0093“Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.” (IICô 4:18 BHĐ)

Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy xung quanh đều là tạm thời. Tòa nhà bạn đang ở, máy tính hay điện thoại di động bạn đang “dán” mắt vào, và thậm chí thân thể của bạn một ngày nào đó cũng sẽ tan biến. Tuy nhiên, những gì bạn không thể nhìn thấy lại tồn tại mãi mãi. Và những thực tại đó mới là những điều thật sự quan trọng.

Kinh Thánh cho chúng ta biết trong IICô-rinh-tô 4:18: Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.” (BHĐ). Các thực tại thuộc linh thật hơn nhiều so với các thực tại thuộc thể nên chúng ta cần chú tâm vào các thực tại thuộc linh – tức là những gì thực sự có thật. Có năm thực tại thuộc linh tất cả chúng ta cần ghi nhớ.

 • Đức Chúa Trời dựng nên bạn để yêu thương bạn (xin xem Giê-rê-mi 31:3). Chúa dựng nên bạn để yêu thương bạn và Ngài muốn bạn học biết yêu mến Ngài. Đây là thực tại quan trọng nhất trong cuộc sống.
 • Bạn được tạo dựng để tồn tại mãi mãi (xin xem Truyền 3:11).  Nhà truyền giáo Billy Graham, mất hồi tháng Hai năm 2018, đã nói về sự chết như thế này: "Một ngày nào đó, khi bạn đọc hoặc nghe nói rằng Billy Graham đã chết thì xin đừng tin vì đó là lúc tôi thật sống hơn bao giờ hết. Tôi chỉ đổi địa chỉ mà thôi. Khi đó, tôi sẽ được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời."
 • Chúa đã chuẩn bị hai nơi trong cõi đời đời.  Cả Thiên đàng và Địa ngục đều là những nơi hoàn toàn có thật.  Chúng không chỉ là "trạng thái hiện hữu.”
 • Bạn phải lựa chọn nơi mình sẽ ở đời đời. Một ngày nào đó bạn sẽ không vô tình thấy mình ở dưới Địa ngục đâu.  Bạn sẽ ở đó bởi vì bạn đã chọn nó hoặc bạn đã quyết định chọn Chúa Giê-xu và ở đời đời với Ngài trên Thiên đàng.  Nếu bạn chọn tôn Chúa Giê-xu làm chủ của cuộc đời mình, bạn sẽ ở đời đời với Ngài trên Thiên đàng.  Nếu bạn chọn khước từ Ngài, bạn sẽ ở địa ngục mãi mãi.  Không có tùy chọn nào khác giữa hai điều đó.
 • Bạn không có cơ hội thứ hai để quyết định lại. Sự lựa chọn của bạn có giới hạn thời gian.  Bạn có cả đời để đưa ra quyết định nhưng bạn không bao giờ biết được khi nào thời gian của mình trên đất này sẽ chấm dứt. Bạn không thể đổi ý sau khi đã qua đời.

Không có điều gì quan trọng hơn những thực tại đời đời.  Quyết định của bạn đối với năm thực tại này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến số phận đời đời của bạn, mà còn biến đổi cách bạn sống ở phía bên này của cõi đời đời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

 1. Vì sao ta cần phải chú tâm vào những điều không thấy được?
 2. Xin nêu một số thực tại thuộc linh bạn có thể chú tâm?
 3. Theo bạn, vì sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cả cuộc đời để đưa ra quyết định liên quan đến Chúa Giê-xu, nhưng lại không cho chúng ta cơ hội thứ hai để quyết định sau khi chết?

 


Focus on What Is Unseen

BY RICK WARREN —

“Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. That’s why we keep our minds on the things that cannot be seen” (2 Corinthians 4:18 CEV).

Everything you see around you is temporary. The building you’re in, the computer or cellphone you’re staring at, and even your body will one day disappear from existence. Yet it’s what you can’t see around you that will last forever.  And those realities are what truly matter.

The Bible tells us in 2 Corinthians 4:18, “Things that are seen don’t last forever, but things that are not seen are eternal. That’s why we keep our minds on the things that cannot be seen” (CEV).  Spiritual realities are more real than physical ones. We need to focus on the spiritual ones — what’s really real. There are five spiritual realities all of us need to take to heart.

 • God made you to love you(see Jeremiah 31:3). God created you to love you, and he wants you to learn to love him back. This is the most important reality of life.
 • You were made to last forever(see Ecclesiastes 3:11). The evangelist Billy Graham, who passed away in February 2018, talked about death this way: “Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don’t you believe a word of it. I shall be more alive than I am now. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God.”
 • God has prepared two eternal places. Both Heaven and Hell are real, literal places. They’re not just “states of being.”
 • You get to choose where you’ll spend eternity. You won’t accidentally find yourself in Hell one day. You’ll be there because you chose it or refused to choose Jesus and spend forever with him in Heaven. If you choose to make Jesus the boss of your life, you’ll spend eternity with him in Heaven. If you choose to reject him, you’ll spend forever in Hell. You have no middle option.
 • You get no second chances to make your choice. Your choice has a time limit. You have your entire life to make the decision, but you never know when your time on Earth is over. You can’t change your mind after death.

Nothing matters more than eternal realities. What you do with these five truths will not only affect your eternal destiny, it will also transform how you live on this side of eternity.

Talk It Over

 • Why is it important to keep your mind focused on the things that cannot be seen?
 • What are some spiritual realities you can focus on?
 • Why do you think God gives us our whole lives to make a decision about Jesus, but he doesn’t give us a second chance to decide after death?