0091“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.”  (IGiăng 5:14-15 BHĐ)

Bạn đã bao giờ tự hỏi không biết cầu nguyện có thực sự hiệu quả hay không?  Có lẽ Sa-tan đã thì thầm với bạn, "Cầu nguyện làm gì cho mất thời gian. Hãy quên chuyện đó đi! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? Đức Chúa Trời thậm chí còn chẳng thèm nghe."

Nhưng sự thật là: Cầu nguyện có hiệu quả, vì Chúa đang kiểm soát. Thật vậy, cơ sở của mọi phép lạ là chủ quyền tối cao của Chúa.  Điều đó nghĩa gì?  Nghĩa là, Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài có toàn quyền cả trên trời lẫn dưới đất, nên mục đích và ý chỉ của Ngài sẽ được thành tựu.  Chúng ta cần học cách tin cậy vào sự khôn ngoan, tốt lành của Ngài và học biết về bản tánh yêu thương, rời rộng của Ngài.

Và, chúng ta sẽ trưởng thành trong đức tin khi hiểu ra rằng Chúa thấy rõ hoàn cảnh của chúng ta hơn chúng ta, và Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta.  Ngài có thể nhìn thấy tương lai mà chúng ta không thể thấy. Kinh Thánh chép: Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời; Tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.” (Thi-thiên 33:1 BHĐ)

Tài nguyên vô hạn của Chúa sẵn dành cho bạn.  Hai mươi lần Tân Ước dạy: "Hãy xin".  Lẽ nào bạn không được khích lệ khi biết rằng những thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta không nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúa?  Có lẽ bạn không thể thay đổi một hoàn cảnh nào đó, nhưng bạn có thể cầu nguyện và Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh đó. Có thể bạn đang nghĩ: "Nếu tôi có thể cầu nguyện xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, và nếu Chúa thực sự kiểm soát mọi sự, thì sao tôi không nhận được mọi điều mình cầu xin?"  Có ba lý do:

Đức Chúa Trời không phải là thần đèn (a genie). Nghĩa là, không phải cứ hễ cầu nguyện là chúng ta sẽ có được mọi điều mình muốn.  Nếu mọi lời cầu nguyện đều được đáp lời, chúng ta sẽ là những đứa trẻ hư hỏng.  Nếu là cha mẹ, bạn có cho con bạn mọi thứ chúng yêu cầu không?  Chắc là không.  Là một người trưởng thành, bạn biết những gì tốt nhất cho chúng.  Bạn có thể thấy bức tranh lớn hơn.  Nếu chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn đối với những đứa con của chúng ta, thì bức tranh mà Chúa có thể nhìn thấy đối với chúng ta còn lớn hơn đến mức nào?

Đôi khi các Cơ Đốc Nhân cầu xin những điều trái ngược nhau. Thỉnh thoảng, các Cơ Đốc Nhân cầu nguyện cho những kết quả khác nhau về cùng một điều.  Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện nào?  Chúa không thể trả lời mọi lời cầu nguyện theo cùng một cách trong cùng một lúc.

Chúa biết điều gì là tốt nhất, còn chúng ta thì không. Kinh Thánh chép: Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.” (IGiăng 5:14-15 BHĐ). Đó là cách Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi Con! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” (Lu-ca 22:42 BHĐ)

Cầu nguyện có hiệu quả.  Cầu nguyện không phải là phí thời giờ.  Chúa đang kiểm soát, và Ngài muốn nghe những lời cầu nguyện của bạn - Ngài đang lắng nghe!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Nếu bạn đã từng tự hỏi liệu lời cầu nguyện có thực sự hiệu quả không thì xin cho biết Chúa đã làm gì để cho bạn biết Ngài đang lắng nghe và lời cầu nguyện đó thực sự hiệu quả? 
  2. Những lời cầu nguyện của bạn có thể thay đổi như thế nào khi biết rằng Chúa đang lắng nghe và Ngài sẽ đáp lời? 
  3. Theo IGiăng 5:14-15, “cầu xin theo ý muốn Ngài” có nghĩa là gì?

 How Does Prayer Work?

BY RICK WARREN —

“This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us — whatever we ask — we know that we have what we asked of him” (1 John 5:14-15 NIV).

Have you ever wondered if prayer really works? Maybe Satan has whispered to you, “Prayer is a waste of time. Forget it! Who do you think you are? What do you think you’re doing? God isn’t even listening.”

But here’s the truth: Prayer works because God is in control. In fact, the basis of all miracles is God’s sovereignty. What does that mean? It means he is God Almighty, who has all power in Heaven and on Earth, so his purpose and his will prevail. We learn to trust his wisdom and his goodness. We learn about his loving nature and his generous character.

And we mature in faith as we understand that God has a better view of our circumstances than we do, and that he knows what is best for us. He can see our future, and we can’t. The Bible says, “But his plans endure forever; his purposes last eternally” (Psalm 33:11 GNT).

God’s unlimited resources are available to you. Twenty times in the New Testament it says, “Ask.” Isn’t it encouraging to know that things out of our control are not out of God’s control? You may not be able to change a situation, but you can pray and God can change it. You may be thinking, “If I can pray and ask God to change things, and if God is really in control of everything, why don’t I get everything I pray for?” Here are three reasons:

God is not a genie. Just because we pray, that doesn’t mean we get whatever we want. If every prayer were answered, we’d be spoiled brats. If you’re a parent, do you give your children everything they ask for? Probably not. As an adult, you know what’s best for them. You can see the bigger picture. If we can see the bigger picture for our kids, how much bigger is the picture that God can see for us?

Sometimes Christians pray in conflict. Sometimes Christians pray for different outcomes, even though they’re praying about the same thing. Which prayer is God going to answer? God can’t answer every prayer in the same way at the same time.

God knows what’s best, and we don’t. The Bible says, “This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us — whatever we ask — we know that we have what we asked of him” (1 John 5:14-15 NIV). That’s how Jesus prayed: “Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine” (Luke 22:42 NLT).

Prayer works. It isn’t a waste of your time. God is in control, and he wants to hear your prayers — he is listening!

Talk It Over

  • If you’ve ever wondered if prayer really works, how did God show you that he was listening and that prayer does work?
  • How can your prayers change, knowing that God is listening and that he will answer?
  • What does it mean to ask according to God’s will, as 1 John 5:14-15 says?