“Các ngươi sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian rồi." Giăng 16:33

Trong loạt bài này, chúng ta đang học cách Chúa đưa chúng ta đi qua Sáu Giai Đoạn Của Đức Tin — ước mơ, quyết định, trì hoãn, khó khăn, đường cùng và sự giải cứu — những bước này cứ lặp đi lặp lại trong suốt đời sống để giúp đức tin và tính cách của chúng ta được phát triển.

Giai đoạn thứ tư Chúa sử dụng để phát triển đức tin của bạn là khi bạn gặp khó khăn trên hành trình hướng tới ước mơ của mình. Những khó khăn này là những thử nghiệm, cho bạn cơ hội để đi theo sự hướng dẫn của Chúa.

Trong Công Vụ 27, Phao-lô lên tàu đi Rô-ma cùng với các tù phạm khác trong cuộc hành trình đầy khó khăn. Trong một chặng của cuộc hành trình, Phao-lô đã báo trước cho những người trong tàu rằng nếu cứ tiếp tục ra khơi, họ sẽ gặp bão lớn và sẽ gặp tai họa lớn. Nhưng những người lái tàu vẫn cứ quyết định ra khơi.

Để tránh những sai lầm mà những người lái tàu đã mắc phải — và thay vào đó trung tín theo Chúa — đây là ba điều bạn cần nhớ khi gặp khó khăn:

Theo Chúa, chứ không theo ý kiến của người khác. Trong cuộc hành trình của Phao-lô, “thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói” (Công 27:11). Vì “người chuyên môn” nói rằng không sao, viên đội bỏ qua lời cảnh báo của Chúa và đồng ý ra khơi.

Nếu Chúa bảo bạn làm một việc và tất cả những người chuyên môn trên thế giới bảo bạn làm khác đi, hãy nghe theo những gì Chúa phán. Tiếng Chúa là điều duy nhất có giá trị.

Theo Chúa, chứ không theo đám đông. Trên tàu của Phao-lô, “phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó” (Công 27:12).  Bến cảng nơi tàu của Phao-lô ghé bến không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, vì vậy phần lớn những người trên tàu muốn đi tiếp. Nhưng số đông thường hay sai lầm!

Áp lực của bạn bè cùng lứa thường ngăn trở người ta làm điều Chúa muốn họ làm. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa là đa số dù chỉ một mình.

Theo Chúa, chứ không theo hoàn cảnh của bạn. “Khi gió nam bắt đầu thổi nhẹ, họ thấy cơ hội nên nhổ neo và đi . . . Nhưng cách ít lâu có trận gió dữ dội . . . thổi lên vật vào đảo” (Công 27:13-14). Phao-lô đã báo trước cho những người khác rằng sẽ gặp bão, nhưng họ vẫn cứ ra khơi.

Chỉ vì bạn có cơ hội không có nghĩa là bạn phải nắm lấy nó. Bạn không nên nhận tất cả việc được giao hoặc hẹn hò với tất cả những ai muốn hò hẹn. Sa-tan cũng có thể sắp xếp hoàn cảnh! Bạn cần xin Chúa hướng dẫn mình.

Bất kể bạn gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào trong cuộc sống, bạn có thể giữ lòng trung tín bằng cách lắng nghe những gì Chúa phán, nhớ rằng tiếng Chúa là tiếng duy nhất có giá trị và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại để cho bạn gặp phải khó khăn trên hành trình đức tin của mình?

2.    Bạn đã gặp hoạn nạn như thế nào vì mắc phải một trong ba sai lầm được thảo luận trong bài tĩnh nguyện hôm nay? Chúa đã giải cứu bạn như thế nào trong tình cảnh đó?

3.    Bạn đang gặp khó khăn gì ngày hôm nay? Chúa kêu gọi bạn trung tín như thế nào trong hoàn cảnh khó khăn này?

 

 


THREE WAYS TO FOLLOW GOD THROUGH DIFFICULTIES

BY RICK WARREN —

In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.”  John 16:33 (NIV)

In this series, we’re learning how God takes us through the Six Phases of Faith—a dream, decision, delay, difficulty, dead end, and deliverance—over and over again throughout our lives to grow our faith and develop our character.

The fourth phase God uses to grow your faith is when you encounter difficulties on the journey toward your dream. These difficulties are tests, giving you a chance to follow God’s guidance.

In Acts 27, Paul set sail for Rome along with other prisoners on a journey with many difficulties. On one leg of the voyage, Paul warned the crew that if they continued to sail, they would be caught in a major storm and the results would be disastrous. The crew decided to sail anyway.

To avoid the mistakes the crew made—and faithfully follow God instead—here are three things to remember when you’re facing difficulties:

Follow God, not others’ opinions. On Paul’s journey, “the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship” (Acts 27:11 NIV). Because the “expert” said it was okay, the centurion ignored a warning from God and agreed to head back out to sea.

If God tells you to do one thing and all the experts in the world tell you to do something else, listen to what God says. His voice is the only one that counts.

Follow God, not the majority. On Paul’s ship, “the majority decided that [they] should sail on” (Acts 27:12 NIV). The harbor where Paul’s ship had taken refuge was exposed and not a good choice for spending the winter, and so the majority on board wanted to sail on. But the majority is often wrong!

Peer pressure often keeps people from doing what God wants them to do. Remember that God is a majority of one.

Follow God, not your circumstances. “When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity; so they weighed anchor and sailed . . . Before very long, a wind of hurricane force . . . swept down from the island” (Acts 27:13-14 NIV). Paul warned the others that they were heading into a storm, but they sailed anyway.

Just because you’re given an opportunity, it doesn’t mean you have to take it. You shouldn’t accept every job you’re offered or date everybody who asks you out. Satan can arrange circumstances too! You need to ask God for his direction.

No matter what difficult circumstances you face in life, you can remain faithful by listening to what God says, remembering his voice is the only one that counts, and following his guidance.

Talk It Over

  • Why do you think God allows you to experience difficulty on your journey of faith?
  • What kind of trouble have you encountered because you made one of the three mistakes discussed in today’s devotional? How did God deliver you in that situation?
  • What difficulty are you facing today? How is God calling you to be faithful in this tough circumstance?