Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 


“…chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.  Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi… Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi. (2 Cô-rinh-tô 1:9b -10 BHĐ).

Sứ đồ Phao-lô biết rằng Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc sống của chúng ta theo mong đợi của chúng ta. Kinh Thánh ghi rằng, “…chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại.  Chính Ngài đã giải cứu chúng tôi… Ngài đang giải cứu chúng tôi, và chúng tôi hi vọng Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 1:9b-10 BTT).