0550“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 TTHĐ).

Chúa đã không đặt bạn trên đất chỉ để sống cho chính mình. Ngài muốn bạn làm cho thế giới này trở nên một nơi tốt đẹp hơn!

Ê-phê-sô 2:10 dạy rằng, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo” (TTHĐ).

Có một từ ngữ dành cho cách sống này: mục vụ. Mỗi một Cơ-đốc-nhân là một người hầu việc Chúa. Không phải tất cả các Cơ đốc nhân đều là mục sư, nhưng mỗi Cơ-đốc-nhân đều là một người hầu việc Chúa. Điều này có nghĩa là bạn sử dụng những tài năng và ân tứ của mình để đóng góp cho cuộc sống — là một người ban cho chứ không phải là người nhận lãnh.

Kinh Thánh dạy rằng: Hãy yêu thương nhau. Quan tâm lẫn nhau. Cầu nguyện cho nhau. Khích lệ lẫn nhau. Giúp đỡ nhau. Khuyên bảo nhau. Nâng đỡ nhau. Và còn nhiều điều khác nữa. Đó là mục vụ hỗ tương qua lại của mỗi tín hữu trong gia đình Chúa dành cho mọi tín hữu khác trong gia đình Chúa. Đó là cách mà Chúa muốn có.

Sự thật ở đây, sự hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi bạn sẽ bị nản lòng. Vậy bạn nên làm gì khi bắt đầu thấy nản lòng? Bạn hãy nhớ đến hai điều sau đây.

Trước nhất, hãy nhớ đến phần thưởng bạn sẽ nhận được sẽ còn có mãi mãi. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời “không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa” (Hê-bơ-rơ 6:10 TTHĐ).

Điều thứ hai bạn cần nhớ là Chúa sử dụng đến mọi điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống bạn. Không có điều nào là không đáng kể khi bạn hầu việc Chúa. Không có điều nào là vô ích cả. “Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (ICô-rinh-tô 15:58 TTHĐ).

Đừng bỏ lỡ mục tiêu của đời sống bạn. Hãy bắt đầu việc hoàn thành mục đích của mình bằng cách sống một đời sống phục vụ ngay hôm nay.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn sẽ mô tả mình là một người cho đi hay là một người nhận lãnh nhiều hơn trong gia đình Chúa?

2.    Tại sao việc phục vụ người khác thường lại là khó khăn?

3.    Bạn cần thay đổi thái độ của mình về một điều nào dường như có vẻ nhỏ nhặt hoặc không quan trọng mà Chúa đã kêu gọi bạn trong mục vụ?

 

 

 


EVERY CHRISTIAN IS A MINISTER

By Rick Warren —

“God . . . has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus; and long ages ago he planned that we should spend these lives in helping others” (Ephesians 2:10 TLB).

God did not put you on Earth just to live for yourself. He wants you to make the world a better place!

Ephesians 2:10 says, “God . . . has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus; and long ages ago he planned that we should spend these lives in helping others” (TLB).

There’s a word for this kind of living: ministry. Every Christian is a minister. Not every Christian is a pastor, but every Christian is a minister. That means you use your talents and gifts to make a contribution in life—to be a giver, not a taker.

The Bible instructs: Love one another. Care for one another. Pray for one another. Encourage one another. Help one another. Counsel one another. Support one another. And on and on. It is the mutual ministry of every believer in the family of God to every other believer in the family of God. That’s the way God meant for it to be.

The truth is, serving God by serving others is not always easy. Sometimes you’ll get discouraged. So what do you do when you start to get discouraged? Remember two things.

First, remember the reward you’ll receive that will go on for eternity. The Bible says that God “will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love to him by caring for other believers” (Hebrews 6:10 NLT). He will reward you in eternity.

The second thing to remember is that God uses every little thing that happens in your life. Nothing is insignificant when you serve God. None of it is in vain. “Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord’s service is ever useless” (1 Corinthians 15:58 GNT).

Don’t miss the whole point of your life. Start fulfilling your purpose by living a life of ministry today!

Talk It Over

  • Would you characterize yourself as more of a giver or a taker in the family of God?
  • Why is it often difficult to serve other people?
  • What is a seemingly small or insignificant thing God has asked you to do in ministry that you need to change your attitude toward?