.

Tại sao lại hy vọng nơi Đức Chúa Trời? Bởi vì Chúa biết đoạn cuối cùng của câu chuyện. Chúng ta không cần biết điều đó bởi vì Ngài biết. Chúa nắm giữ tương lai.

Câu chuyện của ông Gióp chứng minh cho điều này. Hãy tưởng tượng mình là Gióp khi mọi thứ bị tước đoạt lấy đi khỏi ông. Ông không biết được tương lai. Ông không biết cuối cùng Chúa sẽ khôi phục hoàn lại mọi thứ cho mình hay không. Nhưng ông đã có lòng tin cậy nơi Chúa.

Gia-cơ nói, “Anh em biết gương kiên nhẫn của Gióp, và cuối cùng Chúa giáng phúc cho ông, vì Ngài là Đấng nhân từ, thương xót.” (Gia-cơ 5:11 KTHĐ).

Đức Chúa Trời đã làm việc qua từng chi tiết của cuộc đời Gióp bởi vì Ngài quan tâm đến ông. Chúa cũng sẽ làm như thế cho bạn. Việc bạn đã lầm lỗi sai phạm đến thế nào trong phần đầu của đời sống bạn không phải là vấn đề để quan tâm đến từng chi tiết trong đời sống bạn, điều quan trọng là hãy tin cậy Chúa điều khiển, giải quyết và nhìn xem Ngài sẽ kết hợp mọi thứ lại cách tốt đẹp trong phần sau của cuộc đời bạn như thế nào.

Vấn đề ở đây là, việc này chính là câu chuyện của Chúa và Ngài đã tạo dựng nên bạn để đóng một vai trò thật độc đáo đầy ý nghĩa trong câu chuyện đó. Đó là lý do tại sao bạn có thể tin rằng Ngài đang làm việc để chăm sóc bạn và để ban cho bạn một tương lai tốt đẹp.

Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh nói đi nói lại trong Kinh Thánh rằng sẽ có một ngày Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta về đức tin mà chúng ta có nơi Ngài. Sách Gia-cơ nói: “Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12 BHĐ).

Bất kể hiện tại bạn đang phải trải qua điều gì đi nữa, Chúa hứa rằng Ngài biến mọi thứ hiệp lại thành điều tốt đẹp cho con cái Ngài.

Và đó chính là lý do để chúng ta có được hy vọng— lý do để chúng ta để chúng ta trung tín tin cậy nơi Ngài.

Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

1.      Hành động và thái độ của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn biết rằng Chúa đang tể trị và Ngài biết kết thúc của câu chuyện đời bạn?

2.      Hãy để thời gian ra suy gẫm về điều này: Cho dù bạn đã làm nhiều điều sai trái lầm lỗi trong phần bắt đầu câu chuyện của cuộc đời bạn như thế nào, bạn luôn có thể tin cậy rằng Chúa sẽ kết hợp mọi điều lại với nhau và biến thành điều lợi ích và cho bạn một tương lai đáng hy vọng vào.

3.      Làm thế nào bạn có thể khích lệ một người đã tuyệt vọng cho rằng cuộc đời họ đã đến bước đường cùng vì những lỗi lầm họ đã phạm?


 

GOD KNOWS THE END OF THE STORY

By Rick Warren — 

“What a gift life is to those who stay the course! You’ve heard, of course, of Job’s staying power, and you know how God brought it all together for him at the end. That’s because God cares, cares right down to the last detail” (James 5:11 The Message).

The big question everyone is asking right now is, “When will things get back to normal?”

But, I want to ask you, what will you do if life doesn’t get back to normal?

The answer is simple. You don’t put your hope in the government to make things right again.

You don’t trust in the media or celebrities. Instead, put your hope in God.

Why hope in God?

Because he knows the end of the story. We don’t have to know it because he does. He holds the future.

The story of Job demonstrates this. Imagine being Job when everything was taken from him. He didn’t know the future. He had no idea God would restore things in the end. But he trusted God.

James says, “What a gift life is to those who stay the course! You’ve heard, of course, of Job’s staying power, and you know how God brought it all together for him at the end. That’s because God cares, cares right down to the last detail” (James 5:11 The Message).

God worked through the details of Job’s life because he cared about him. God will do the same for you. It doesn’t matter how much you’ve messed up in the first part of your story; trust God to handle the details and watch how he brings it all together in the second half of your story. In fact, God already knows how your story will end.

The thing is, it’s really his story and he created you to be a unique and significant part of it. That’s why you can have faith that he is working to take care of you and to give you a good future.

God repeatedly says in Scripture that he will one day reward us for our faith. The book of James says: “Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love him” (James 1:12 GNT).

No matter what you’re going through right now, God promises to work everything out for good. And that’s a reason for hope—and a reason to faithfully trust in him.

Talk It Over

1.      How might your actions and attitudes change when you know and believe God is in control and aware of how your story ends?

2.      Consider your response to this: No matter how much you’ve messed up the first part of your story, you can trust that God is bringing things together to give you a future worth hoping for.

3.      How can you encourage someone who believes their story is over because of mistakes they’ve made?