0092“Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con.” (Giê-rê-mi 29:11-12 BHĐ)

Đức Chúa Trời là tốt lành, vì vậy theo bản tánh, Ngài không thể làm điều xấu. Mọi điều Ngài làm đều tốt lành. Và vì Ngài tốt lành cho nên chương trình Ngài dành cho cuộc đời bạn sẽ luôn tốt lành. Chúa không cần phải hoạch định chương trình cho cuộc đời bạn. Ngài có thể cho phép bạn được sinh ra và lang thang vô định trên đất này.

Nhưng Ngài đã dựng nên bạn với một mục đích. Ngài có một chương trình cho cuộc đời bạn. Giê-rê-mi 29:11-12 cho biết, “Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con.” (BHĐ)

Bạn có thấy mối liên kết giữa sự cầu nguyện và chương trình Chúa định cho cuộc đời bạn không? Chương trình của Chúa được thể hiện và nhận biết qua sự cầu nguyện.

Càng cầu nguyện nhiều, bạn sẽ càng hiểu biết hơn về chương trình của Đức Chúa Trời. Khi bạn cầu nguyện với Chúa, Ngài hứa sẽ lắng nghe, trả lời và bày tỏ cho bạn biết nhiều hơn về chính Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  • Có những lời hứa cụ thể nào cho các tín đồ trong Giê-rê-mi 29:11-12?
  • Bạn nghĩ mục đích Chúa dành cho cuộc đời bạn là gì?
  • Đời sống cầu nguyện của bạn phản ánh mức độ bạn tin vào chương trình Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình như thế nào?

 


The Connection Between Purpose and Prayer

BY RICK WARREN —

“'I know what I am planning for you,’ says the LORD. 'I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you a hope and a good future. Then you will call my name. You will come to me and pray to me, and I will listen to you.’” Jeremiah 29:11-12 (NCV)

God is good, so by nature, he cannot do bad things. Everything he does is good. And, because he is good, God’s plans for your life will always be good. God didn’t have to create a plan for your life. He could have just let you be born and wander around aimlessly.

But God made you with a purpose. He gave you a plan for your life. Jeremiah 29:11-12 says, “'I know what I am planning for you,’ says the Lord. 'I have good plans for you, not plans to hurt you. I will give you a hope and a good future. Then you will call my name. You will come to me and pray to me, and I will listen to you’” (NCV).

Do you see the connection between prayer and God’s plans for your life? They are revealed and realized through prayer. The more you pray, the more you’re going to understand God’s plan. When you pray to him, he promises to listen, answer, and reveal more of himself to you.

Talk It Over

1.       What are the specific promises for believers from Jeremiah 29:11-12?

2.       What do you think is God’s purpose for your life?

3.       How does your prayer life reflect how much you believe in God’s plan for your life?